Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 1995, 19 pagina 0Overig

Opheffing Commissie van advies inzake van Boorwerken te vrijwaren kwetsbare gebieden

23 januari 1995

nr. E/EOG/MW 94089771

De Minister van Economische Zaken,

Overwegende, dat bij beschikking van de Minister van Economische Zaken van 15 juni 1973, nummer 373/6286/EM, Directoraat-generaal voor de Energievoorziening, de Commissie van advies inzake van boorwerken te vrijwaren kwetsbare gebieden is ingesteld met als taak om naar aanleiding van aanvragen om vergunning op grond van de Wet opsporing delfstoffen (Staatsblad 1967, 258) en de Wet van 21 april 1810 (Bulletin des Lois no. 285) de Minister van Economische Zaken desgevraagd van advies te dienen omtrent het van boorwerken vrijwaren van uiterst kwetsbare en van groot belang zijnde gebieden;

Overwegende, dat tengevolge van een stroomlijning en vereenvoudiging van procedures in het kader van de uitvoering van de mijnwetgeving en de inwerkingtreding van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 de taak van de commissie is komen te vervallen;

Besluit:

De bij beschikking van 15 juni 1973, nummer 373/6286/EM ingestelde Commissie van advies inzake van boorwerken te vrijwaren kwetsbare gebieden wordt opgeheven.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na die van dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

's-Gravenhage, 23 januari 1995.
De Minister van Economische Zaken,G.J. Wijers.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dat besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag, waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen bij de Minister van Economische zaken, Directie Wetgeving en andere juridische aangelegenheden, Postbus 20101, 2500 EC 's-Gravenhage. Dit besluit is verzonden op de in de aanhef vermelde datum.

Toelichting

Sedert 1 september 1994 is het opsporen en winnen van delfstoffen door middel van boringen of het plaatsen van installaties in gevoelige gebieden onder de werkingssfeer van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 komen te vallen. Welke deze gevoelige gebieden zijn is opgenomen in het bij dat besluit behorende onderdeel A van de bijlage. Derhalve is advisering door de Commissie van advies inzake van boorwerken te vrijwaren gebieden overbodig geworden, mede gelet op het algemene streven naar een stroomlijning en vereenvoudiging van procedures.

Tegen de achtergrond van het voorgaande heb ik er dan ook voor gekozen de Commissie van advies inzake van boorwerken te vrijwaren kwetsbare gebieden op te heffen.

's-Gravenhage, 23 januari 1995.

De Minister van Economische Zaken,

G.J. Wijers.