Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 1995, 18 pagina 0Benoemingen en ontslagen

Benoeming voorzitter en andere leden Raad voor de ruimtelijke ordening

«Wet op de ruimtelijke ordening»

16 januari 1995

Nr. MJZ12195015

Centrale Directie Juridische Zaken/Afdeling Wetgeving

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 55c en 55d van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel XIV van de wet van 13 oktober 1994, houdende uitbreiding en wijziging van wettelijke regelingen inzake externe advisering op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Versobering en harmonisatie externe adviesorganen VROM) (Stb.1994,766);

Besluit:

Artikel 1

Met ingang van 18 januari 1995 worden benoemd als lid van de Raad voor de ruimtelijke ordening voor een periode van drie jaar:

drs. R.J. de Wit, tevens voorzitter,

mr. C.P.M. Bevers, op voordracht van gemeenten,

mw. ir. H.van Eys, op voordracht van organisaties van consumenten,

mw. ir. H.Ch.H. Heyning,

drs. H.J.Kloosterboer, op voordracht van landbouworganisaties,

P.Nijhoff, op voordracht van particuliere organisaties, die mede of uitsluitend met het oog op de zorg voor natuur- en milieubeheer in het leven zijn geroepen,

mr. P.G.A.Noordanus,

mr. S.D.Renzema op voordracht van organisaties van beroepsvervoer,

en voor een periode van vier jaar:

prof. ir. M. van den Berg,

mw. mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden, op voordracht van organisaties van sociale woningbeheerders,

mw. P.H.M. Jacobs-Aarts, op voordracht van provincies,

ir. P.H.R. Langeweg, op voordracht van organisaties op het gebied van recreatie,

dr. F.B. Lempers, op voordracht van organisaties van werkgevers, drs. A.F.van de Klundert,

mw. drs. M. van Rossen,

prof. ir. F.M. Sanders,

Artikel 2

Tot plaatsvervangend lid wordt benoemd

voor mw. mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden: drs. G.L. Aquina,

voor mw. ir. H.Ch.H. Heyning: mw. drs. A.M.W. Theissen.

voor drs. H.J. Kloosterboer: ir. S.van Dijk,

voor ir. P.H.R. Langeweg: mr. L.J. Meiresonne,

voor P. Nijhoff: ir. W.J. van Grondelle,

voor mr. P.G.A. Noordanus: prof. mr. P.J.J. van Buuren,

voor mr. S.D. Renzema: ir. L. van der Hoeven,

voor mw. drs. M. van Rossen: drs. J.J. Modder,

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van 18 januari 1995. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 16 januari 1995, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt zij terug tot en met 18 januari 1995.

Deze regeling, waarvan afschrift wordt gezonden aan de Algemene Rekenkamer, zal in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 januari 1995.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,Margaretha de Boer.