Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 1995, 166 pagina 0Centraal Stembureau

Schrapping aanduiding politieke groepering

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland heeft de navolgende aanduiding van een politieke groepering geschrapt op grond van het feit dat deze politieke groepering voor de laatst gehouden verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland geen gebruik heeft gemaakt van de bevoegdheid, bedoeld in het tweede of derde lid van artikel H 3 van de kieswet:

Nr.: 1

Aanduiding: Lokale Partijen Gelderland (L.P.G.)

De aandacht wordt erop gevestigd dat, ingevolge de Algemene wet bestuursrecht iedere belanghebbende tegen de beschikking van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, lid 2 onder a van de kieswet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin de beschikking is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019 2500 EA ’s-Gravenhage.


Arnhem, 23 augustus 1995.
De voorzitter van het centraal stembureau,
P. Scholten.