Mutaties in de Raad voor het binnenlands bestuur

Besluit van 29 mei 1995, nr. 95.004465 tot eervol ontslag van de huidige vice-voorzitter en benoeming van een nieuwe vice-voorzitter van de Raad voor het binnenlands bestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Koningin der Nederlanden, Prinses

van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 19 mei 1995, nr. SPZ95/34/2, directoraat-generaal Openbaar Bestuur/Rbb-secretariaat;

Gehoord de Raad voor het binnenlands bestuur;

Gelet op artikel 6 van de Wet Raad voor het binnenlands bestuur (Staatsblad 1986, 104);

Hebben goedgevonden en verstaan:

1. Met ingang van 1 september 1995 de heer drs. H.M. van de Kar eervol ontslag te verlenen als vice-voorzitter van de Raad voor het binnenlands bestuur;

2. Met ingang van 1 september 1995 mevrouw prof. mr. I.C. van der Vlies te benoemen tot vice-voorzitter van de Raad voor het binnenlands bestuur.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.


’s-Gravenhage, 29 mei 1995.
Beatrix. De Minister van Binnenlandse Zaken,
H.F. Dijkstal.

Naar boven