Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2018, 492AMvB

Besluit van 6 december 2018 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 5 november 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2404714;

Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 14 november 2018, nr. W.16.18.0344/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 5 december 2018, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2427938;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

Bijlage als bedoeld in artikel 2, eerste lid

     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

         

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Afdeling A. Verkeer te land

                 
     

Categorie-indeling B:

                 
     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

                 
     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

                 
     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

                 
     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

                 
     

5 – Voetgangers;

                 
     

6 – Overige weggebruikers;

                 
     

7 – Gezagvoerders/schippers;

                 
     

8 – Een ieder.

                 
                         
     

NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen. Dit geldt eveneens voor geparkeerde aanhangwagens indien deze door een onder één van deze categorieën vallende bestuurders is geparkeerd.

                 
     

NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen.

                 
                         
     

Nummers K 006 – K 172: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR)

                 

K

025

 

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is

36 lid 3 sub d WVW 1994

45

45

45

         
                         
     

het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan

40 lid 1 WVW 1994

               

K

030

a

– een motorrijtuig

 

140

140

95

       

140

K

030

b

– de aanhangwagen

 

140

140

95

       

140

K

035

 

het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de Dienst Wegverkeer

52c lid 3 WVW 1994

             

240

                         
     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder

                 

K

045

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

140

           

140

K

045

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

140

           

140

                         
     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg

                 

K

046

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

400

           

400

K

046

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

400

           

400

                         
     

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs

                 

K

060

a

– niet voldoet aan de gestelde eisen

107 lid 2 sub a WVW 1994

45

45

30

         

K

060

e

– zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken

107 lid 2 sub b WVW 1994

95

95

65

         

K

060

c

– niet behoorlijk leesbaar is

107 lid 2 sub c WVW 1994

95

95

65

         

K

060

h

als bestuurder van een bromfiets rijden, terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard voor een of meer categorieën, niet zijnde de categorie AM, en aan betrokkene geen nieuw rijbewijs voor de categorie AM is afgegeven

107 lid 2 sub b WVW 1994

   

65

         

K

065

cc

als houder van een rijbewijs B dat met het oog op deelname aan begeleid rijden was afgegeven, jonger dan 18 jaar een motorrijtuig waarvoor rijbewijs B is vereist besturen zonder dat een op de begeleiderspas vermelde begeleider op de zitplaats naast de bestuurder zat

111a lid 3 onder b en c WVW 1994

140

             

K

090

aa

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, tweewielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 1 RR

             

95

                         
     

rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van

                 

K

090

a

– een dubbele bediening c.q. een onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub a RR

             

280

K

090

b

– een binnen- en een buitenspiegel waarmee degene die rijonderricht geeft het achter en rechts naast hem gelegen weggedeelte kan overzien

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

             

280

K

090

c

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

             

95

                         
     

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, drie- of vierwielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van

                 

K

090

bb

– een dubbele bediening c.q. onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

280

K

090

cc

– een binnen- en buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

280

K

090

dd

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

95

K

145

a

als bestuurder handelen in strijd met één of meer aan een ontheffing verbonden voorschrift(en), niet betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid

150 lid 2 WVW 1994

140

140

95

55

       
                         
     

als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven

                 

K

150

a

– het kentekenbewijs

160 lid 1 sub a WVW 1994

45

45

45

         

K

150

c

– het rijbewijs

160 lid 1 sub b WVW 1994

95

95

95

         

K

150

e

– de ontheffing

160 lid 1 sub d WVW 1994

45

             

K

150

f

– het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders vereiste getuigschrift

160 lid 1 sub c WVW 1994

65

             

K

150

g

– een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van gehandicaptenvervoer

160 lid 1 sub e WVW 1994

   

95

55

       

K

150

h

– de begeleiderspas

160 lid 1 sub f WVW 1994

65

             

K

150

aa

als begeleider niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van het rijbewijs

160 lid 8 WVW 1994

             

65

K

155

a

niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub a WVW 1994

240

240

160

95

     

240

K

155

b

niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub b WVW 1994

240

240

160

95

     

240

K

155

c

niet meewerken aan het onderzoek van speeksel en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub c WVW 1994

240

240

160

95

     

240

     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

         

1

2

3

4

     

Nummers S 005 , VA 004 – VV 101: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

         
                 
     

Categorie-indeling C: (maximum snelheid)

         
     

1 – Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto's, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);

         
     

2 – Vrachtauto's, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto's met een toegestane maximum massa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;

         
     

3 – Bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;

         
     

4 – Land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

         
                 
     

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

         
                 
     

VIII. Maximumsnelheid

         
                 
     

a. Algemeen

         
                 
     

als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is

19 RVV 1990

       

S

005

a

– bij snelheden tot en met 80 km/h

 

280

280

190

 
                 
     

Snelheidsoverschrijdingen

         
     

Noot

         
     

1. * = recidiveregeling snelheid (zie Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen enz.); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het openbaar ministerie.

         
                 
     

2. indien bij een feitcode bij het tarief «OBM» staat vermeld dan betreft dit de eis ter zitting voor de eerste overtreding. Naast deze boete dient een OBM ov conform de recidiveregeling snelheidsovertredingen te worden geëist.

         
                 
     

b. Binnen de bebouwde kom

         
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

       

VA

004

 

– met 4 km/h

 

27

46

27

27

VA

005

 

– met 5 km/h

 

34

54

34

34

VA

006

 

– met 6 km/h

 

40

63

40

40

VA

007

 

– met 7 km/h

 

48

75

48

48

VA

008

 

– met 8 km/h

 

54

85

54

54

VA

009

 

– met 9 km/h

 

63

95

63

63

VA

010

 

– met 10 km/h

 

72

107

72

72

VA

011

 

– met 11 km/h

 

95

133

95

95

VA

012

 

– met 12 km/h

 

105

146

105

105

VA

013

 

– met 13 km/h

 

115

158

115

115

VA

014

 

– met 14 km/h

 

123

170

123

123

VA

015

 

– met 15 km/h

 

133

185

133

133

VA

016

 

– met 16 km/h

 

144

195

144

144

VA

017

 

– met 17 km/h

 

153

209

153

153

VA

018

 

– met 18 km/h

 

165

223

165

165

VA

019

 

– met 19 km/h

 

176

241

176

176

VA

020

 

– met 20 km/h

 

191

257

191

191

VA

021

 

– met 21 km/h

 

203

270

203

203

VA

022

 

– met 22 km/h

 

215

283

215

215

VA

023

 

– met 23 km/h

 

229

302

229

229

VA

024

 

– met 24 km/h

 

241

319

241

241

VA

025

 

– met 25 km/h

 

256

337

256

256

VA

026

 

– met 26 km/h

 

270

356

270

270

VA

027

 

– met 27 km/h

 

287

375

287

287

VA

028

 

– met 28 km/h

 

304

394

304

304

VA

029

 

– met 29 km/h

 

317

412

317

317

VA

030

 

– met 30 km/h

 

334

   

334

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A1 (uitgezonderd [30 km/h]) RVV 1990

       

VB

004

 

– met 4 km/h

 

27

46

27

27

VB

005

 

– met 5 km/h

 

34

54

34

34

VB

006

 

– met 6 km/h

 

40

63

40

40

VB

007

 

– met 7 km/h

 

48

75

48

48

VB

008

 

– met 8 km/h

 

54

85

54

54

VB

009

 

– met 9 km/h

 

63

95

63

63

VB

010

 

– met 10 km/h

 

72

107

72

72

VB

011

 

– met 11 km/h

 

95

133

95

95

VB

012

 

– met 12 km/h

 

105

146

105

105

VB

013

 

– met 13 km/h

 

115

158

115

115

VB

014

 

– met 14 km/h

 

123

170

123

123

VB

015

 

– met 15 km/h

 

133

185

133

133

VB

016

 

– met 16 km/h

 

144

195

144

144

VB

017

 

– met 17 km/h

 

153

209

153

153

VB

018

 

– met 18 km/h

 

165

223

165

165

VB

019

 

– met 19 km/h

 

176

241

176

176

VB

020

 

– met 20 km/h

 

191

257

191

191

VB

021

 

– met 21 km/h

 

203

270

203

203

VB

022

 

– met 22 km/h

 

215

283

215

215

VB

023

 

– met 23 km/h

 

229

302

229

229

VB

024

 

– met 24 km/h

 

241

319

241

241

VB

025

 

– met 25 km/h

 

256

337

256

256

VB

026

 

– met 26 km/h

 

270

356

270

270

VB

027

 

– met 27 km/h

 

287

375

287

287

VB

028

 

– met 28 km/h

 

304

394

304

304

VB

029

 

– met 29 km/h

 

317

412

317

317

VB

030

 

– met 30 km/h

 

334

   

334

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1 [30 km/h])

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VS

004

 

– met 4 km/h

 

46

102

46

46

VS

005

 

– met 5 km/h

 

54

115

54

54

VS

006

 

– met 6 km/h

 

63

129

63

63

VS

007

 

– met 7 km/h

 

75

144

75

75

VS

008

 

– met 8 km/h

 

85

158

85

85

VS

009

 

– met 9 km/h

 

95

173

95

95

VS

010

 

– met 10 km/h

 

107

187

107

107

VS

011

 

– met 11 km/h

 

133

217

133

133

VS

012

 

– met 12 km/h

 

146

230

146

146

VS

013

 

– met 13 km/h

 

158

246

158

158

VS

014

 

– met 14 km/h

 

170

261

170

170

VS

015

 

– met 15 km/h

 

185

284

185

185

VS

016

 

– met 16 km/h

 

195

304

195

195

VS

017

 

– met 17 km/h

 

209

324

209

209

VS

018

 

– met 18 km/h

 

223

344

223

223

VS

019

 

– met 19 km/h

 

241

367

241

241

VS

020

 

– met 20 km/h

 

257

384

257

257

VS

021

 

– met 21 km/h

 

270

408

270

270

VS

023

 

– met 23 km/h

 

302

 

302

302

VS

024

 

– met 24 km/h

 

319

 

319

319

VS

025

 

– met 25 km/h

 

337

 

337

337

VS

026

 

– met 26 km/h

 

356

 

356

356

VS

027

 

– met 27 km/h

 

375

 

375

375

VS

028

 

– met 28 km/h

 

394

 

394

394

VS

029

 

– met 29 km/h

 

412

 

412

412

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf

45 RVV 1990

       

VV

004

 

– met 4 km/h

 

46

102

46

46

VV

005

 

– met 5 km/h

 

54

115

54

54

VV

006

 

– met 6 km/h

 

63

129

63

63

VV

007

 

– met 7 km/h

 

75

144

75

75

VV

008

 

– met 8 km/h

 

85

158

85

85

VV

009

 

– met 9 km/h

 

95

173

95

95

VV

010

 

– met 10 km/h

 

107

187

107

107

VV

011

 

– met 11 km/h

 

133

217

133

133

VV

012

 

– met 12 km/h

 

146

230

146

146

VV

013

 

– met 13 km/h

 

158

246

158

158

VV

014

 

– met 14 km/h

 

170

261

170

170

VV

015

 

– met 15 km/h

 

185

284

185

185

VV

016

 

– met 16 km/h

 

195

304

195

195

VV

017

 

– met 17 km/h

 

209

324

209

209

VV

018

 

– met 18km/h

 

223

344

223

223

VV

019

 

– met 19 km/h

 

241

367

241

241

VV

020

 

– met 20 km/h

 

257

384

257

257

VV

021

 

– met 21 km/h

 

270

408

270

270

VV

023

 

– met 23 km/h

 

302

 

302

302

VV

024

 

– met 24 km/h

 

319

 

319

319

VV

025

 

– met 25 km/h

 

337

 

337

337

VV

026

 

– met 26 km/h

 

356

 

356

356

VV

027

 

– met 27 km/h

 

375

 

375

375

VV

028

 

– met 28 km/h

 

394

 

394

394

VV

029

 

– met 29 km/h

 

412

 

412

412

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VC

004

 

– met 4 km/h

 

27

46

27

27

VC

005

 

– met 5 km/h

 

34

54

34

34

VC

006

 

– met 6 km/h

 

40

63

40

40

VC

007

 

– met 7 km/h

 

48

75

48

48

VC

008

 

– met 8 km/h

 

54

85

54

54

VC

009

 

– met 9 km/h

 

63

95

63

63

VC

010

 

– met 10 km/h

 

72

107

72

72

VC

011

 

– met 11 km/h

 

95

133

95

95

VC

012

 

– met 12 km/h

 

105

146

105

105

VC

013

 

– met 13 km/h

 

115

158

115

115

VC

014

 

– met 14 km/h

 

123

170

123

123

VC

015

 

– met 15 km/h

 

133

185

133

133

VC

016

 

– met 16 km/h

 

144

195

144

144

VC

017

 

– met 17 km/h

 

153

209

153

153

VC

018

 

– met 18 km/h

 

165

223

165

165

VC

019

 

– met 19 km/h

 

176

241

176

176

VC

020

 

– met 20 km/h

 

191

257

191

191

VC

021

 

– met 21 km/h

 

203

270

203

203

VC

022

 

– met 22 km/h

 

215

283

215

215

VC

023

 

– met 23 km/h

 

229

302

229

229

VC

024

 

– met 24 km/h

 

241

319

241

241

VC

025

 

– met 25 km/h

 

256

337

256

256

VC

026

 

– met 26 km/h

 

270

356

270

270

VC

027

 

– met 27 km/h

 

287

375

287

287

VC

028

 

– met 28 km/h

 

304

394

304

304

VC

029

 

– met 29 km/h

 

317

412

317

317

VC

030

 

– met 30 km/h

 

334

   

334

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VD

004

 

– met 4 km/h

 

46

102

46

46

VD

005

 

– met 5 km/h

 

54

115

54

54

VD

006

 

– met 6 km/h

 

63

129

63

63

VD

007

 

– met 7 km/h

 

75

144

75

75

VD

008

 

– met 8 km/h

 

85

158

85

85

VD

009

 

– met 9 km/h

 

95

173

95

95

VD

010

 

– met 10 km/h

 

107

187

107

107

VD

011

 

– met 11 km/h

 

133

217

133

133

VD

012

 

– met 12 km/h

 

146

230

146

146

VD

013

 

– met 13 km/h

 

158

246

158

158

VD

014

 

– met 14 km/h

 

170

261

170

170

VD

015

 

– met 15 km/h

 

185

284

185

185

VD

016

 

– met 16 km/h

 

195

304

195

195

VD

017

 

– met 17 km/h

 

209

324

209

209

VD

018

 

– met 18 km/h

 

223

344

223

223

VD

019

 

– met 19 km/h

 

241

367

241

241

VD

020

 

– met 20 km/h

 

257

384

257

257

VD

021

 

– met 21 km/h

 

270

408

270

270

VD

023

 

– met 23 km/h

 

302

 

302

302

VD

024

 

– met 24 km/h

 

319

 

319

319

VD

025

 

– met 25 km/h

 

337

 

337

337

VD

026

 

– met 26 km/h

 

356

 

356

356

VD

027

 

– met 27 km/h

 

375

 

375

375

VD

028

 

– met 28 km/h

 

394

 

394

394

VD

029

 

– met 29 km/h

 

412

 

412

412

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VE

004

 

– met 4 km/h

 

46

102

46

46

VE

005

 

– met 5 km/h

 

54

115

54

54

VE

006

 

– met 6 km/h

 

63

129

63

63

VE

007

 

– met 7 km/h

 

75

144

75

75

VE

008

 

– met 8 km/h

 

85

158

85

85

VE

009

 

– met 9 km/h

 

95

173

95

95

VE

010

 

– met 10 km/h

 

107

187

107

107

VE

011

 

– met 11 km/h

 

133

217

133

133

VE

012

 

– met 12 km/h

 

146

230

146

146

VE

013

 

– met 13 km/h

 

158

246

158

158

VE

014

 

– met 14 km/h

 

170

261

170

170

VE

015

 

– met 15 km/h

 

185

284

185

185

VE

016

 

– met 16 km/h

 

195

304

195

195

VE

017

 

– met 17 km/h

 

209

324

209

209

VE

018

 

– met 18 km/h

 

223

344

223

223

VE

019

 

– met 19 km/h

 

241

367

241

241

VE

020

 

– met 20 km/h

 

257

384

257

257

VE

021

 

– met 21 km/h

 

270

408

270

270

VE

023

 

– met 23 km/h

 

302

 

302

302

VE

024

 

– met 24 km/h

 

319

 

319

319

VE

025

 

– met 25 km/h

 

337

 

337

337

VE

026

 

– met 26 km/h

 

356

 

356

356

VE

027

 

– met 27 km/h

 

375

 

375

375

VE

028

 

– met 28 km/h

 

394

 

394

394

VE

029

 

– met 29 km/h

 

412

 

412

412

                 
     

c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom

         
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2), 21 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

       

VF

004

 

– met 4 km/h

 

24

37

24

24

VF

005

 

– met 5 km/h

 

32

45

32

32

VF

006

 

– met 6 km/h

 

37

53

37

37

VF

007

 

– met 7 km/h

 

43

63

43

43

VF

008

 

– met 8 km/h

 

50

73

50

50

VF

009

 

– met 9 km/h

 

57

79

57

57

VF

010

 

– met 10 km/h

 

67

90

67

67

VF

011

 

– met 11 km/h

 

90

113

90

90

VF

012

 

– met 12 km/h

 

100

121

100

100

VF

013

 

– met 13 km/h

 

110

133

110

110

VF

014

 

– met 14 km/h

 

117

147

117

117

VF

015

 

– met 15 km/h

 

129

158

129

129

VF

016

 

– met 16 km/h

 

137

173

137

137

VF

017

 

– met 17 km/h

 

147

187

147

147

VF

018

 

– met 18 km/h

 

157

198

157

157

VF

019

 

– met 19 km/h

 

170

211

170

170

VF

020

 

– met 20 km/h

 

183

223

183

183

VF

021

 

– met 21 km/h

 

191

241

191

191

VF

022

 

– met 22 km/h

 

203

256

203

203

VF

023

 

– met 23 km/h

 

215

265

215

215

VF

024

 

– met 24 km/h

 

229

283

229

229

VF

025

 

– met 25 km/h

 

241

300

241

241

VF

026

 

– met 26 km/h

 

256

316

256

256

VF

027

 

– met 27 km/h

 

269

334

269

269

VF

028

 

– met 28 km/h

 

283

349

283

283

VF

029

 

– met 29 km/h

 

300

370

300

300

VF

030

 

– met 30 km/h

 

317

384

 

317

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VG

004

 

– met 4 km/h

 

24

37

24

 

VG

005

 

– met 5 km/h

 

32

45

32

 

VG

006

 

– met 6 km/h

 

37

53

37

 

VG

007

 

– met 7 km/h

 

43

63

43

 

VG

008

 

– met 8 km/h

 

50

73

50

 

VG

009

 

– met 9 km/h

 

57

79

57

 

VG

010

 

– met 10 km/h

 

67

90

67

 

VG

011

 

– met 11 km/h

 

90

113

90

 

VG

012

 

– met 12 km/h

 

100

121

100

 

VG

013

 

– met 13 km/h

 

110

133

110

 

VG

014

 

– met 14 km/h

 

117

147

117

 

VG

015

 

– met 15 km/h

 

129

158

129

 

VG

016

 

– met 16 km/h

 

137

173

137

 

VG

017

 

– met 17 km/h

 

147

187

147

 

VG

018

 

– met 18 km/h

 

157

198

157

 

VG

019

 

– met 19 km/h

 

170

211

170

 

VG

020

 

– met 20 km/h

 

183

223

183

 

VG

021

 

– met 21 km/h

 

191

241

191

 

VG

022

 

– met 22 km/h

 

203

256

203

 

VG

023

 

– met 23 km/h

 

215

265

215

 

VG

024

 

– met 24 km/h

 

229

283

229

 

VG

025

 

– met 25 km/h

 

241

300

241

 

VG

026

 

– met 26 km/h

 

256

316

256

 

VG

027

 

– met 27 km/h

 

269

334

269

 

VG

028

 

– met 28 km/h

 

283

349

283

 

VG

029

 

– met 29 km/h

 

300

370

300

 

VG

030

 

– met 30 km/h

 

317

384

   
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VH

004

 

– met 4 km/h

 

24

37

24

 

VH

005

 

– met 5 km/h

 

32

45

32

 

VH

006

 

– met 6 km/h

 

37

53

37

 

VH

007

 

– met 7 km/h

 

43

63

43

 

VH

008

 

– met 8 km/h

 

50

73

50

 

VH

009

 

– met 9 km/h

 

57

79

57

 

VH

010

 

– met 10 km/h

 

67

90

67

 

VH

011

 

– met 11 km/h

 

90

113

90

 

VH

012

 

– met 12 km/h

 

100

121

100

 

VH

013

 

– met 13 km/h

 

110

133

110

 

VH

014

 

– met 14 km/h

 

117

147

117

 

VH

015

 

– met 15 km/h

 

129

158

129

 

VH

016

 

– met 16 km/h

 

137

173

137

 

VH

017

 

– met 17 km/h

 

147

187

147

 

VH

018

 

– met 18 km/h

 

157

198

157

 

VH

019

 

– met 19 km/h

 

170

211

170

 

VH

020

 

– met 20 km/h

 

183

223

183

 

VH

021

 

– met 21 km/h

 

191

241

191

 

VH

022

 

– met 22 km/h

 

203

256

203

 

VH

023

 

– met 23 km/h

 

215

265

215

 

VH

024

 

– met 24 km/h

 

229

283

229

 

VH

025

 

– met 25 km/h

 

241

300

241

 

VH

026

 

– met 26 km/h

 

256

316

256

 

VH

027

 

– met 27 km/h

 

269

334

269

 

VH

028

 

– met 28 km/h

 

283

349

283

 

VH

029

 

– met 29 km/h

 

300

370

300

 

VH

030

 

– met 30 km/h

 

317

384

   
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       

VI

004

 

– met 4 km/h

 

37

54

37

 

VI

005

 

– met 5 km/h

 

45

67

45

 

VI

006

 

– met 6 km/h

 

53

77

53

 

VI

007

 

– met 7 km/h

 

63

93

63

 

VI

008

 

– met 8 km/h

 

73

105

73

 

VI

009

 

– met 9 km/h

 

79

120

79

 

VI

010

 

– met 10 km/h

 

90

133

90

 

VI

011

 

– met 11 km/h

 

113

163

113

 

VI

012

 

– met 12 km/h

 

121

180

121

 

VI

013

 

– met 13 km/h

 

133

190

133

 

VI

014

 

– met 14 km/h

 

147

211

147

 

VI

015

 

– met 15 km/h

 

158

223

158

 

VI

016

 

– met 16 km/h

 

173

239

173

 

VI

017

 

– met 17 km/h

 

187

257

187

 

VI

018

 

– met 18 km/h

 

198

275

198

 

VI

019

 

– met 19 km/h

 

211

293

211

 

VI

020

 

– met 20 km/h

 

223

311

223

 

VI

021

 

– met 21 km/h

 

241

330

241

 

VI

022

 

– met 22 km/h

 

256

348

256

 

VI

023

 

– met 23 km/h

 

265

369

265

 

VI

024

 

– met 24 km/h

 

283

388

283

 

VI

025

 

– met 25 km/h

 

300

408

300

 

VI

027

 

– met 27 km/h

 

334

 

334

 

VI

028

 

– met 28 km/h

 

349

 

349

 

VI

029

 

– met 29 km/h

 

370

 

370

 

VI

030

 

– met 30 km/h

 

384

     
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       

VK

004

 

– met 4 km/h

 

37

54

37

 

VK

005

 

– met 5 km/h

 

45

67

45

 

VK

006

 

– met 6 km/h

 

53

77

53

 

VK

007

 

– met 7 km/h

 

63

93

63

 

VK

008

 

– met 8 km/h

 

73

105

73

 

VK

009

 

– met 9 km/h

 

79

120

79

 

VK

010

 

– met 10 km/h

 

90

133

90

 

VK

011

 

– met 11 km/h

 

113

163

113

 

VK

012

 

– met 12 km/h

 

121

180

121

 

VK

013

 

– met 13 km/h

 

133

190

133

 

VK

014

 

– met 14 km/h

 

147

211

147

 

VK

015

 

– met 15 km/h

 

158

223

158

 

VK

016

 

– met 16 km/h

 

173

239

173

 

VK

017

 

– met 17 km/h

 

187

257

187

 

VK

018

 

– met 18 km/h

 

198

275

198

 

VK

019

 

– met 19 km/h

 

211

293

211

 

VK

020

 

– met 20 km/h

 

223

311

223

 

VK

021

 

– met 21 km/h

 

241

330

241

 

VK

022

 

– met 22 km/h

 

256

348

256

 

VK

023

 

– met 23 km/h

 

265

369

265

 

VK

024

 

– met 24 km/h

 

283

388

283

 

VK

025

 

– met 25 km/h

 

300

408

300

 
                 

VK

027

 

– met 27 km/h

 

334

 

334

 

VK

028

 

– met 28 km/h

 

349

 

349

 

VK

029

 

– met 29 km/h

 

370

 

370

 

VK

030

 

– met 30 km/h

 

384

     
                 
     

d. Autosnelwegen

         
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2)

       

VL

001

 

– met 1 km/h

 

11

     

VL

002

 

– met 2 km/h

 

16

     

VL

003

 

– met 3 km/h

 

20

     

VL

004

 

– met 4 km/h

 

24

32

   

VL

005

 

– met 5 km/h

 

31

39

   

VL

006

 

– met 6 km/h

 

37

49

   

VL

007

 

– met 7 km/h

 

43

59

   

VL

008

 

– met 8 km/h

 

49

67

   

VL

009

 

– met 9 km/h

 

55

75

   

VL

010

 

– met 10 km/h

 

63

86

   

VL

011

 

– met 11 km/h

 

86

110

   

VL

012

 

– met 12 km/h

 

93

121

   

VL

013

 

– met 13 km/h

 

100

131

   

VL

014

 

– met 14 km/h

 

107

139

   

VL

015

 

– met 15 km/h

 

118

151

   

VL

016

 

– met 16 km/h

 

128

163

   

VL

017

 

– met 17 km/h

 

137

176

   

VL

018

 

– met 18 km/h

 

147

191

   

VL

019

 

– met 19 km/h

 

158

203

   

VL

020

 

– met 20 km/h

 

170

215

   

VL

021

 

– met 21 km/h

 

181

229

   

VL

022

 

– met 22 km/h

 

191

241

   

VL

023

 

– met 23 km/h

 

203

256

   

VL

024

 

– met 24 km/h

 

215

270

   

VL

025

 

– met 25 km/h

 

223

283

   

VL

026

 

– met 26 km/h

 

234

302

   

VL

027

 

– met 27 km/h

 

246

319

   

VL

028

 

– met 28 km/h

 

257

334

   

VL

029

 

– met 29 km/h

 

270

349

   

VL

030

 

– met 30 km/h

 

284

370

   

VL

031

a

– met 31 km/h

 

292

     

VL

032

a

– met 32 km/h

 

304

     

VL

033

a

– met 33 km/h

 

323

     

VL

034

a

– met 34 km/h

 

339

     

VL

035

a

– met 35 km/h

 

348

     

VL

036

a

– met 36 km/h

 

367

     

VL

037

a

– met 37 km/h

 

384

     

VL

038

a

– met 38 km/h

 

396

     
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VM

004

 

– met 4 km/h

 

24

32

   

VM

005

 

– met 5 km/h

 

31

39

   

VM

006

 

– met 6 km/h

 

37

49

   

VM

007

 

– met 7 km/h

 

43

59

   

VM

008

 

– met 8 km/h

 

49

67

   

VM

009

 

– met 9 km/h

 

55

75

   

VM

010

 

– met 10 km/h

 

63

86

   

VM

011

 

– met 11 km/h

 

86

110

   

VM

012

 

– met 12 km/h

 

93

121

   

VM

013

 

– met 13 km/h

 

100

131

   

VM

014

 

– met 14 km/h

 

107

139

   

VM

015

 

– met 15 km/h

 

118

151

   

VM

016

 

– met 16 km/h

 

128

163

   

VM

017

 

– met 17 km/h

 

137

176

   

VM

018

 

– met 18 km/h

 

147

191

   

VM

019

 

– met 19 km/h

 

158

203

   

VM

020

 

– met 20 km/h

 

170

215

   

VM

021

 

– met 21 km/h

 

181

229

   

VM

022

 

– met 22 km/h

 

191

241

   

VM

023

 

– met 23 km/h

 

203

256

   

VM

024

 

– met 24 km/h

 

215

270

   

VM

025

 

– met 25 km/h

 

223

283

   

VM

026

 

– met 26 km/h

 

234

302

   

VM

027

 

– met 27 km/h

 

246

319

   

VM

028

 

– met 28 km/h

 

257

334

   

VM

029

 

– met 29 km/h

 

270

349

   

VM

030

 

– met 30 km/h

 

284

370

   

VM

031

a

– met 31 km/h

 

292

     

VM

032

a

– met 32 km/h

 

304

     

VM

033

a

– met 33 km/h

 

323

     

VM

034

a

– met 34 km/h

 

339

     

VM

035

a

– met 35 km/h

 

348

     

VM

036

a

– met 36 km/h

 

367

     

VM

037

a

– met 37 km/h

 

384

     

VM

038

a

– met 38 km/h

 

396

     
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VN

004

 

– met 4 km/h

 

24

32

   

VN

005

 

– met 5 km/h

 

31

39

   

VN

006

 

– met 6 km/h

 

37

49

   

VN

007

 

– met 7 km/h

 

43

59

   

VN

008

 

– met 8 km/h

 

49

67

   

VN

009

 

– met 9 km/h

 

55

75

   

VN

010

 

– met 10 km/h

 

63

86

   

VN

011

 

– met 11 km/h

 

86

110

   

VN

012

 

– met 12 km/h

 

93

121

   

VN

013

 

– met 13 km/h

 

100

131

   

VN

014

 

– met 14 km/h

 

107

139

   

VN

015

 

– met 15 km/h

 

118

151

   

VN

016

 

– met 16 km/h

 

128

163

   

VN

017

 

– met 17 km/h

 

137

176

   

VN

018

 

– met 18 km/h

 

147

191

   

VN

019

 

– met 19 km/h

 

158

203

   

VN

020

 

– met 20 km/h

 

170

215

   

VN

021

 

– met 21 km/h

 

181

229

   

VN

022

 

– met 22 km/h

 

191

241

   

VN

023

 

– met 23 km/h

 

203

256

   

VN

024

 

– met 24 km/h

 

215

270

   

VN

025

 

– met 25 km/h

 

223

283

   

VN

026

 

– met 26 km/h

 

234

302

   

VN

027

 

– met 27 km/h

 

246

319

   

VN

028

 

– met 28 km/h

 

257

334

   

VN

029

 

– met 29 km/h

 

270

349

   

VN

030

 

– met 30 km/h

 

284

370

   

VN

031

a

– met 31 km/h

 

292

     

VN

032

a

– met 32 km/h

 

304

     

VN

033

a

– met 33 km/h

 

323

     

VN

034

a

– met 34 km/h

 

339

     

VN

035

a

– met 35 km/h

 

348

     

VN

036

a

– met 36 km/h

 

367

     

VN

037

a

– met 37 km/h

 

384

     

VN

038

a

– met 38 km/h

 

396

     
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       

VO

004

 

– met 4 km/h

 

32

50

   

VO

005

 

– met 5 km/h

 

39

62

   

VO

006

 

– met 6 km/h

 

49

74

   

VO

007

 

– met 7 km/h

 

59

86

   

VO

008

 

– met 8 km/h

 

67

100

   

VO

009

 

– met 9 km/h

 

75

113

   

VO

010

 

– met 10 km/h

 

86

127

   

VO

011

 

– met 11 km/h

 

110

157

   

VO

012

 

– met 12 km/h

 

121

170

   

VO

013

 

– met 13 km/h

 

131

187

   

VO

014

 

– met 14 km/h

 

139

200

   

VO

015

 

– met 15 km/h

 

151

215

   

VO

016

 

– met 16 km/h

 

163

230

   

VO

017

 

– met 17 km/h

 

176

247

   

VO

018

 

– met 18 km/h

 

191

261

   

VO

019

 

– met 19 km/h

 

203

283

   

VO

020

 

– met 20 km/h

 

215

297

   

VO

021

 

– met 21 km/h

 

229

310

   

VO

022

 

– met 22 km/h

 

241

334

   

VO

023

 

– met 23 km/h

 

256

349

   

VO

024

 

– met 24 km/h

 

270

370

   

VO

025

 

– met 25 km/h

 

283

389

   

VO

026

 

– met 26 km/h

 

302

408

   

VO

027

 

– met 27 km/h

 

319

     

VO

028

 

– met 28 km/h

 

334

     

VO

029

 

– met 29 km/h

 

349

     

VO

030

 

– met 30 km/h

 

370

     
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       

VP

004

 

– met 4 km/h

 

32

50

   

VP

005

 

– met 5 km/h

 

39

62

   

VP

006

 

– met 6 km/h

 

49

74

   

VP

007

 

– met 7 km/h

 

59

86

   

VP

008

 

– met 8 km/h

 

67

100

   

VP

009

 

– met 9 km/h

 

75

113

   

VP

010

 

– met 10 km/h

 

86

127

   

VP

011

 

– met 11 km/h

 

110

157

   

VP

012

 

– met 12 km/h

 

121

170

   

VP

013

 

– met 13 km/h

 

131

187

   

VP

014

 

– met 14 km/h

 

139

200

   

VP

015

 

– met 15 km/h

 

151

215

   

VP

016

 

– met 16 km/h

 

163

230

   

VP

017

 

– met 17 km/h

 

176

247

   

VP

018

 

– met 18 km/h

 

191

261

   

VP

019

 

– met 19 km/h

 

203

283

   

VP

020

 

– met 20 km/h

 

215

297

   

VP

021

 

– met 21 km/h

 

229

310

   

VP

022

 

– met 22 km/h

 

241

334

   

VP

023

 

– met 23 km/h

 

256

349

   

VP

024

 

– met 24 km/h

 

270

370

   

VP

025

 

– met 25 km/h

 

283

389

   

VP

026

 

– met 26 km/h

 

302

408

   

VP

027

 

– met 27 km/h

 

319

     

VP

028

 

– met 28 km/h

 

334

     

VP

029

 

– met 29 km/h

 

349

     

VP

030

 

– met 30 km/h

 

370

     
                 
     

Maatregel na ernstige verstoring olie-aanvoer

         
                 
     

overschrijding van de door de Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde maximumsnelheid op autosnelwegen bij ernstige verstoring van de olieaanvoer

86b jo. 86a RVV 1990

       

VR

004

 

– met 4 km/h

 

27

     

VR

005

 

– met 5 km/h

 

34

     

VR

006

 

– met 6 km/h

 

40

     

VR

007

 

– met 7 km/h

 

48

     

VR

008

 

– met 8 km/h

 

54

     

VR

009

 

– met 9 km/h

 

63

     

VR

010

 

– met 10 km/h

 

72

     

VR

011

 

– met 11 km/h

 

95

     

VR

012

 

– met 12 km/h

 

105

     

VR

013

 

– met 13 km/h

 

115

     

VR

014

 

– met 14 km/h

 

123

     

VR

015

 

– met 15 km/h

 

133

     

VR

016

 

– met 16 km/h

 

144

     

VR

017

 

– met 17 km/h

 

153

     

VR

018

 

– met 18 km/h

 

165

     

VR

019

 

– met 19 km/h

 

176

     

VR

020

 

– met 20 km/h

 

191

     

VR

021

 

– met 21 km/h

 

203

     

VR

022

 

– met 22 km/h

 

215

     

VR

023

 

– met 23 km/h

 

229

     

VR

024

 

– met 24 km/h

 

241

     

VR

025

 

– met 25 km/h

 

256

     

VR

026

 

– met 26 km/h

 

270

     

VR

027

 

– met 27 km/h

 

287

     

VR

028

 

– met 28 km/h

 

304

     

VR

029

 

– met 29 km/h

 

317

     

VR

030

 

– met 30 km/h

 

334

     
     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

         

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Nummers R 302 – R 631: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

                 
                         
     

Categorie-indeling B:

                 
     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

                 
     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

                 
     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

                 
     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

                 
     

5 – Voetgangers;

                 
     

6 – Overige weggebruikers;

                 
     

7 – Schippers;

                 
     

8 – Een ieder.

                 
                         
     

NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen. Dit geldt eveneens voor geparkeerde aanhangwagens indien deze door een onder één van deze categorieën vallende bestuurders is geparkeerd.

                 
     

NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen

                 
                         
     

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

                 
                         
     

I. Plaats op de weg

                 
                         

R

301

 

als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg

3 lid 1 RVV 1990

140

140

           

R

303

a

als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg

3 lid 1 RVV 1990

240

240

160

95

 

95

   

R

305

 

als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken

4 lid 1 RVV 1990

       

40

     

R

306

 

als voetganger bij gebreke van een voetpad of trottoir niet het fietspad of het fiets/bromfietspad gebruiken

4 lid 2 RVV 1990

       

40

     

R

307

 

als voetganger bij gebreke van een voetpad, een trottoir en een fietspad of fiets/bromfietspad niet de berm of de uiterste zijde van de rijbaan gebruiken

4 lid 3 RVV 1990

       

40

     

R

324

 

als persoon die zich verplaatst met behulp van een voorwerp, niet zijnde een voertuig, niet het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad gebruiken

4 lid 4 RVV 1990

         

40

   

R

308

 

als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken

5 lid 1 RVV 1990

   

95

55

       

R

309

 

als (snor)fietser bij gebreke van een verplicht fietspad of fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken

5 lid 2 RVV 1990

   

95

55

       

R

312

b

als snorfietser met ingeschakelde verbrandingsmotor het onverplichte fietspad gebruiken

5 lid 3 RVV 1990

   

95

         

R

312

c

als bestuurder van een snorfiets niet de rijbaan gebruiken terwijl dit bij verkeersbesluit, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet, is bepaald en dit bij het verkeersteken dat het verplichte fietspad aangeeft met een onderbord is aangeduid

5 lid 8 RVV 1990

   

95

         

R

310

 

als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken

6 lid 1 RVV 1990

   

95

         

R

311

 

als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken van een fiets/bromfietspad (bord G12a)

6 lid 2 RVV 1990

   

95

         

R

311

a

als bestuurder van een bromfiets op meer dan twee wielen of een bromfiets met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder is dan 0,75 m, niet de rijbaan gebruiken

6 lid 3 RVV 1990

   

95

         

R

313

 

als ruiter niet het ruiterpad gebruiken

8 lid 1 RVV 1990

         

55

   

R

314

 

als ruiter bij gebreke van een ruiterpad niet de berm of de rijbaan gebruiken

8 lid 2 RVV 1990

         

55

   
                         
     

als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

               

R

315

a

– door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad

 

140

140

         

140

R

315

b

– door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad

 

95

95

         

95

R

316

 

als bestuurder van een bespannen wagen niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

         

55

   

R

317

 

als bestuurder van een onbespannen wagen niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

         

55

   

R

319

 

als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken

10 lid 2 RVV 1990

140

140

           

R

323

 

als bromfietser een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken

10 lid 2 RVV 1990

   

95

         
                         
     

II. Inhalen

                 

R

326

 

als bestuurder niet links inhalen

11 lid 1 RVV 1990

240

240

160

95

 

95

   
                         
     

IV. Oprijden van kruispunten

                 

R

331

 

als bestuurder een kruispunt blokkeren

14 RVV 1990

240

240

160

95

 

95

   
                         
     

V. Verlenen van voorrang

                 

R

336

 

als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts

15 lid 1 RVV 1990

240

240

160

95

 

95

   

R

337

 

als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg

15 lid 2 sub a RVV 1990

240

240

160

95

 

95

   

R

338

 

als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram

15 lid 2 sub b RVV 1990

240

240

160

95

 

95

   

R

340

a

als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken

15a lid 1 RVV 1990

240

240

160

95

 

95

   
                         
     

VI. Doorsnijden militaire kolonnes en uitvaartstoeten van motorvoertuigen

                 

R

341

 

als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden

16 RVV 1990

95

95

65

35

25

35

   

R

342

 

als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden

16 RVV 1990

95

95

65

35

25

35

   
                         
     

VII. Afslaan

                 

R

346

 

als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven

17 lid 2 RVV 1990

95

95

65

35

 

35

   

R

347

a

als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt

18 lid 1 RVV 1990

240

240

160

95

 

95

   

R

347

b

als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt

18 lid 1 RVV 1990

240

240

160

95

 

95

   

R

347

c

als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt

18 lid 1 RVV 1990

240

240

160

95

 

95

   

R

348

 

als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan

18 lid 2 RVV 1990

240

240

160

95

 

95

   
                         
     

Noot stilstaan en parkeren:

                 
     

In dit onderdeel zijn tevens enkele parkeerfeiten uit de plaatselijke verordeningen en de WVW 1994 opgenomen.

                 
                         
     

IX. Stilstaan

                 

R

395

 

een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd

5 WVW 1994

140

140

95

55

 

55

   
                         
     

als bestuurder een voertuig laten stilstaan

23 lid 1

               

R

396

a

– op een kruispunt

sub a RVV 1990

140

140

     

55

   

R

396

b

– op een fietsstrook

sub b RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

c

– op de rijbaan langs een fietsstrook

sub b RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

d

– op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan

sub c RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

e

– in een tunnel

sub d RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

f

– bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering

sub e RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

g

– bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht

sub e RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

h

– op de rijbaan langs een busstrook

sub f RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

i

– langs een gele doorgetrokken streep

62 jo. 23 lid 1 sub g RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

j

– op een overweg

23 lid 1 sub a RVV 1990

95

95

     

35

   
                         
     

X. Parkeren

                 
                         
     

als bestuurder een voertuig parkeren

24 lid 1

               

R

397

a

– bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan

sub a RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

b

– voor een inrit of uitrit

sub b RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

c

– buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg

sub c RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

d

– op een parkeergelegenheid terwijl blijkens de aanduiding op of onder het bord, dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen

sub d RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

e

– op een parkeergelegenheid, terwijl blijkens de aanduiding op het bord of op het onderbord, dat voertuig staat geparkeerd op een andere dan de aangegeven wijze

sub d RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

ea

– op een parkeergelegenheid, terwijl blijkens de aanduiding op het bord of op het onderbord, dat voertuig staat geparkeerd met een ander doel dan de aangegeven wijze

sub d RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

f

– op een parkeergelegenheid, terwijl dat voertuig staat geparkeerd op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden

sub d RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

g

– langs een gele onderbroken streep

sub e RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

h

– op een gelegenheid bestemd voor onmiddellijk laden en lossen van goederen

sub f RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

i

– op een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid door verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een vergunning tot parkeren op die plaats was verleend

sub g RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

j

– op een parkeergelegenheid aangeduid door één van de borden E4 tot en met E10, E12 of E13 van de bijlage I buiten de aangegeven parkeervakken

24 lid 4 RVV 1990

95

95

     

35

   

R

398

 

als bestuurder een voertuig dubbel parkeren

24 lid 3 RVV 1990

95

95

     

35

   
                         
     

als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, terwijl

                 

R

400

ae

– dat motorvoertuig niet is voorzien van een duidelijk zichtbare achter de voorruit geplaatste parkeerschijf

25 lid 2 RVV 1990

95

             

R

400

af

– dat motorvoertuig niet is voorzien van een parkeerschijf, waarop aan de getoonde zijde slechts één kalenderuren aanduidende cijferreeks staat die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen

25 lid 3 RVV 1990

95

             

R

400

ab

– de toegestane parkeerduur is verstreken

25 lid 4 RVV 1990

95

             

R

401

 

als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone (geldt niet voor parkeerplaatsen, die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of die zijn voorzien van een blauwe streep)

25 lid 1 RVV 1990

95

95

     

35

   

R

402

b

als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart

26 lid 1 RVV 1990

380

380

     

150

   

R

402

c

als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een voertuig dat voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemd is

26 lid 1 RVV 1990

380

380

     

150

   

R

402

d

als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan dat het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte

26 lid 1 RVV 1990

380

380

 

150

 

150

   

R

403

a

als bestuurder een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij een parkeermeter tijdens een aangegeven tijdvak, terwijl de parkeermeter niet in werking is gesteld of aangeeft dat de parkeerduur is verstreken

Pl.V

95

             

R

403

b

als bestuurder een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij een parkeermeter tijdens een aangegeven tijdvak, terwijl aldaar reeds een motorvoertuig staat geparkeerd

Pl.V

95