Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2018, 377AMvB

Besluit van 16 oktober 2018 tot wijziging van de bijlagen 1 en 4 bij de Wet normering topinkomens in verband met wijziging van de namen van enkele ministeries, de overgang van WNT-instellingen naar andere ministeries en het toevoegen, verwijderen of doorvoeren van naamswijzigingen van WNT-instellingen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2018, nr. 2018-0000770948, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Justitie en Veiligheid en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Gelet op de artikelen 1.3, tweede lid, en 1.5, tweede lid, onderdeel c, van de Wet normering topinkomens;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 26 september 2018, nr. W04.18.0289/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 oktober 2018, nr. 2018-0000808790, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Onze Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat, Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onze Minister van Justitie en Veiligheid en Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De Wet normering topinkomens wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage 1 bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet normering topinkomens wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder het opschrift Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt toegevoegd:

  • 13. Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland.

2. Het opschrift «Ministerie van Infrastructuur en Milieu» wordt vervangen door «Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat».

3. Onder het opschrift Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt het volgende gewijzigd:

a. In onderdeel 14 wordt «de artikelen 1.1.1, onderdeel b, onder 1° en 2°» vervangen door «de artikelen 1.1.1, onderdeel b».

b. In onderdeel 17 vervalt «, behoudens de instellingen waarvoor Onze Minister van Economische Zaken verantwoordelijk is».

c. In onderdeel 18 wordt na «NPO» ingevoegd «, RPO».

d. Onderdeel 22 komt te luiden:

  • 22. De Coöperatie SURF U.A. te Utrecht.

4. Het opschrift «Ministerie van Economische Zaken» wordt vervangen door «Ministerie van Economische Zaken en Klimaat».

5. Onder het opschrift Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (nieuw) wordt het volgende gewijzigd:

a. De onderdelen 1 tot en met 3 vervallen onder vernummering van de onderdelen 4 tot en met 6 tot 1 tot en met 3.

b. De volgende onderdelen worden toegevoegd:

  • 4. Edelmetaal Waarborg Nederland B.V. te Joure.

  • 5. WaarborgHolland B.V. te Gouda.

6. Onder het opschrift Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport komt onderdeel 10 te luiden:

  • 10. MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid te Amersfoort.

7. Het opschrift «Ministerie van Veiligheid en Justitie» wordt vervangen door «Ministerie van Justitie en Veiligheid».

8. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  • 1. Stichting Wageningen Research te Wageningen.

B

In bijlage 4 bij artikel 1.4, eerste lid, van de Wet normering topinkomens wordt het opschrift «Ministerie van Infrastructuur en Milieu» vervangen door «Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 16 oktober 2018

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

1. Algemeen

De Wet normering topinkomens (hierna: WNT) kent op grond van artikel 1.3, eerste lid, onderdeel b, een bijlage 1, waarop rechtspersonen of instellingen worden opgesomd, die onder het bereik van de wet vallen. Het betreft rechtspersonen of instellingen, die niet op grond van andere bepalingen al onder het bereik van de WNT vallen en waarvan de bekostiging middellijk of rechtstreeks geheel of in aanzienlijke mate uit publieke middelen plaatsvindt of heeft plaatsgevonden dan wel deze rechtspersonen of instellingen een wettelijke taak vervullen of anderszins een publiek belang dienen.

Het komt met enige regelmaat voor dat zich wijzigingen voordoen die doorwerken in bijlage 1. Bijlage 1 is daarom sinds de inwerkingtreding van de WNT diverse malen gewijzigd. Onder meer de organisatorische wijzigingen van ministeries bij de kabinetswisseling eind 2017 gaven aanleiding om bijlage I te actualiseren.

Op grond van de artikelen 1.3, tweede en derde lid, 1.4, tweede lid, en 1.5, tweede lid, kunnen de bijlagen van de WNT wegens de daarin genoemde redenen bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd. Het onderhavige besluit heeft enkele wijzigingen in bijlage 1 van de WNT doorgevoerd. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 2 van deze nota van toelichting. Daarnaast is de aanhef van bijlage 4 gewijzigd in verband met de naamswijziging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

2. Wijzigingen in bijlage 1

In het onderhavige besluit gaat het om de volgende wijzigingen in bijlage 1:

  • Het doorvoeren van enkele naamswijzigingen van instellingen, zoals bijvoorbeeld de Stichting Wageningen Research.

  • Het doorvoeren van de naamswijzigingen van de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat en aanpassingen als gevolg van de vorming van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  • Het opnemen op de bijlage 1 van enkele instellingen ter verduidelijking dat zij onder het bereik van de WNT vallen.. Dit betreft met name enkele waarborginstellingen die zijn aangewezen op grond van de Waarborgwet 1986.

3. Gevolgen voor regeldruk

Dit besluit heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten. De meeste wijzigingen zijn redactioneel van aard (naamswijzigingen). Ook voor de nieuw op de bijlage geplaatste instellingen leidt het niet tot hogere administratieve lasten, omdat deze tot dusverre altijd de WNT hebben nageleefd, waardoor plaatsing op de bijlage materieel geen gevolgen voor hen heeft. Om die reden heeft het Adviescollege toetsing regeldruk aangegeven geen reden te zien om een officieel advies uit te brengen.

4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019. Hiermee is voldaan aan de vaste-verandermomenten bij invoering of wijziging van wet- en regelgeving. Tevens is voldaan aan de publicatietermijn van twee maanden voor inwerkingtreding.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdelen A, onder 1, onder 3, onderdeel c, 5, onderdeel b, en 8

Met deze wijzigingen worden enkele WNT-instellingen aan bijlage 1 toegevoegd.

Artikel I, onderdelen A, onder 2, 4, 7 en B

Deze wijzigingen hebben te maken met de nieuwe namen van enkele ministeries.

Artikel I, onderdeel A, onder 3, onderdelen a en b, en onder 5, onderdeel a

Deze wijzigingen hebben te maken met het overgaan van de instellingen die vallen onder de genoemde bepaling van de Wet educatie en beroepsonderwijs van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel I, onderdeel A, onder 3, onderdeel d, en onder 6

Deze wijzigingen betreffen naamswijzigingen van WNT-instellingen.

Artikel I, onderdeel A, onder 5, onderdeel a, en onder 8

Deze wijzigingen zijn het gevolg van de overgang van de Stichting Wageningen Research van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.