Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 471

Gepubliceerd op 5 december 2014 09:00Besluit van 28 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) (Stb. 2014, 470)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2014, nr. WJZ/661535 (10505), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 30 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 28 november 2014

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de vijfde december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen treedt op 1 januari 2015 in werking. Hiermee wordt bij de inwerkingtreding het beleid van vaste verandermomenten toegepast. Er is afgeweken van de termijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding. Hiervoor is gekozen, omdat uitstel tot nadelige financiële gevolgen zou leiden. Met deze wet zijn taken belegd bij de Koninklijke Bibliotheek. Deze taken worden nu nog uitgevoerd door verschillende andere organisaties. Het implementatietraject van die taken naar de Koninklijke Bibliotheek loopt al enige tijd en is gericht op 1 januari 2015. Een latere inwerkingtreding zou nadelige gevolgen hebben voor de Koninklijke Bibliotheek en de instellingen die nu nog de taken uitvoeren.

Bij bovenstaande is meegenomen dat de beoogde inwerkingtreding van de wet altijd 1 januari 2015 is geweest. Alle instellingen in de bibliotheeksector zijn hiervan op de hoogte. Sinds de stemmingen over het wetsvoorstel op 10 juni 2014 is ook voor een ieder duidelijk geweest hoe de wet eruit zal zien, als deze zou worden aanvaard door de Eerste Kamer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl