Wet van 4 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten en de compensatie voor het verplicht eigen risico af te schaffen omdat ze in onvoldoende mate gericht zijn op de doelgroep met meerkosten respectievelijk eigen betalingen in verband met het verplicht eigen risico vanwege de chronische ziekte of handicap, de criteria voor toekenning vaak aanpassing behoeven en tot risico’s op het punt van de budgettaire beheersbaarheid leiden, dat het gewenst is de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten af te schaffen omdat ook deze regeling in onvoldoende mate gericht is op de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten en de regeling lastig uitvoerbaar en handhaafbaar is, dat het gewenst is in verband met het vervallen van de aftrek uitgaven voor specifieke zorgkosten ook de tegemoetkoming specifieke zorgkosten af te schaffen, en dat het gewenst is de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. Een kalenderjaar dat na 31 december 2013 aanvangt, geldt niet als berekeningsjaar.

B

Artikel 3, eerste en tweede lid, komt te luiden:

 • 1. Het CAK stelt het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, in het kalenderjaar volgend op het berekeningsjaar, ambtshalve vast dan wel indien pas na dat kalenderjaar blijkt dat een persoon rechthebbende is, uiterlijk voor het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het berekeningsjaar.

 • 2. Het CAK verstrekt de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor het einde van het kalenderjaar waarin het CAK het recht op en de hoogte van die tegemoetkoming ambtshalve heeft vastgesteld.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

2. Er wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Het CAK kan uitsluitend binnen de termijn, bedoeld in artikel 3, eerste lid, op grond van een verzoek, bedoeld in het eerste lid, een tegemoetkoming als bedoeld in artikel 2, eerste lid, verlenen.

D

Artikel 5a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste en derde lid vervallen.

2. Het tweede en vierde lid worden vernummerd tot eerste en tweede lid.

3. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Het CAK kan uitsluitend binnen de termijn, bedoeld in artikel 3, eerste lid, tot toepassing van dit artikel overgaan.

E

Artikel 10 vervalt.

F

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De betaling van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, geschiedt eenmaal per kalenderjaar.

2. In het tweede lid wordt «tegemoetkomingen» vervangen door: tegemoetkoming.

3. In het derde lid wordt «De tegemoetkomingen zijn» vervangen door: De tegemoetkoming is.

4. In het vierde lid wordt «De tegemoetkomingen blijven» vervangen door: De tegemoetkoming blijft.

5. In het vijfde lid wordt «De tegemoetkomingen» vervangen door: De tegemoetkoming.

G

Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a

De artikelen 10 en 11 zoals die luidden op 31 december 2013, blijven van toepassing met betrekking tot de tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 10, die betrekking hebben op aan het kalenderjaar 2014 voorafgaande kalenderjaren.

H

Artikel 24 vervalt.

ARTIKEL II

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel w vervalt.

2. De onderdelen x en y worden geletterd w en x.

B

Artikel 11a vervalt.

C

Artikel 39, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f vervalt de zinsnede «tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 11a en».

2. Onderdeel f vervalt.

3. De onderdelen g en h worden geletterd f en g.

D

In artikel 88, eerste lid, vervalt «het CAK,».

E

Artikel 89 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde en vierde lid vervallen.

2. Het zesde lid dat luidt «Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.» wordt vernummerd tot achtste lid.

3. Het vijfde tot en met achtste lid (nieuw) worden vernummerd tot derde tot en met zesde lid.

F

Artikel 118a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «jegens het CAK voor het einde van het kalenderjaar» vervangen door: in het kalenderjaar.

2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

 • 5. Er bestaat in afwijking van het eerste lid, met betrekking tot een kalenderjaar dat na 31 december 2013 aanvangt, geen recht op de uitkering, bedoeld in dat lid.

 • 6. Het CAK stelt het recht op de uitkering, bedoeld in het eerste lid, in het kalenderjaar waarop die uitkering betrekking heeft, ambtshalve vast, dan wel indien pas na dat kalenderjaar blijkt dat een persoon rechthebbende is, uiterlijk voor het einde van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de uitkering betrekking heeft.

 • 7. Het CAK kan op aanvraag uitsluitend binnen de termijn, bedoeld in het zesde lid, een uitkering als bedoeld in het eerste lid verlenen.

G

Artikel 118a vervalt.

ARTIKEL III

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 49 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b vervalt de zinsnede «alsmede de vaststelling en verstrekking van bedragen als bedoeld in artikel 90, tweede lid, onderdeel g, van de Wet financiering sociale verzekeringen».

2. De onderdelen c tot en met e vervallen.

3. Onderdeel f wordt geletterd onderdeel c.

B

Artikel 51 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid vervalt «en op de tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten».

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. De jaarrekening, bedoeld in artikel 34 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, die het CAK, in 2016 indient bij Onze Minister, heeft betrekking op de beheerskosten van het CAK en op de door het CAK verleende tegemoetkomingen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten zoals dat op 31 december 2015 luidde.

C

In artikel 51a, eerste lid, vervalt de zinsnede «alsmede voor de kosten van de tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 2 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten».

ARTIKEL IIIA

De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

Indien de verordening, bedoeld in artikel 5, eerste lid, daarin voorziet verstrekt het college van burgemeester en wethouders aan personen met een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal probleem en daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten een tegemoetkoming ter bevordering van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren.

B

Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. De verordening, bedoeld in het eerste lid, bevat tevens regels over de toepassing van artikel 4a.

ARTIKEL IV

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.139 vervalt onderdeel b, onder verlettering van de onderdelen c tot en met e tot onderdelen b tot en met d.

B

Artikel 6.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt onderdeel d.

2. In het derde lid wordt «als bedoeld in het tweede lid, onderdelen c, d en e» vervangen door: als bedoeld in het tweede lid, onderdelen c en e.

C

Artikel 6.2, vijfde lid, vervalt.

D

Artikel 6.13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor het eerste lid vervalt de aanduiding «1.».

2. Het tweede lid vervalt.

E

Afdeling 6.5 vervalt.

F

In artikel 10.1 wordt «5.13, 6.17, derde lid, 6.20, 6.28» vervangen door: 5.13, 6.28.

G

Na artikel 10a.9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a.9a Overgangsbepaling teruggave van of nagekomen betaling ter zake van uitgaven voor specifieke zorgkosten

Artikel 3.139, onderdeel b, zoals dat luidde op 31 december 2013, blijft van toepassing met betrekking tot hetgeen wordt ontvangen als teruggave van of nagekomen betaling ter zake van uitgaven voor specifieke zorgkosten die op grond van afdeling 6.5, zoals die afdeling op 31 december 2013 luidde, in aanmerking zijn genomen.

ARTIKEL V

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 16, tweede lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • c. een tegemoetkoming als bedoeld in de artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

B

Artikel 90, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel g vervalt.

2. De onderdelen h en i worden geletterd g en h.

ARTIKEL VI

Na hoofdstuk 7 van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk 7a. Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Artikel 63a Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
 • 1. De persoon die op 1 juli van het kalenderjaar recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering of een WGA-uitkering, heeft recht op een tegemoetkoming.

 • 2. De persoon, bedoeld in het eerste lid, ontvangt per kalenderjaar een tegemoetkoming van € 342,–.

 • 3. Het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt jaarlijks per 1 januari bij ministeriële regeling vervangen door een ander bedrag. Dat bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en de uitkomst vervolgens naar boven af te ronden op hele getallen.

 • 4. In afwijking van het derde lid kan het bedrag, genoemd in het tweede lid, bij algemene maatregel van bestuur met ingang van een bij die maatregel aan te geven datum worden vervangen door een ander bedrag.

 • 5. Het UWV verstrekt de tegemoetkoming ambtshalve in het derde kwartaal van het kalenderjaar.

 • 6. De tegemoetkoming is niet vatbaar voor beslag.

 • 7. De tegemoetkoming blijft buiten beschouwing bij de verlening van op het inkomen of vermogen afgestemde publiekrechtelijke uitkeringen en verstrekkingen.

 • 8. De tegemoetkoming is niet vatbaar voor terugvordering of verrekening met openstaande vorderingen of uitbetalingen in verband met een uitkering op grond van deze wet.

 • 9. De tegemoetkoming wordt slecht één keer uitgekeerd in het geval er tevens aanspraak gemaakt kan worden op de tegemoetkoming op grond van artikelen 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of 3:75 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

 • 10. De tegemoetkoming en de daarmee gepaard gaande beheerskosten komen ten laste van het Rijk.

ARTIKEL VII

Na hoofdstuk IIB van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk IIC Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Artikel 65l
 • 1. De persoon die op 1 juli van het kalenderjaar recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering op grond van deze wet bij een arbeidsongeschiktheid van 35% of meer heeft recht op een tegemoetkoming.

 • 2. De persoon, bedoeld in het eerste lid, ontvangt per kalenderjaar een tegemoetkoming van € 342,–.

 • 3. Het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt jaarlijks per 1 januari bij ministeriële regeling vervangen door een ander bedrag. Dat bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en de uitkomst vervolgens naar boven af te ronden op hele getallen.

 • 4. In afwijking van het derde lid kan het bedrag, genoemd in het tweede lid, bij algemene maatregel van bestuur met ingang van een bij die maatregel aan te geven datum worden vervangen door een ander bedrag.

 • 5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de tegemoetkoming ambtshalve in het derde kwartaal van het kalenderjaar.

 • 6. De tegemoetkoming is niet vatbaar voor beslag.

 • 7. De tegemoetkoming blijft buiten beschouwing bij de verlening van op het inkomen of vermogen afgestemde publiekrechtelijke uitkeringen en verstrekkingen.

 • 8. De tegemoetkoming is niet vatbaar voor terugvordering of verrekening met openstaande vorderingen in verband met een uitkering op grond van deze wet.

 • 9. De tegemoetkoming wordt slecht één keer uitgekeerd in het geval er tevens aanspraak gemaakt kan worden op de tegemoetkoming op grond van artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen of 3:75 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

 • 10. De tegemoetkoming en de daarmee gepaard gaande beheerskosten komen ten laste van het Rijk.

ARTIKEL VIII

Na hoofdstuk 3A van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk 3B Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Artikel 67i Tegemoetkoming arbeidsongeschikten
 • 1. De persoon die op 1 juli van het kalenderjaar recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij een arbeidsongeschiktheid van 35% of meer, heeft recht op een tegemoetkoming.

 • 2. De persoon, bedoeld in het eerste lid, ontvangt per kalenderjaar een tegemoetkoming van € 342,–.

 • 3. Het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt jaarlijks per 1 januari bij ministeriële regeling vervangen door een ander bedrag. Dat bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en de uitkomst vervolgens naar boven af te ronden op hele getallen.

 • 4. In afwijking van het derde lid kan het bedrag, genoemd in het tweede lid, bij algemene maatregel van bestuur met ingang van een bij die maatregel aan te geven datum worden vervangen door een ander bedrag.

 • 5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de tegemoetkoming ambtshalve in het derde kwartaal van het kalenderjaar.

 • 6. De tegemoetkoming is niet vatbaar voor beslag.

 • 7. De tegemoetkoming blijft buiten beschouwing bij de verlening van op het inkomen of vermogen afgestemde publiekrechtelijke uitkeringen en verstrekkingen.

 • 8. De tegemoetkoming is niet vatbaar voor terugvordering of verrekening met openstaande vorderingen in verband met een uitkering op grond van deze wet.

 • 9. De tegemoetkoming wordt slecht één keer uitgekeerd in het geval er tevens aanspraak gemaakt kan worden op de tegemoetkoming op grond van artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of 3:75 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

 • 10. De tegemoetkoming en de daarmee gepaard gaande beheerskosten komen ten laste van het Rijk.

ARTIKEL IX

Na hoofdstuk 3 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

Hoofdstuk 3A Tegemoetkoming arbeidsongeschikten

Artikel 3:75 Tegemoetkoming jonggehandicapten
 • 1. De persoon die op 1 juli van het kalenderjaar recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering bij een arbeidsongeschiktheid van 35% of meer of recht heeft op arbeidsondersteuning, heeft recht op een tegemoetkoming.

 • 2. De persoon, bedoeld in het eerste lid, ontvangt per kalenderjaar een tegemoetkoming van € 342,–.

 • 3. Het bedrag, genoemd in het tweede lid, wordt jaarlijks per 1 januari bij ministeriële regeling vervangen door een ander bedrag. Dat bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en de uitkomst vervolgens naar boven af te ronden op hele getallen.

 • 4. In afwijking van het derde lid kan het bedrag, genoemd in het tweede lid, bij algemene maatregel van bestuur met ingang van een bij die maatregel aan te geven datum worden vervangen door een ander bedrag.

 • 5. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verstrekt de tegemoetkoming ambtshalve in het derde kwartaal van het kalenderjaar.

 • 6. De tegemoetkoming is niet vatbaar voor beslag.

 • 7. De tegemoetkoming blijft buiten beschouwing bij de verlening van op het inkomen of vermogen afgestemde publiekrechtelijke uitkeringen en verstrekkingen.

 • 8. De tegemoetkoming is niet vatbaar voor terugvordering of verrekening met openstaande vorderingen in verband met een uitkering op grond van deze wet.

 • 9. De tegemoetkoming wordt slecht één keer uitgekeerd in het geval er tevens aanspraak gemaakt kan worden op de tegemoetkoming op grond van artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering of 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.

 • 10. De tegemoetkoming en de daarmee gepaard gaande beheerskosten komen ten laste van het Rijk.

ARTIKEL X

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan de bedragen, genoemd in de artikelen VI tot en met IX, na het tijdstip van inwerkingtreding van die artikelen eenmalig per 1 januari 2014 vervangen door een ander bedrag. Dat bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en de uitkomst vervolgens naar boven af te ronden op hele getallen.

ARTIKEL XI

Artikel 31, tweede lid, van de Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f wordt «het Tijdelijk besluit tegemoetkoming buitengewone uitgaven» vervangen door: artikel 19 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

2. Onderdeel t komt te luiden:

 • t. tegemoetkomingen op grond van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, artikel 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, artikel 3:75 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten of artikel 24 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, zoals dat op 31 december 2013 luidde.

ARTIKEL XII

In artikel 23, derde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 komt onderdeel b te luiden:

 • b. zonder toepassing van de heffingskorting voor de loonbelasting met betrekking tot tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 10 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, zoals dat luidde op 31 december 2013, artikel 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, artikel 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, artikel 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en artikel 3:75 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL XIII

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt ingetrokken.

ARTIKEL XIV

Bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 9 wordt in de zinsnede met betrekking tot de Zorgverzekeringswet «de artikelen 9b,9c, 18f, 18g, 69, 70 en 118a» vervangen door: de artikelen 9b, 9c, 18f, 18g, 69 en 70.

2. In artikel 10 komt de zinsnede met betrekking tot de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten te luiden: Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten: artikel 2.

3. In artikel 10 vervalt de zinsnede met betrekking tot de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

ARTIKEL XV

In artikel 4 van de Wet op de zorgtoeslag vervalt de zinsnede «, met dien verstande dat bij het geraamde gemiddelde bedrag verzekerden die recht hebben op een uitkering als bedoeld in artikel 118a van de Zorgverzekeringswet niet worden meegerekend».

ARTIKEL XVI

 • 1. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, zoals die op 31 december 2015 luidde, blijft van toepassing op besluiten met betrekking tot de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van die wet, die het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, voor 1 januari 2016 heeft genomen.

 • 2. De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, zoals die op 31 december 2013, luidde, blijft van toepassing op besluiten met betrekking tot de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 10 van die wet, die het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, voor 1 januari 2014 heeft genomen.

 • 3. Artikel 118a van de Zorgverzekeringswet zoals dat op 31 december 2014 luidde, blijft van toepassing op besluiten met betrekking tot de uitkering, bedoeld in artikel 118a van die wet, die het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, voor 1 januari 2015 heeft genomen.

 • 4. De uitgaven na 31 december 2015 in verband met de besluiten, bedoeld in het eerste en tweede lid, komen ten laste van ’s Rijks kas.

 • 5. De uitgaven na 31 december 2014 in verband met de besluiten, bedoeld in het derde lid, komen ten laste van het Zorgverzekeringsfonds, genoemd in artikel 39, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet.

 • 6. Artikel 24 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de daarop gebaseerde bepalingen zoals die luidden op 31 december 2013, blijven van toepassing op de aanspraken van belastingplichtigen over de aan het kalenderjaar 2014 voorafgaande kalenderjaren.

ARTIKEL XVII

 • 1. Artikel I, artikel II, onderdelen B, C, onder 1, en F, artikel III, onderdeel A, onder 1, artikel IIIA, artikel IV, artikel V, onderdeel A, de artikelen VI tot en met XII, artikel XIV, tweede lid, artikel XV en artikel XVI, zesde lid, treden in werking met ingang van 1 januari 2014. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2013, treden de hiervoor genoemde artikelen en onderdelen daarvan, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werken deze terug tot en met 1 januari 2014.

 • 2. Artikel II, onderdelen A, C, onder 2 en 3, D, E en G, artikel V, onderdeel B, artikel XIV, eerste lid, en artikel XVI, derde en vijfde lid, treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

 • 3. Artikel III, onderdeel A, onder 2 en 3, artikel XIII, artikel XIV, derde lid, en artikel XVI, eerste, tweede en vierde lid, treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

ARTIKEL XVIII

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid binnen drie jaar na de inwerkingtreding als bedoeld in artikel XVII, eerste lid, van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 4 juni 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de vijftiende juli 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 726

Naar boven