Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2008, 497Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 19 november 2008 tot wijziging van het Besluit van 26 november 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 november 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen) (Stb. 606) en van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stb. 415), (Stb. 472)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van 13 november 2008, nr. BJZ2008105958, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 6.44 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel 2, derde lid, van het Besluit van 26 november 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 22 november 2006, houdende wijziging van de Wet milieubeheer en enige andere daarmee verband houdende wetten (modernisering van de algemene milieuregels voor inrichtingen) (Stb. 606) en van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Stb. 415), (Stb. 472), komt te luiden:

  • 3. Artikel 2.16 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 november 2008

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer

Uitgegeven de vierde december 2008

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

NOTA VAN TOELICHTING

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer bevat in artikel 2.16 een uitputtende regeling betreffende het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting. In het Besluit van 26 november 2007, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van, onder meer, het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, is geregeld dat de betreffende voorschriften met ingang van 1 januari 2009 in werking treden. In de nota van toelichting bij dat besluit wordt voor het uitstellen van de inwerkingtredingsdatum gewezen op de oprichting van een Taskforce waarin werkgevers met werknemers en overheden gaan werken aan voorstellen voor het concreet en niet vrijblijvend regelen van vervoersmanagement. Vooruitlopend op die voorstellen wordt nog vermeld dat artikel 2.16 niet in werking zal treden, indien voor 1 januari 2009 adequate voorstellen worden gedaan. Dit wijzigingsbesluit bepaalt dat artikel 2.16 in werking treedt op 1 juli 2010.

Het onderhavige besluit hangt samen met de voorstellen die de bovengenoemde Taskforce begin september 2008 heeft gepresenteerd. Deze voorstellen, die de bereikbaarheid en de leefbaarheid structureel beogen te verbeteren, dienen de komende periode te worden uitgewerkt en geëvalueerd. Naar verwachting zullen de eerste resultaten van het monitoring- en evaluatie-programma eind 2009 bekend zijn. Het handhaven van de oorspronkelijke inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2009 is derhalve niet opportuun. Het wijzigen van de inwerkingtredingsbepaling maakt het mogelijk om aan de hand van deze resultaten artikel 2.16 en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving nader te bezien. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de huidige regeling niet in werking zal treden. Tot die tijd is artikel 6.9 van het besluit van toepassing, op grond waarvan het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften kan stellen ten aanzien van het vervoer van de eigen werknemers van en naar de inrichting.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. M. Cramer