Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 1999, 67Wet

Wet van 28 januari 1999, houdende wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1998 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 1998, vastgesteld bij de wet van 26 februari 1998, Stb. 159, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 september 1998, Stb. 620;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begroting van de uitgaven van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1998 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen.

Artikel 2

De begroting van de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1998 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten.

Artikel 3

De begroting van baten en lasten en van kapitaaluitgaven en -ontvangsten van het agentschap Rijksarchiefdienst voor het jaar 1998 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit kolom 3 van de bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake genoemde agentschappen.

Artikel 4

  • 1. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen kan met instemming van Onze Minister van Financiën ten laste van begrotingsartikel 27.03 van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) een reserve aanhouden ten behoeve van het Museaal Aankoopfonds.

  • 2. Onze Minister van Financiën stelt in overleg met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de voorwaarden vast voor het instellen van de reserve en voor de toevoeging en de onttrekking van gelden aan de reserve.

  • 3. De toevoegingen en de onttrekkingen aan de reserve, bedoeld in het tweede lid, worden beschouwd als uitgaven en ontvangsten ten laste respectievelijk ten gunste van de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 28 januari 1999

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Uitgegeven de drieëntwintigste februari 1999

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Begrotingsstaat behorende bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 67

Begroting 1998, inclusief eerste en tweede suppletoire begroting

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII)

Onderdeel uitgaven en verplichtingen (bedragen x f 1000)

 (1) (2) (3)
Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastge- stelde begroting Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting
 verplich-tingenuitgavenverplich-tingenuitgavenverplich-tingen uitgaven
  TOTAAL 38 979 091 545 618 557 677
         
17 Ministerie algemeen 582 428 9 209 64 358
 17.05Post actieven       
 17.06Personeel en materieel ministerie366 749366 749– 490– 49026 61126 611
 17.07Personeel en materieel IB-Groep141 016141 0169 6999 69933 19133 191
 17.08Personeel en materieel Inspectie van het onderwijs66 27466 274  3 5833 583
 17.09Personeel en materieel adviesraden8 3898 389  973973
         
18 Primair onderwijs 10 297 405 72 986 241 906
 18.01Personele uitgaven8 934 8708 934 87070 74170 741109 956109 956
 18.02Materiële uitgaven1 248 8271 201 1991 133 9664 000– 1 043 516134 078
 18.03Onderwijsverzorging104 341104 341  2 1972 197
 18.05Overige uitgaven46 53356 99519 869– 1 755– 17 846– 4 325
         
19 Voortgezet onderwijs 7 245 794 118 521 146 822
 19.01Personele uitgaven00     
 19.02Materiële uitgaven00     
 19.03Onderwijsverzorging116 134111 2181 1361 1362 759– 272
 19.05Overige uitgaven52 20455 5191 7651 7659 61810 649
 19.06Personele en materiële uitgaven7 257 3577 079 057143 600115 620231 314136 445
         
20 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie 4 262 627 111 065 40 090
 20.01Personele en materiële uitgaven3 886 3563 785 377453 810126 31994 55437 767
 20.03Overige uitgaven105 394104 821– 24 214– 24 214551274
 20.04Huisvesting375 330372 42912 1958 96010 5142 049
         
21 Hoger beroepsonderwijs 2 563 532 72 462 49 640
 21.01Personele en materiële uitgaven1 996 2341 921 73873 72112 16030 76735 747
 21.03Rechtspositionele uitkeringen133 000133 00012 29012 290  
 21.04Overige uitgaven107 518142 612– 16 65148 01215 87812 248
 21.05Huisvesting366 182366 18218 3 2901 645
         
22 Wetenschappelijk onderwijs 5 345 434 20 785 89 286
 22.01Universiteiten5 146 8265 018 97430 50319 278104 41774 258
 22.02Instituten internationaal onderwijs en onderzoek95 10595 809899119 91310 822
 22.03Overige instituten hoger onderwijs127 507127 4502 403– 6317 4264 010
 22.04Rechtspositionele uitkeringen17 75917 776438– 2 095– 4 084203
 22.05Garanties voor rente en aflossing investeringen academische ziekenhuizen00     
 22.06Overige uitgaven85 42585 425– 34 2674 142– 7– 7
         
23 Onderzoek en wetenschapsbeleid 1 304 910 4 322 38 224
 23.01Instellingen voor onderzoek en wetenschapsbeoefening1 251 9341 237 155149 7381 22092 85045 081
 23.04Coördinatie wetenschapsbeleid53 10867 7553 1023 102– 6 857– 6 857
         
24 Huisvesting 0 15 030 – 3 529
 24.01Huisvesting primair onderwijs006 0006 000– 1 267– 1 267
 24.02Huisvesting voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie009 0309 030– 2 262– 2 262
         
25 Studiefinancieringsbeleid 4 303 856 62 200 74 968
 25.01Studiefinanciering4 303 7564 303 75662 20062 20074 96874 968
 25.02Garanties rentedragende leningen100100     
         
26 Overige programma-uitgaven 554 786 29 006 – 318 548
 26.01Bemiddeling wachtgelders28 27028 270  7575
 26.02Overige rechtspositionele uitkeringen200 310200 310– 197 610– 197 610– 2 700– 2 700
 26.03CASO, vakbondsfaciliteiten en voorzieningen83 99983 999125 608108 96025 44425 444
 26.05Internationale betrekkingen13 47113 4912 0791 7801 2051 205
 26.06Loonbijstelling114 931114 931242 613242 613– 357 544– 357 544
 26.07Prijsbijstelling00    
 26.08Centraal beheerde middelen96 22396 223– 130 117– 129 73735 91435 534
 26.09Emancipatie-activiteiten121121  – 121– 121
 26.10Asielzoekers17 44117 4413 0003 000– 20 441– 20 441
         
27 Cultuur 2 518 319 30 032 134 460
 27.01Kunsten111 444542 530– 3 1868 2025 8205 820
 27.02Bibliotheken, letteren en Nederlandse Taalunie31 12487 935– 1 9915007 9247 924
 27.03Cultuurbeheer192 778388 31588 420– 250116 397116 397
 27.04Media1 487 4211 487 42121 58021 5804 4594 459
 27.05Garantie voor rente en aflossing van leningen500 0000    
 27.07Overige uitgaven12 10612 118– 5 249 – 140– 140

Mij bekend,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Begrotingsstaat behorende bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 67

Begroting 1998, inclusief eerste en tweede suppletoire begroting

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII)

Onderdeel ontvangsten (bedragen x f 1000)

 (1) (2)(3)
Art. Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begrotingMutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting
 OntvangstenOntvangstenOntvangsten
  TOTAAL3 412 355– 3 321– 123 755
      
17 Ministerie algemeen1 250 1 183
 17.01Ontvangsten van algemene aard1 250 1 183
      
18 Primair onderwijs43 4684 407– 3 519
 18.01Ontvangsten primair onderwijs43 4684 407– 3 519
      
19 Voortgezet onderwijs18 450 11 000
 19.01Ontvangsten voortgezet onderwijs18 450 11 000
      
20 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie81 707 – 30 000
 20.01Ontvangsten beroepsonderwijs en volwasseneneducatie81 707 – 30 000
      
21 Hoger beroepsonderwijs6 0048 7002 140
 21.01Ontvangsten hoger beroepsonderwijs6 0048 7002 140
      
22 Wetenschappelijk onderwijs3 470  
 22.01Ontvangsten wetenschappelijk onderwijs3 470  
      
23 Onderzoek en wetenschapsbeleid168 375– 3 65231 495
 23.01Ontvangsten onderzoek en wetenschapsbeleid168 375– 3 65231 495
      
24 Huisvesting09 0591 783
 24.01Ontvangsten huisvesting09 0591 783
      
25 Studiefinancieringsbeleid1 441 500– 51 20018 400
 25.01Ontvangsten studiefinanciering828 300 24 500
 25.02Ontvangsten lesgelden613 200– 51 200– 6 100
      
26 Overige programma-ontvangsten2198 000 
 26.01Overige programma-ontvangsten2198 000 
      
27 Cultuur1 647 91221 365– 156 237
 27.01Ontvangsten cultuurbeheer1 352 – 1 237
 27.02Ontvangsten media1 643 73021 365– 155 000
 27.03Overige ontvangsten2 830  

Mij bekend,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans

Begrotingsstaat behorende bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 67

Begroting 1998, inclusief eerste en tweede suppletoire begroting

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII)

Onderdeel agentschappen (bedragen x f 1000)

 (1) (2)(3)
Art.Omschrijving Oorspronkelijk vastgestelde begroting Mutaties (+ of –) op grond van eerste suppletore begroting Mutaties (+ of –) op grond van tweede suppletore begroting
1.Agentschap Centrale Financiën Instellingen (Cƒ i)   
 Totale baten92 066– 4060
 Totale lasten92 066– 4060
 Saldo van baten en lasten0 0
     
 Totale kapitaalontvangsten4 5001 0830
 Totale kapitaaluitgaven5 0004 9400
     
2.Agentschap Rijksarchiefdienst   
 Totale baten41 35504 065
 Totale lasten41 35503 250
 Saldo van baten en lasten0 815
     
 Totale kapitaalontvangsten3 00000
 Totale kapitaaluitgaven3 00000

Mij bekend,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

L. M. L. H. A. Hermans


XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 1998/99, 26 324.

Handelingen II 1998/99, blz. 2800.

Kamerstukken I 1998/99, 26 324 (163).

Handelingen I 1998/99, zie vergadering d.d. 26 januari 1999.