Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  gemeente Woerden - Verkeersbesluit opheffen parkeerverbod - Baanstraat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2019 Staatscourant 2019, 67084 Woerden
 2. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  Woerden - Verkeersbesluit instellen diverse verkeersmaatregelen Defensie-eiland - Defensie-Eiland

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2019 Staatscourant 2019, 46149 Woerden
 3. Overige mededelingen aan het wegverkeer Download icon PDF (57 kB)

  STRATEGIENOTA VERKEERSVISIE 2030

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2019 Staatscourant 2019, 48114 Woerden
 4. Verkeersbesluiten Download icon PDF (6 kB)

  Gemeente Woerden - Verkeersbesluit instellen Stopverbod aan weerszijden van de Gedempte Binnengracht Nummer: 19i.00173 - Gedempte Binnengracht

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2019 Staatscourant 2019, 12381 Woerden
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  Gemeente Woerden - Verkeersbesluit instellen parkeergelegenheid voor opladen elektrische voertuigen - Op het parkeerterrein ter hoogte van Kallameer 43 te Woerden

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  12-09-2018 Staatscourant 2018, 50652 Woerden
 6. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Woerden - Verkeersbesluit intrekken parkeergelegenheid voor bussen en instellen gehandicaptenparkeerplaats Jacob Ruijsdaelstraat - Jacob Ruijsdaelstraat

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2018 Staatscourant 2018, 25813 Woerden
 7. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Woerden - Burgermeester en wethouders van Woerden, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); Artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 1 september 2013 is gemandateerd aan de verkeerskundig beleidsadviseur van het team Realisatie en Beheer; Overwegende dat: Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Op grond van artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 3 van het BABW, in het betrokken verkeerbesluit tot uitdrukking gebracht. Uit het oogpunt van: • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan; • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer; Is het gewenst om: Op de Iepenlaan een parkeerverbod in te stellen ter hoogte van de ondergrondse containers. Motivering Er bevindt zich een ondergrondse container voor vuilnis van het appartementencomplex. Het komt veelvuldig voor dat hier auto’s geparkeerd staan, waardoor de vuilnisauto de containers niet kan bereiken. Het afval wordt opgehaald wanneer de containers vol zitten, dit gebeurt niet op standaard momenten. Daarom wordt hier een parkeerverbod ingesteld middels een gele onderbroken streep. Belangenafweging Het instellen van een parkeerverbod heeft tot doel te zorgen dat de vuilnisauto zonder problemen bij de ondergrondse container kan komen en deze kan legen wanneer deze vol zit. Het is daarom essentieel dat er niet geparkeerd wordt voor de container, zodat de vuilniswagen direct naast de container kan stoppen. Door het instellen van een parkeerverbod middels een gele onderbroken streep is het voor verkeer niet toegestaan om te parkeren op de Iepenlaan ter hoogte van de containers. Het belang van het legen van de container weegt zwaarder dan voldoende parkeergelegenheid in de directe omgeving van de Iepenhof. Gehoord Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie. Het advies over dit besluit is positief. B E S L U I T E N: 1. het instellen van een parkeerverbod bij de ondergrondse containers ter hoogte van Iepenlaan 1a, door het aanbrengen van gele onderbroken markering op de trottoirband; 2. de in dit besluit genoemde verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening.  Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Woerden, 22 januari 2018 namens burgemeester en wethouders van Woerden, M. Bouwman Beleidsadviseur Verkeer Team Realisatie en Beheer - Verkeersbesluit instellen parkeerverbod Iepenlaan

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  24-01-2018 Staatscourant 2018, 4456 Woerden
 8. Verkeersbesluiten Download icon PDF (2 kB)

  Gemeente Woerden - Verkeersbesluit ten behoeve van de Heemraadsingel 9 te Oudewater in verband met het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats. Juridisch: - Volgens de Wegenverkeerswet 1994, artikel 18 lid 1d is het College bevoegd dit verkeersbesluit te nemen; - Burgemeester en wethouders van Oudewater hebben op 16 december 2014 besloten het mandaatregister van de gemeente Woerden, met een aantal uitzonderingen, ook voor gemeente Oudewater te laten gelden; - Volgens het mandaatregister van 1 september 2013 van gemeente Woerden is ondergetekende gemandateerd voor het nemen van dit besluit; - Deze maatregel is in overleg met de politie tot stand gekomen; - De openbare weg, waarop dit besluit van toepassing is, is in beheer bij de gemeente. Overwegingen: - De betrokkene heeft aangegeven dat de gehandicaptenparkeerplaats niet meer nodig is; - De parkeerplaats komt weer vrij voor algemeen gebruik. Besluiten: 1. De gehandicaptenparkeerplaats nabij Heemraadsingel 9 op te heffen; 2. Belanghebbenden wijzen op de mogelijkheden van bezwaar ingevolge de Algemene wet bestuursrecht; 3. Dit besluit publiceren in de Staatscourant. Oudewater, 1 juni 2017 Namens burgemeester en wethouders van Oudewater, M. Bouwman Beleidsadviseur Verkeer Team Realisatie en Beheer Bezwaarschrift Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, Postbus 100, 3420 DC Oudewater. Uw bezwaarschrift moet uw naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de redenen waarom u het niet eens bent met deze beslissing. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voorlopige voorziening In spoedeisende gevallen kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, onder vermelding van voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht of digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). U kunt alleen een voorlopige voorziening vragen als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. - de Heemraadsingel 9 te Oudewater

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2017 Staatscourant 2017, 32234 Woerden