Uw zoekopdracht heeft 83 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000651457, houdende wijziging van de Regeling elektronische bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met onder meer nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2015 Staatscourant 2014, 35912 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B nr. 2014-0000672461, tot wijziging van de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden in verband met de nadere invulling van het prudent gebruik van derivaten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36912 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000667329, houdende wijziging van de Regeling fonds energiebesparing huursector en de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (aanpassing aan wijziging labelsystematiek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36878 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 december 2014, nr. 20140000666740, tot wijziging van de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting (wijziging toewijzingsvereiste met betrekking tot personen met een zorgindicatie, aanpassing inkomenstoets EU-arbeidsmigranten, wijzigingen met betrekking tot intermediairs en jaarlijkse wijzigingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36700 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 december 2014, nr. 2014-0000674770, houdende regels om de overtolligheid bij reorganisatie vast te stellen in het kader van het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015 (Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36764 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 december 2014, nr. 2014-0000674744, houdende regels over de rijksbrede commissie VWNW-beleid (Regeling rijksbrede commissie VWNW-beleid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36763 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 12 december 2014, nr. 2014-0000663941, houdende aanpassing van de bedragen, genoemd in de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, en 10, tweede lid, eerste volzin, onderdelen a en b, van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, wijziging van de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte en wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 (inkomensgrenzen inkomensafhankelijke huurverhoging 2015, aanpassing zorgwetgeving, gegevensverstrekking door de huurder en wijziging aanduiding NEN-norm)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 37003 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000657970, houdende vaststelling van een controleprotocol voor de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Controleprotocol WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36280 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 december 2014, nr. 2014-0000634941, tot wijziging van de bijlagen II en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36394 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 december 2014, CZW 2014-0000626454 tot het technisch wijzigen van een aantal ministeriële regelingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36320 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties