Uw zoekopdracht heeft 1234 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (53 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van de Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven en tot wijziging van het Besluit politiegegevens in verband met de verstrekking van politiegegevens aan de Passagiersinformatie-eenheid (Besluit gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 43769 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (44 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een Besluit ter implementatie van de Richtlijn (EU) 2017/853 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 91/477 EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (PbEU 2017, L 137/22) (Besluit wapens en munitie)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2019 Staatscourant 2019, 43793 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur van ... tot wijziging van het Besluit studiefinanciering 2000 houdende criteria voor het aantonen van een band met Nederland voor de toekenning van meeneembare studiefinanciering hoger onderwijs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 43682 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (134 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het via een centraal elektronisch systeem geautomatiseerd ontsluiten van identificerende gegevens door banken en andere betaaldienstverleners (Wet verwijzingsportaal bankgegevens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2019 Staatscourant 2019, 43750 Ministerie van Financiën
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (115 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende tijdelijke regels voor een tweede experiment in het kader van een integraal persoonsgebonden budget op grond van de Wet langdurige zorg (Besluit experiment integraal pgb 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2019 Staatscourant 2019, 43453 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (14 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van lijst I, behorende bij de Opiumwet, in verband met plaatsing van enkele stoffen op deze lijst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2019 Staatscourant 2019, 43451 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (76 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-08-2019 Staatscourant 2019, 43301 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit Jeugdwet en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 teneinde het werk van vertrouwenspersonen jeugd te ondersteunen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2019 Staatscourant 2019, 43170 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (45 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit toezicht accountantsorganisaties in verband met de aanwijzing van organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l, onder 5°, van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Besluit aanwijzing organisaties van openbaar belang)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2019 Staatscourant 2019, 40733 Ministerie van Financiën
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (222 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming ter uitvoering van Verordening (EU) 2017/2394 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 betreffende samenwerking tussen de nationale autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor handhaving van de wetgeving inzake consumentenbescherming en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2006/2004

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2019, 40045 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat