Uw zoekopdracht heeft 92 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2020, 2020-0000009532, tot wijziging van de Regeling arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie en de Regeling melding Wet arbeid vreemdelingen in verband met de aanwijzing van de SVB als uitvoerder van de taken in verband met de meldplicht en nadere regels over de bescheiden op de werkplek

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 8612 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (42 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 februari 2020, 2020-0000009531, tot vaststelling van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie 2020)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2020 Staatscourant 2020, 8613 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (139 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van (rijks)bestuur tot wijziging van het Besluit arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie, houdende regels over de meldingsplicht voor transnationale dienstverrichters en de perso

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-01-2020 Staatscourant 2020, 1195 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (32 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden en Titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/1794 van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 2015 tot wijziging van de Richtlijnen 2008/94/EG, 2009/38/EG en 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Richtlijnen 98/59/EG en 2001/23/EG van de Raad wat zeevarenden betreft (PbEU 2015, L 263)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2017 Staatscourant 2017, 5625 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2016, 2016-0000259099, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2010 in verband met het toevoegen van vereenvoudigde kostenopties, het verhogen van het subsidieplafond in het kader van duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen en een technische aanpassing met betrekking tot de doelgroep van actieve inclusie

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2016 Staatscourant 2016, 68914 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 december 2016, 2016-0000259499, tot vaststelling van regels voor de subsidiabiliteit van de uitgaven voor technische bijstand ESF 2014–2020 en EFMB 2014–2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2016 Staatscourant 2016, 68920 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (50 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 mei 2016, nr. 2016-0000108894, tot wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014–2020 in verband met duurzame inzetbaarheid in regio’s en sectoren en enkele technische wijzigingen

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  02-05-2016 Staatscourant 2016, 24721 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (213 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot regeling van de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerde werknemers in verband met de implementatie van Richtlijn 2014/67/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake de handhaving van de detacheringsrichtlijn en tot wijziging van de IMI-verordening over de administratieve samenwerking via het Informatiesysteem interne markt (Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  17-02-2016 Staatscourant 2016, 7602 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 december 2014, 2014-0000177236, tot intrekking van de regelingen betreffende Monitorcomité ESF2, de Klankbordgroep ESF 2007–2013 en diverse andere Monitorcomités (Regeling intrekking ESF-comités)

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 34995 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheidvan 1 december 2014, 2014-0000177234, tot instelling van Toezichtcomité ESF2 en ESF 2014-2020

  Datum document Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 34996 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid