Uw zoekopdracht heeft 123 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Woerden - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats. - Dahliastraat 11, 3442 BM te Woerden.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2019 Staatscourant 2019, 8544 Woerden
 2. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Woerden - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats - Korenbloemstraat 11, 3442 XA Woerden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2018 Staatscourant 2018, 70984 Woerden
 3. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  Gemeente Woerden - De verkeerskundig beleidsadviseur van het team ruimtelijke plannen; daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013; Overwegingen: overwegende dat;  de aanvrager, wonende op de Anton Mauvestraat 125, 3443CV te Woerden een verzoek heeft ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten in de nabijheid van zijn woning;  na onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft dat hij recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart;  de aanvrager in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;  de aanvrager in het bezit is van een eigen voertuig;  de aanvrager niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein en daarom is aangewezen op openbare parkeergelegenheden;  met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van de aanvrager in de directe nabijheid van de ingang van de woning geparkeerd kan worden en geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij de auto te kunnen komen en de ruimte heeft om in en uit de auto te kunnen komen;  genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;  inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan en dat het daarom gewenst is aan het verzoek te voldoen;  het gelet op het voorgaande aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen op een parkeervak nabij de woning op de Anton Mauvestraat 125, 3443CV te Woerden. Juridisch kader  Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (UBABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden van 1 september 2013.  dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het plaatsen van bord model E6 strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;  het op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;  het besluit geen tijdelijke maatregel betreft waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;  de genoemde wegen in de gemeente Woerden liggen;  het betrokken weggedeelte waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in eigendom en beheer is bij de gemeente Woerden;  dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;  deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;  overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW en dat de politie geen bezwaar heeft tegen het verkeersbesluit;  dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie. Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:  Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen ter hoogte van de ingang van de woning Anton Mauvestraat 125, 3443CV te Woerden;  Eén en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening. De rode rechthoek geeft de locatie van de parkeerplaats welke met dit verkeersbesluit zal worden toegekend als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Woerden, 19 december 2017 namens burgemeester en wethouders van Woerden, M. Bouwman Beleidsadviseur Verkeer Team Realisatie en Beheer - Verkeersbesluit toewijzen gehandicaptenparkeerplaats aan de bewoner van de Anton Mauvestraat 125, 3443CV

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2018 Staatscourant 2018, 2507 Woerden
 4. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  Gemeente Woerden - De verkeerskundig beleidsadviseur van het team ruimtelijke plannen; daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013; Overwegingen: overwegende dat;  de aanvrager, wonende op de Oranjepark 67, 3481HL te Harmelen een verzoek heeft ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten in de nabijheid van zijn woning;  na onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft dat hij recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart;  de aanvrager in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart als passagier;  de aanvrager in het bezit is van een eigen voertuig;  de aanvrager niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein en daarom is aangewezen op openbare parkeergelegenheden;  met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van de aanvrager in de directe nabijheid van de ingang van de woning geparkeerd kan worden en geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij de auto te kunnen komen en de ruimte heeft om in en uit de auto te kunnen komen;  genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;  inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan en dat het daarom gewenst is aan het verzoek te voldoen;  het gelet op het voorgaande aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen op een parkeervak nabij de woning op de Oranjepark 67, 3481HL te Harmelen. Juridisch kader  Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (UBABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden van 1 september 2013.  dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het plaatsen van bord model E6 strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;  het op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;  het besluit geen tijdelijke maatregel betreft waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;  de genoemde wegen in de gemeente Woerden liggen;  het betrokken weggedeelte waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in eigendom en beheer is bij de gemeente Woerden;  dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;  deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;  overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW en dat de politie geen bezwaar heeft tegen het verkeersbesluit;  dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie. Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:  Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen ter hoogte van de ingang van de woning Oranjepark 67, 3481HL te Harmelen;  Eén en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Woerden, 11-1-2018 namens burgemeester en wethouders van Woerden, M. Bouwman Beleidsadviseur Verkeer Team Realisatie en Beheer - Verkeersbesluit toewijzen gehandicaptenparkeerplaats aan de bewoner van de Oranjepark 67, 3481HL te Harmelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2018 Staatscourant 2018, 2510 Woerden
 5. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Woerden - De verkeerskundig beleidsadviseur van het team ruimtelijke plannen; daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013; Overwegingen: overwegende dat;  Op de Cornelis Ketelstraat, 3443VA te Woerden een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is toegewezen;  Betrokkene met ingang van eind januari 2018 geen gebruik meer maakt van de gehandicaptenparkeerplaats;  Het daarom gewenst is deze plek op te heffen;  Met het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt beoogd dat de parkeerplaats beschikbaar komt voor algemeen gebruik;  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, genoemd in artikel 2 lid 1 onder c van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, genoemd in artikel 2 lid 1 onder van de WVW 1994, aan dit besluit ten grondslag liggen;  De weg en de parkeerplaats in beheer is bij de gemeente woerden; Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 het vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:  Door middel van verwijdering van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 evenals het onderbord met het kenteken van het voertuig dat niet langer in gebruik is op de Cornelis Ketelstraat, 3443VA te Woerden;  Eén en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Woerden, 11-1-2018 namens burgemeester en wethouders van Woerden, M. Bouwman Beleidsadviseur Verkeer Team Realisatie en Beheer - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Cornelis Ketelstraat, 3443VA te Woerden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2018 Staatscourant 2018, 2515 Woerden
 6. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Woerden - De verkeerskundig beleidsadviseur van het team ruimtelijke plannen; daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013; Overwegingen: overwegende dat;  Op de Oranjepark 75, 3481HM te Harmelen een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is toegewezen;  Betrokkene met ingang van medio december 2017 geen gebruik meer maakt van de gehandicaptenparkeerplaats;  Het daarom gewenst is deze plek op te heffen;  Met het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt beoogd dat de parkeerplaats beschikbaar komt voor algemeen gebruik;  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, genoemd in artikel 2 lid 1 onder c van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, genoemd in artikel 2 lid 1 onder van de WVW 1994, aan dit besluit ten grondslag liggen;  De weg en de parkeerplaats in beheer is bij de gemeente woerden; Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 het vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:  Door middel van verwijdering van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 evenals het onderbord met het kenteken van het voertuig dat niet langer in gebruik is op de Oranjepark 75, 3481HM te Harmelen;  Eén en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Woerden, 11-1-2018 namens burgemeester en wethouders van Woerden, M. Bouwman Beleidsadviseur Verkeer Team Realisatie en Beheer - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Oranjepark 75, 3481HM te Harmelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2018 Staatscourant 2018, 2527 Woerden
 7. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  Gemeente Woerden - De verkeerskundig beleidsadviseur van het team ruimtelijke plannen; daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013; Overwegingen: overwegende dat;  de aanvrager, wonende op de Zandwijksingel 8, 3443EA te Woerden een verzoek heeft ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten in de nabijheid van zijn woning;  na onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft dat hij recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart;  de aanvrager in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;  de aanvrager in het bezit is van een eigen voertuig;  de aanvrager niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein en daarom is aangewezen op openbare parkeergelegenheden;  met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van de aanvrager in de directe nabijheid van de ingang van de woning geparkeerd kan worden en geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij de auto te kunnen komen en de ruimte heeft om in en uit de auto te kunnen komen;  genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;  inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan en dat het daarom gewenst is aan het verzoek te voldoen;  het gelet op het voorgaande aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen op een parkeervak op zo klein mogelijke afstand van de woning op de Zandwijksingel 8, 3443EA te Woerden. Juridisch kader  Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (UBABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden van 1 september 2013.  dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het plaatsen van bord model E6 strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;  het op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;  het besluit geen tijdelijke maatregel betreft waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;  de genoemde wegen in de gemeente Woerden liggen;  het betrokken weggedeelte waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in eigendom en beheer is bij de gemeente Woerden;  dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;  deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;  overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW en dat de politie geen bezwaar heeft tegen het verkeersbesluit;  dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie. Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:  Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen In de Frans Halsstraat ter hoogte van de woning Zandwijksingel 13, 3443EA aan de bewoner van de Zandwijksingel 8, 3443EA te Woerden;  Eén en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Woerden, 6 november 2017 namens burgemeester en wethouders van Woerden, M. Bouwman Beleidsadviseur Verkeer Team Realisatie en Beheer - Verkeersbesluit toewijzen gehandicaptenparkeerplaats aan de bewoner van de Zandwijksingel 8, 3443EA te Woerden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2017 Staatscourant 2017, 74556 Woerden
 8. Verkeersbesluiten Download icon PDF (4 kB)

  Gemeente Woerden - De verkeerskundig beleidsadviseur van het team Realisatie en Beheer; daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013; Overwegingen: overwegende dat:  mensen met een invalidenparkeerkaart slecht ter been zijn;  het voor deze mensen van belang is dichtbij de bestemming te kunnen parkeren;  de voorzitter van sportvereniging SIVEO ‘60 verzocht heeft om gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen;  genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid;  inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan en dat het daarom gewenst is aan het verzoek te voldoen;  het gelet op het voorgaande drie algemene gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen op parkeervakken aan een parkeerterrein bij Sportpark de Beemd te Zegveld. Juridisch kader  gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (UBABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden van 1 september 2013;  dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het plaatsen van bord model E6 strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;  het op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;  het besluit geen tijdelijke maatregel betreft waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;  de genoemde wegen in de gemeente Woerden liggen;  het betrokken weggedeelte waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in eigendom en beheer is bij de gemeente Woerden;  dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;  deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;  overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW en dat de politie geen bezwaar heeft tegen het verkeersbesluit;  dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie. Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:  door middel van het plaatsen van drie E6-borden (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 drie gehandicaptenparkeerplaatsen toe te wijzen aan het parkeerterrein bij Sportpark de Beemd te Zegveld;  één en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende twee situatietekeningen, zie bijlage; Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Woerden, 15 november 2017 namens burgemeester en wethouders van Woerden, M. Bouwman Beleidsadviseur Verkeer Team Realisatie en Beheer - Verkeersbesluit algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeerterrein Sportpark de Beemd te Zegveld.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2017 Staatscourant 2017, 66758 Woerden
 9. Verkeersbesluiten Download icon PDF (5 kB)

  Gemeente Woerden - De verkeerskundig beleidsadviseur van het team ruimtelijke plannen; daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013; Overwegingen: overwegende dat;  de aanvrager, wonende op de Bergmolen 9, 3481AD Harmelen een verzoek heeft ingediend om een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in te richten in de nabijheid van zijn woning;  na onafhankelijk medisch onderzoek is gebleken dat de aanvrager zodanige beperkingen heeft dat hij recht heeft op een Europese gehandicaptenparkeerkaart;  de aanvrager in het bezit is van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder;  de aanvrager in het bezit is van een eigen voertuig;  de aanvrager niet beschikt over een parkeerplaats op eigen terrein en daarom is aangewezen op openbare parkeergelegenheden;  met het aanwijzen van deze gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats wordt beoogd dat de auto van de aanvrager in de directe nabijheid van de ingang van de woning geparkeerd kan worden en geen grote afstanden hoeft af te leggen om bij de auto te kunnen komen en de ruimte heeft om in en uit de auto te kunnen komen;  genoemde doelstelling is afgewogen tegen het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer en de beschikbaarheid van voldoende algemene parkeergelegenheid en dat aan de in de vorige alinea genoemde doelstelling een hogere prioriteit moet worden toegekend;  inwilliging van het verzoek het algemeen verkeersbelang niet in de weg zal staan en dat het daarom gewenst is aan het verzoek te voldoen;  het gelet op het voorgaande aan de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te wijzen op een parkeervak nabij de woning op de Bergmolen 9, 3481AD Harmelen. Juridisch kader  Gelet op het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens (UBABW), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden van 1 september 2013.  dat gelet op artikel 2 van de WVW 1994 het plaatsen van bord model E6 strekt tot het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid ervan;  het op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;  het besluit geen tijdelijke maatregel betreft waarvoor op basis van artikel 34 van het BABW geen verkeersbesluit vereist is;  de genoemde wegen in de gemeente Woerden liggen;  het betrokken weggedeelte waarop deze verkeersmaatregel wordt getroffen in eigendom en beheer is bij de gemeente Woerden;  dat het college van burgemeester en wethouders overeenkomstig artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994 het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit;  deze bevoegdheid op grond van het Mandaatbesluit van de gemeente Woerden door het college van burgemeester en wethouders is gemandateerd aan ondergetekende;  overleg is gevoerd met (de gemachtigde van) de korpschef van de politie, als bedoeld in artikel 24 van het BABW en dat de politie geen bezwaar heeft tegen het verkeersbesluit;  dit verkeersbesluit in werking treedt op het moment van publicatie. Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:  Door middel van plaatsing van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 met daarbij een onderbord met het kenteken van het voertuig dat in gebruik is bij de aanvrager een gehandicaptenparkeerplaats toe te wijzen ter hoogte van de ingang van de woning Bergmolen 9, 3481AD Harmelen;  Eén en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Woerden, 15 november 2017 namens burgemeester en wethouders van Woerden, M. Bouwman Beleidsadviseur Verkeer Team Realisatie en Beheer - Verkeersbesluit toewijzen gehandicaptenparkeerplaats aan de bewoner van de Bergmolen 9, 3481AD Harmelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2017 Staatscourant 2017, 66766 Woerden
 10. Verkeersbesluiten Download icon PDF (3 kB)

  Gemeente Woerden - De verkeerskundig beleidsadviseur van het team ruimtelijke plannen; daartoe gemachtigd op grond van het mandaatbesluit van het college van burgemeester en wethouders van Woerden van 1 september 2013; Overwegingen: overwegende dat;  Op de Parklaan 32, 3448ZM te Woerden een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is toegewezen;  Betrokkene met ingang van eind september 2017 geen gebruik meer maakt van de gehandicaptenparkeerplaats;  Het daarom gewenst is deze plek op te heffen;  Met het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt beoogd dat de parkeerplaats beschikbaar komt voor algemeen gebruik;  Het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, genoemd in artikel 2 lid 1 onder c van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer, genoemd in artikel 2 lid 1 onder van de WVW 1994, aan dit besluit ten grondslag liggen;  De weg en de parkeerplaats in beheer is bij de gemeente woerden; Gelet op artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 het vereist is om een verkeersbesluit te nemen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens en ook voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Woerden besluit:  Door middel van verwijdering van bord E6 (gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage 1 van het RVV 1990 evenals het onderbord met het kenteken van het voertuig dat niet langer in gebruik is op de Parklaan 32, 3448ZM te Woerden;  Eén en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening. Op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, postbus 16005, 3500 DA te Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening, indien onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dit vereist. Woerden, 20 oktober 2017 namens burgemeester en wethouders van Woerden, M. Bouwman Beleidsadviseur Verkeer Team Realisatie en Beheer - Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeerplaats Parklaan 32, 3448ZM te Woerden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-10-2017 Staatscourant 2017, 61753 Woerden