Uw zoekopdracht heeft 1 resultaat opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
  1. Verkeersbesluiten Download icon PDF (6 kB)

    Gemeente Woerden - Nummer: 17i.03469 Burgermeester en wethouders van Woerden, Gelet op: De bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW); Artikel 18, lid 1 onder d van de WVW 1994, waarin het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is voor het nemen van dit verkeersbesluit en dat deze bevoegdheid op grond van het mandaatbesluit van 1 september 2013 is gemandateerd aan de verkeerskundig beleidsadviseur van het team realisatie en beheer; Overwegende dat: Op grond van artikel 15, eerste lid, van de WVW 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens. Op grond van artikel 14 van het BABW wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en 3 van het BABW, in het betrokken verkeerbesluit tot uitdrukking gebracht. Uit het oogpunt van: • het verzekeren van de veiligheid op de weg; • het waarborgen van de bruikbaarheid van de weg; Is het gewenst om: - De geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen (uitgezonderd tractoren) in te trekken en hetzelfde effect te bereiken door een verplicht (brom)fietspad in te stellen (tractoren toegestaan) op een deel van Groenendaal vanaf het kruispunt met de Gravenlaan tot aan de aansluiting met de N419; - De westelijke aansluiting van Groenendaal met de Gravenlaan uit te voeren als inritconstructie; - De aansluiting van Groenendaal met de N419 uit te voeren als inritconstructie; - De maximumsnelheid van 60 km/h op te heffen nadat het (brom)fietspad is ingesteld; Motivering De straat Groenendaal is in de huidige situatie gesloten voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd tractoren. In de praktijk blijkt dat toch regelmatig motorvoertuigen (niet zijnde tractoren) gebruik maken van deze weg om van naar de N419 te komen. De N198 is bedoeld ontsluitingsweg voor verkeer van en naar Harmelen. Het sluipverkeer kan voor de (brom)fietser voor onveilige situaties zorgen. Door dat het verkeer via Groenendaal rijdt, is het voor de (brom)fietser onveiliger geworden. De weg fysiek afsluiten voor gemotoriseerd verkeer is niet mogelijk, omdat landbouwverkeer wel van deze weg gebruik moet blijven maken. Dit omdat alternatieve routes ontbreken en het onwenselijk is dat landbouwverkeer door de bebouwde kom / woonwijken gaat rijden. Omdat de weg Groenendaal niet fysiek afgesloten kan worden voor gemotoriseerd verkeer, is nagedacht over een andere vorm van het reguleren van het verkeer, waarbij automobilisten waarschijnlijk minder geneigd zijn om van de weg gebruik te blijven maken. Bij deze oplossing wordt de geslotenverklaring omgezet in een (brom)fietspad waarbij tractoren toegestaan zijn. Hierdoor verandert de status van de weg in een (brom)fietspad. Automobilisten zullen waarschijnlijk minder geneigd zijn om over een (brom)fietspad te rijden dan het verkeersbord geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen te passeren/negeren. Naast de bebording wordt aan de uiteinden van de Groenendaal een inritconstructie aangebracht, zodat het gemotoriseerde verkeer ontmoedigd wordt om het (brom)fietspad op te rijden. Omdat er geen fysieke beperkingen zijn, is het nog steeds mogelijk voor motorvoertuigen om Groenendaal in te rijden. In overleg met de politie zal bekeken worden of actieve handhaving van de maatregel nodig is. Belangenafweging De maatregel heeft als doel ervoor te zorgen dat minder motorvoertuigen gebruik maken van Groenendaal, zodat de verkeersveiligheid voor de (brom)fietsers verzekerd kan blijven. Door deze wijziging in de maatregel verandert de situatie in principe niet met de huidige situatie. De nieuwe maatregel laat namelijk nog steeds geen gemotoriseerd verkeer toe behalve tractoren. Gehoord Overeenkomstig artikel 24 van het BABW heeft overleg plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie. Het advies over dit besluit is positief. B E S L U I T E N: 1. De geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen (uitgezonderd tractoren) in de straat Groenendaal, vanaf de Gravenlaan tot aan de aansluiting met de N419 op te heffen door het verwijderen van de borden model C12 van Bijlage 1 van het RVV 1990; 2. het opheffen van de voorrangsregeling op het kruispunt Groenendaal - N419 door het verwijderen van het bord model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede door het verwijderen van de haaientanden op het wegdek; 3. het opheffen van de voorrangsregeling op het kruispunt Groendendaal met het (brom)fietspad nabij de aansluiting met de N419, door het verwijderen van het bord model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, alsmede door het verwijderen van de haaientanden op het wegdek; 4. het opheffen van de snelheidslimiet van 60 km/h in de straat Groenendaal tussen de aansluiting met de Gravenlaan en de aansluiting met de N419 door het verwijderen van de borden model A1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 met daarop het getal ‘60’, aan de uiteinden van het betreffende traject; 5. het instellen van een voorrangsregeling op het kruispunt Groendendaal – Gravenlaan, waarbij het verkeer dat vanaf Groenendaal uit westelijke richting gereden komt, voorrang moet verlenen aan het overige verkeer, door het aanbrengen van een uitritconstructie. 6. het instellen van een voorrangsregeling op het kruispunt Groenendaal – N419, waarbij het verkeer op de N419 voorrang heeft op het verkeer dat uit de straat Groenendaal gereden komt, door het aanbrengen van een uitritconstructie; 7. het instellen van een verplicht (brom)fietspad, waarbij tractoren toegestaan zijn, op het traject Groenendaal vanaf het kruispunt met de Gravenlaan tot aan de aansluiting met de N419, door het plaatsen van de borden model G12a en G12b van Bijlage 1 van het RVV 1990 met het onderbord ‘tractoren toegestaan’; 8. de in dit besluit genoemde verkeerstekens te plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening. Woerden, 13 juli 2017 Namens burgemeester en wethouders van Oudewater, M. Bouwman Beleidsadviseur Verkeer Team Realisatie en Beheer Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 45, 3440 AA te Woerden. Tevens kan de indiener van een bezwaarschrift gedurende dezelfde termijn de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht verzoeken om een voorlopige voorziening. - Verkeersbesluit diverse verkeersmaatregelen Groenendaal Harmelen

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    20-07-2017 Staatscourant 2017, 41389 Woerden