Besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 28 juni 2022, kenmerk PZH-2022-808733970 tot wijziging van het besluit van gedeputeerde staten van 24 november 2020 (provinciaal blad 2020, 8878) en gewijzigd bij besluit van gedeputeerde staten van 29 juni 2021 (provinciaal blad 2021, 5422) tot het instellen van een regionaal stikstofregistratiesysteeem

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

 

Gelet op artikel 2.7 van de Wet natuurbescherming;

 

Overwegende dat gedeputeerde staten op 24 november 2020 hebben besloten het regionaal

stikstofregistratiesysteem in te stellen, waarvan op 29 juni 2021 gedeputeerde staten hebben besloten de naam te wijzigen in stikstofbank;

 

Overwegende dat het besluit van 29 juni 2021 een wijziging behoeft;

 

Besluiten:

Artikel I

 

Het besluit van gedeputeerde staten van 24 november 2020 (provinciaal blad 2020, 8878) gewijzigd bij besluit van gedeputeerde staten van 29 juni 2021 (provinciaal blad 2021, 5422), wordt als volgt gewijzigd:

 

Enig onderdeel

 

Na het vijfde lid van artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 

  • 6.

    Gedeputeerde Staten stellen de Depositiebank stedelijke ontwikkeling Zuid-Holland in als onderdeel van de stikstofbank met als doel de verlening van natuurvergunningen of (in geval van een aanhakende natuurtoestemming) omgevingsvergunningen voor projecten in het kader van de ontwikkeling van stedelijke functies, waaronder in ieder de woningbouwopgave, mobiliteitsprojecten en overige ontwikkelingen die samenhangen met stedelijke functies, waaronder in ieder geval bedrijvigheid, te faciliteren.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Den Haag, 28 juni 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting behorende bij het besluit van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van 28 juni 2022, kenmerk PZH-2022-808733970 tot wijziging van het besluit van gedeputeerde staten van 24 november 2020 (provinciaal blad 2020, 8878) en gewijzigd bij besluit van gedeputeerde staten van 29 juni 2021 (provinciaal blad 2021, 5422) tot het instellen van een regionaal stikstofregistratiesysteeem

Algemene toelichting

Op 24 november 2020 hebben gedeputeerde staten het Regionaal Stikstofregistratiesysteem (RSRS) ingesteld, waarover op 29 juni 2021 door gedeputeerde staten is besloten de naam te wijzigen in Stikstofbank. De Stikstofbank is ingesteld om te borgen dat vrijgemaakte en vrijgevallen

depositieruimte kan worden vastgelegd om deze later weer uit te geven.

 

Binnen deze stikstofbank kunnen afzonderlijke stikstofdepositiebanken functioneren. Voor de

gezamenlijke provincies is dat de microdepositiebank waarin de provincies participeren. Daarnaast kunnen dat doelgebonden depositiebanken zijn, die door een of meerdere bevoegde gezagen worden ingesteld.

 

Dit wijzigingsbesluit regelt de toevoeging van een doelgebonden depositiebank

 

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, A

Artikel 1, lid 6

Met dit besluit stellen gedeputeerde staten tevens de doelgebonden depositiebank “Depositiebank stedelijke ontwikkeling Zuid-Holland “ in als onderdeel van de stikstofbank. Voor de “Depositiebank stedelijke ontwikkeling Zuid-Holland” worden aparte beleidsregels opgesteld. Naar verwachting zullen gedeputeerde staten op termijn nog andere doelenbanken instellen.

Naar boven