Toestemming voor het vellen 1 boom aan hoek Hora Siccamasingel/Van Schendelstraat, kad. gemeente Helpman, Sectie M nr. 6491 te Groningen

Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend.

BEKENDMAKING DEFINITIEF BESLUIT VOOR EEN OMGEVINGSVERGUNNING (verleend)

Adres

Postcode

Omschrijving

Hoek Hora Siccamasingel/Van Schendelstraat, kad. gemeente Helpman, Sectie M nr. 6491 te Groningen

vellen 1 boom (lijsterbes) (verzenddatum 04-01-2022, dossiernummer 202178516)

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VTH, Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur uitsluitend op afspraak.

Een afspraak kunt u maken via htpps://afspraken.groningen.nl/date-and-time of telefoonnummer 14 050.

Houdt u onze berichtgeving en de website in de gaten voor eventuele veranderingen: https://gemeente.groningen.nl/bezoekadressen-en-openingstijden 

Rechtsbescherming

Indien u het niet eens bent met deze verleende omgevingsvergunning dan kunt u daartegen bezwaar instellen volgens de Algemene wet bestuursrecht. De termijn waarbinnen u bezwaar kunt maken bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na de verzenddatum van deze vergunning. Een bezwaarschrift kunt u kosteloos indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 30026, 9700 RM Groningen.

Een bezwaarschrift leidt niet automatisch tot uitstel van de gevolgen van een besluit. U kunt daarom naast het indienen van bezwaar ook een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

Groningen, 12 januari 2022

Naar boven