Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 15 november 2022, nr.1920737, tot vaststelling van het Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2023

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 en artikel 1.2 van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016 (SVNL 2016-);

 

Besluiten vast te stellen:

 

Openstellingsbesluit agrarisch natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2023

Artikel 1. Subsidieplafonds

 • 1.

  Voor de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer 2016 Noord-Holland (SVNL2016) worden de volgende subsidieplafonds vastgesteld.

  • a.

   Leefgebied Open grasland , waaronder aanvalsplan Grutto € 38.568.000, (€ 6.428.000 per jaar)

  • b.

   Leefgebied Open Akker € 12.648.000,- (€ 2.108.000 per jaar)

  • c.

   Leefgebied Dooradering € 4.320.000,- (€ 720.000 per jaar

  • d.

   Categorie Water € 8.538.000,- (€ 1.423.000 per jaar)

  • e.

   Categorie Klimaat € 828.000,- (€ 138.000 per jaar)

Artikel 2. Aanvraagperiode en indiening

Aanvragen voor subsidies als bedoeld in artikel 1 van dit besluit kunnen in de periode van 23 november 2022 9:00 uur tot en met 30 december 2022 17:00 uur worden ingediend bij de Provincie Noord-Holland, sector CZ/SI, Postbus 3007, 2001 DA te Haarlem.

Artikel 3. Beoordeling subsidieaanvragen

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de in artikel 3.4 van de SVNL 2016 gestelde vereisten.

Artikel 4. Subsidiabele natuurterreinen

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verstrekt voor zover het perceel/terrein als subsidiabel is aangemerkt in het Natuurbeheerplan 2023.

Artikel 5. Voorbehoud goedkeuring Europese Commissie en Minister van LNV

De subsidies als opgenomen in dit besluit worden uitsluitend verleend voor:

 • a.

  die onderdelen die ook door de Europese Commissie en de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zijn of worden goedgekeurd.

 • b.

  Europese financiering beschikbaar wordt gesteld conform het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid – Nationaal Strategisch Plan

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit agrarisch natuurbeheer Noord-Holland 2023.

Haarlem,15 november 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter.

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris.

Naar boven