Kennisgeving Besluit verlengen eerste beheerplanperiode Natura 2000 beheerplan Botshol.

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 13 september 2022, kenmerk UTSP 148742012-3265, hebben besloten, ingevolge de Wet natuurbescherming art.2.3 lid 1 en 4 de beheerplanperiode voor het Beheerplan Natura 2000 Botshol eenmalig te verlengen voor een periode van 6 jaar, 2023 t/m 2028, dan wel – in het geval er eerder voor dit onderdeel een nieuw beheerplan wordt vastgesteld – tot die datum. Daartoe is de in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht omschreven procedure gevolgd.

Mogelijkheden om de stukken in te zien.

Het beheerplan Natura 2000 Botshol is te vinden op beheerplan_botshol.pdf (provincie-utrecht.nl). Voor het inzien van de papieren versie van het Beheerplan Natura 2000 Botshol of een mondelinge toelichting kunt u een afspraak maken via onderstaand telefoonnummer.

Beroep aantekenen

De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Algemene Wet bestuursrecht Awb, met concept-zienswijze-vaststelling, is in dit geval niet van toepassing, omdat het een al vastgesteld beheerplan is, waarbij inhoudelijk geen wijzigingen optreden.

Om die reden kan tegen het besluit tot vaststelling van het besluit verlengen eerste beheerplanperiode Natura 2000 Botshol geen bezwaarschrift bij ons college worden ingediend, maar dient rechtstreeks beroep bij de bestuursrechter te worden ingesteld artikel 7:1, eerste lid, onderdeel d. van de Algemene wet bestuursrecht.

Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de Rechtspraak, Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hiervoor is een griffierecht verschuldigd. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan op de dag na publicatie van dit besluit. Belanghebbenden die beroep hebben ingesteld, hebben de mogelijkheid een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de arrondissementsrechtbank, indien gelet op de belangen, onverwijlde spoed is vereist. In dit geval is opnieuw griffierecht verschuldigd.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de provincie Utrecht, Martin Brussaard, tel. 06-38573292 of mailen via martin.brussaard@provincie-utrecht.nl

Naar boven