Kennisgeving inspraak aanvullende ontheffing dijkverbetering Heel

Onderwerp

 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij op 27 januari 2022 een aanvullende ontheffing Wet natuurbescherming hebben verleend (beschermde soorten).

 

Dit besluit betreft een zogenaamd uitvoeringsbesluit dat nodig is voor de uitvoering van het projectplan “Dijkverbetering Heel”. Dit projectplan is op 18 februari 2020 door Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurd en vervolgens vanaf vrijdag 28 februari 2020 tot en met vrijdag 10 april 2020, samen met andere uitvoeringsbesluiten en een leggerwijzigingsbesluit ter visie gelegd. Het projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen bij Heel, gemeente Maasgouw. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd, omdat het bovengenoemde dijktraject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid.Het project “Dijkverbetering Heel” maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

 

Procedure

 

Het projectplan dijkverbetering Heel en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten zoals deze aanvullende ontheffing Wnb doorlopen de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van deze besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn. In een eerdere fase zijn het goedkeuringsbesluit, het projectplan Waterwet dijkverbetering Heel, de ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden in een grondwaterbeschermingsgebied, de omgevingsvergunningen voor de onderdelen kappen en afwijken bestemmingsplan en de oorspronkelijke ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming bekend gemaakt en ter visie gelegd.

 

Het ontwerp van de aanvullende ontheffing heeft ter inzage gelegen van 10 december 2021 t/m 20 januari 2022. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen dit ontwerp-besluit. Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het definitieve besluit ten opzichte van het ontwerp-besluit.

 

Inzage

 

De aanvullende ontheffing en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van 4 februari t/m 17 maart 2022.

 

Dit besluit en de bijbehorende stukken worden gedurende deze inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (Provinciaal Blad). U kunt ze ook vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik dan op officiële bekendmakingen).

 

De analoge stukken liggen gedurende deze termijn ter inzage:

- bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht;

- in het gemeentehuis van de gemeente Maasgouw, Markt 36, 6051 DZ te Maasbracht;

- ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

 

Door de maatregelen in verband met het Corona-virus zijn mogelijkheden om de analoge stukken in te zien beperkt. Indien u bovenstaande stukken analoog wilt inzien, verzoeken wij u daarom telefonisch contact op te nemen met:

- Provincie Limburg, de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 74 52; of

- Gemeente Maasgouw, de heer M. Geurts, tel 0475 - 852500; of

- Waterschap Limburg, de heer R. Gaastra, tel. 06 - 24 58 63 24.

 

Rechtsbescherming

 

Tegen de vergunning kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. 

Ook niet-belanghebbenden zouden beroep kunnen instellen, mits zij een zienswijze zouden hebben ingediend tegen de ontwerp-vergunning. Zoals hierboven vermeld zijn er echter geen zienswijzen ontvangen.

 

Beroep kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop deze bekendmaking is gedaan. Dit betekent dat de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift loopt van 4 februari t/m 17 maart 2022.

 

Op dit besluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt dat wanneer u beroep instelt, u in uw beroepschrift de beroepsgronden dient op te nemen en dat er na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden kunnen worden aangevoerd.

 

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

 

De aanvullende ontheffing treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Indien beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoek een voorlopige voorziening treffen.

 

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Zie genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Inhoudsvereisten beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening

 

Het beroepschrift tegen de aanvullende ontheffing dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening en ondertekening van het beroep;

- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit; en

- een opgave van de reden(en) op grond waarvan men zich niet met het besluit kan verenigen.

 

Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw beroep betrekking heeft.

 

De hiervoor genoemde eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift overlegt daarbij een afschrift van het beroepschrift.

 

Griffierecht

 

Voor de behandeling van een beroep en voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

 

Heeft u nog vragen?

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

mevrouw J. Thoolen-Simonis tel. 043 - 389 7498,j.simonis@prvlimburg.nl

Naar boven