Besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel d.d. 06 september 2022. Geluidbelastingkaart provinciale wegen 2021

 

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend dat zij op 06 september 2022, op grond van artikel 11.6 Wet milieubeheer, de geluidbelastingkaart 2021 (4de tranche) hebben vastgesteld. Deze brengt aan de hand van berekeningen het geluid rond provinciale wegen in kaart voor Overijssel. De kaart is digitaal in te zien via de website van de provincie en daardoor kan de informatie door iedereen worden bekeken. Op basis van deze kaart komt er komend jaar een nieuw Actieplan geluid om maatregelen te nemen om geluidsoverlast te beperken.

 

Geluidbelastingkaart

Elke vijf jaar stelt de provincie Overijssel de nieuwe geluidsbelastingkaart vast. In heel Europa is een nieuwe rekenmethode voorgeschreven die op basis van verkeersintensiteiten, snelheden, conditie van het wegdek en de afstand tot de bebouwing geluidbelasting berekent. Door deze nieuwe methode lijkt er in heel Nederland een toename van het aantal woningen dat is blootgesteld aan verkeerslawaai. Ook in Overijssel geeft deze nieuwe techniek hogere aantallen geluidsbelaste woningen. We gaan dit de komende periode verder analyseren en uitzoeken. De resultaten van de nieuwe geluidbelastinkaart zijn te raadplegen in de Atlas van Overijssel.

 

Geen bezwaar en beroep

De geluidbelastingkaarten bevatten feitelijke informatie en zijn bedoeld om te informeren. Tegen het vaststellen van de geluidbelastingkaarten is geen bezwaar of beroep mogelijk.

 

Actieplan geluid

Het vaststellen van de geluidsbelastingkaart is de eerste stap richting het maken en vaststellen van een nieuw Actieplan Geluid voor de periode van 2024 tot en met 2028. Hierin zal de provincie haar ambitie bepalen voor het aanpakken van geluidhinder langs de provinciale wegen in de komende jaren. Het ontwerp van dit plan zal de provincie publiceren, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om zijn zienswijze naar voren te brengen.

 

Geluidproductieplafond

Met het ingaan van de Omgevingswet (naar verwachting 1 januari 2023) verandert ook het een en ander op het gebied van de geluidwetgeving. Waar het geluid van wegen zonder gevolgen jaarlijks iets toe kan nemen als gevolg van groei van het autoverkeer, zit er straks een maximum aan de groeiruimte. Als deze ruimte benut is, moet de provincie nagaan welke maatregelen genomen kunnen worden om het geluid weer onder het maximale grensniveau te brengen. Dit noemen we ook wel het geluidproductieplafond. Deze nieuwe geluidproductieplafonds zullen binnen 2 jaar na het ingaan van de Omgevingswet van kracht worden.

Naar boven