Verkeersbesluit voor het intrekken en plaatsen van diverse verkeersborden te behoeve van het openstellen van een deel van de HOV-buslaan tussen het kruispunt Boerlagelaan met het Station Uithoorn te Uithoorn

Aanleiding

In opdracht van de Vervoerregio Amsterdam wordt de Uithoornlijn gerealiseerd. Dit is een tramverbinding tussen het eindstation van de Amstelveenlijn en het centrum van Uithoorn. Om deze tramverbinding te kunnen realiseren wordt de bestaande busbaan tussen de Faunalaan en halte Centrum in Uithoorn omgebouwd tot gecombineerde tram- busbaan.

Het aantal gebruikers van het openbaar vervoer in de regio Amsterdam, waar Amstelveen en Uithoorn toe behoren, is de afgelopen jaren toegenomen. De verwachting is dat het aantal reizigers ook komende jaren blijft stijgen. Om een goede bereikbaarheid van de regio nu en in de toekomst te garanderen wordt het openbaar vervoersnetwerk in de regio verder ontwikkeld.

Eén van de ontwikkelingen is het verlengen van de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum van Uithoorn: de Uithoornlijn. Een nieuwe, hoogwaardige tramlijn die betrouwbaarder en sneller is dan de huidige buslijn.

Het gedeelte van de busbaan tussen de Boerlagelaan en halte centrum in Uithoorn ter hoogte van de Amstel wordt op 3 oktober opengesteld voor de bussen. In de toekomst zal de tram daar ook gaan rijden als het gehele traject is aangelegd.

Voor diverse verkeersmaatregelen dient een verkeersbesluit te worden genomen.

Maatregelen en motivering

De huidige HOV 3 busbaan in gemeente Uithoorn wordt voor een gedeelte verbouwd tot Tram/busbaan. Het gedeelte tussen de Boerlagelaan en de halte centrum in Uithoorn ter hoogte van de Amstel wordt nu opengesteld voor op dit moment de bus en in de toekomst de tram.

Intrekken C16, verbod voetgangers

In het verleden was ter hoogte van HOV hmp 23,69 en 23,70 een bushalte om te voorkomen dat de passagiers over/langs de busbaan gingen wandelen is er een voetgangersverbod ingesteld middels C16 van bijlage 1 van het RVV 1990. Dit verbod kan worden ingetrokken omdat deze bushaltes een aantal jaar geleden is ingetrokken. Op deze locatie kunnen geen wandelaars de busbaan opkomen.

Diverse verkeersmaatregelen rondom de nieuwe halte Uithoorn centrum

D4 verplichte rijrichting rechtdoor en onderbord OB12, pictogram bus van bijlage 1 van het RVV 1990. 

Het bord staat op de HOV 3 ter hoogte van hmp 24,41in de richting van de Amstel. De bus komt vanaf de gecombineerde bus/trambaan en dient rechtdoor te rijden naar de halte. De halte voor de bus is op de rechtdoorgaande busbaan en de tram slaat op dit punt rechtsaf richting zijn tramhaltes.

J14 let op tram en B6 verleen voorrang van bijlage 1 van het RVV 1990

De bus komende vanaf de Amstel moet op de kruising met de tram de tram voorrang verlenen. Dit wordt geregeld middels B6 verleen voorrang en ondersteund met haaientanden op het wegdek. Het bord J14, let op tram, geeft aan waarom de bus voorrang moet verlenen. De borden J14 en B6 worden geplaatst ter hoogte van HOV hmp 24,45.

Door het plaatsen van verkeersborden wordt de verkeerssituatie op deze kruising geregeld. Dit komt de verkeersveiligheid ten goede.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) moet voor het verwijderen van bord van bord C16 en het plaatsen van bord D4, J14 van bijlage 1 van het RVV 1990 een verkeersbesluit worden genomen. De doelstelling van dit verkeersbesluit is het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Verplicht overleg

Over een verkeersbesluit moet op grond van artikel 24 van het BABW overleg worden gevoerd met de korpschef van het betrokken politiekorps. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van politie heeft ingestemd met de maatregelen.

Afweging belangen

De Busbaan HOV3 wordt ingericht conform de inrichtingseisen. De maatregelen zullen leiden tot een veiliger verkeersafwikkeling tussen de buslijn en de tram. Dit dient de belangen van de weggebruiker. Gelet hierop verwachten wij niet dat door de maatregelen belangen onevenredig geschaad zullen worden.

Bevoegdheid

Het weggedeelte waar deze maatregel voor wordt getroffen, is in beheer bij de provincie Noord-Holland. Daarom zijn wij (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

Gelet op het voorgaande besluiten wij:

  • 1.

    Door het verwijderen van bord C16 verbod voor voetganger van bijlage RVV 1990 ter hoogte van HOV 3 hmp 23,60 en 23,70 aangezien er op deze locatie niet meer door voetgangers op de busbaan kan worden bereikt. Deze borden zijn daarom overbodig.

  • 2.

    Door het plaatsen van bord D4 verplichte rijrichting (rechtdoor) met onderbord pictogram bus van bijlage RVV 1990 ter hoogte van HOV 3 hmp 24,45. Op de bus/trambaan is een splitsing waar de bus rechtdoor moet rijden en de tram rechtsaf moet slaan.

  • 3.

    Door het plaatsen van bord B6 ondersteund door haaientanden op het wegdek en bord J14 let op tram van bijlage RVV 1990 moet de bus voorrang verlenen op de tram.

Haarlem, 15 september 2022,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

sectormanager Netwerkmanagement en Gebruik dhr. D.J. Rus

Rechtsmiddelen

1. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens van het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken, Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u –bij een spoedeisend belang- een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.

Informatie

2. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met het servicepunt Noord-Holland, telefoonnummer (gratis): 0800 200 600.

Naar boven