Verkeersbesluit voor het tijdelijk afsluiten van een deel van de HOV-busbaan tussen het kruispunt met de Faunalaan en het busstation ter hoogte van Boerlagelaan te Uithoorn

Aanleiding

In opdracht van de Vervoerregio Amsterdam wordt de Uithoornlijn gerealiseerd. Dit is een tramverbinding tussen het eindstation van de Amstelveenlijn en het centrum van Uithoorn. Om deze tramverbinding te kunnen realiseren wordt de bestaande busbaan tussen de Faunalaan en halte Centrum in Uithoorn omgebouwd tot gecombineerde tram- busbaan.

Voor de werkzaamheden in dit verband dient een deel van de busbaan (tussen het kruispunt met de Faunalaan (km 8,6) en Boerlagelaan (km 9,6) tijdelijk te worden afgesloten. Voor deze afsluiting is een verkeersbesluit vereist.

Motivering

Op het af te sluiten deel van de busbaan zullen werkzaamheden plaatsvinden om dit deel geschikt te maken voor tramverkeer. Bussen kunnen dan vanwege ruimtegebrek en veiligheidsoverwegingen geen gebruik maken van dit gedeelte van de busbaan. De tijdelijke afsluiting is afgestemd met de (bus)vervoersmaatschappij en de gemeente. Voor de bussen is een alternatieve route gerealiseerd. Het haltes op het busstation Uithoorn blijven beschikbaar. De werkzaamheden starten op 3 oktober 2022 en duren t medio 3de  kwartaal 2023.

De afsluiting zal worden aangegeven door het plaatsen van hekken en bord C1.

Noodzaak en doelstelling verkeersbesluit

Op grond van artikel 15, lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 en artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) moet voor het plaatsen van bord C1, een verkeersbesluit worden genomen. De doelstelling van dit verkeersbesluit is het verzekeren van de veiligheid op de weg en het beschermen van weggebruikers en passagiers. Deze belangen zijn genoemd in artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994.

Verplicht overleg

Over een verkeersbesluit moet op grond van artikel 24 van het BABW overleg worden gevoerd met de korpschef van het betrokken politiekorps. De daartoe gemachtigde medewerker verkeersadvisering van politie heeft ingestemd met de maatregelen.

Afweging belangen

Met de vervoersmaatschappij en de gemeente zijn afspraken gemaakt over de tijdelijke afsluiting en de alternatieve busroute. De afsluiting treft alleen de vervoersmaatschappij en reizigers die gebruik maken van dit deel van de busbaan. Omdat er voor hen op korte afstand een alternatieve route is en deze situatie kort duurt, verwachten wij niet dat door deze tijdelijke afsluiting hun belangen onevenredig geschaad zullen worden.

Bevoegdheid

Het weggedeelte waar deze maatregel voor wordt getroffen, is in beheer bij de provincie Noord-Holland. Daarom zijn wij (Gedeputeerde Staten van Noord-Holland) op grond van artikel 18, lid 1, sub b, van de Wegenverkeerswet 1994 het bevoegde bestuursorgaan om dit verkeersbesluit te nemen.

Besluit

Gelet op het voorgaande besluiten wij:

  • 1.

    door het plaatsen van bord C1 van bijlage I van het RVV 1990 op de HOV-busbaan tussen het kruispunt met de Faunalaam (km 8,6 en Boerlagelaan (km9,6) tijdelijk af te sluiten. Deze maatregel gaat in op 3 oktober 2022 en duurt tot medio 3de  kwartaal 2023 of zoveel korter als mogelijk is.

Haarlem, 15 september 2022

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

namens dezen,

sectormanager Netwerkmanagement en Gebruik

dhr. D.J. Rus

Rechtsmiddelen

1. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.

Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens van het college van gedeputeerde staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken, Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u –bij een spoedeisend belang- een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland.

Informatie

2. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u bellen met het servicepunt Noord-Holland, telefoonnummer (gratis): 0800 0200 600.

Naar boven