Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2021, 9297ander besluit van algemene strekkingKennisgeving inspraak ontwerp-projectplan, ontwerp-omgevingsvergunning, ontwerp-leggerwijziging en m.e.r.-beoordelingsbesluit dijkverbetering Steyl-Maashoek

Onderwerp

 

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend dat:

- Op 21 september 2021 het projectplan ‘Dijkverbetering Steyl-Maashoek’ in ontwerp is vastgesteld.Dit projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen op de locatie Steyl-Maashoek in de gemeente Venlo. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat de huidige dijk op deze locatie niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Dit project maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei;

- Op 21 september 2021 de leggerwijziging naar aanleiding van de in het projectplan beschreven dijkverbetering te Steyl-Maashoek in ontwerp is vastgesteld. De legger geeft de begrenzing, ligging, vorm en constructie van waterkeringen en oppervlaktewateren aan. De dijkverbeteringsmaatregelen in het projectplan leiden tot wijziging van de grens van de waterkering en daardoor tot een verschuiving van de grenzen van de bijbehorende kernzone en beschermingszones zoals vastgelegd in de legger Waterschap Limburg 2019.

 

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:

- op 19 juli 2021 het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg bij Gedeputeerde Staten een m.e.r.-aanmeldingsnotitie heeft ingediend voor het project ‘Dijkverbetering Steyl-Maashoek’, dat uit deze notitie blijkt dat dit project geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft en dat op basis daarvan Gedeputeerde Staten hebben besloten dat er voor dit project geen milieueffectrapportage (MER) hoeft te worden opgesteld;

- Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venlo voornemens zijn de ontwerp-omgevingsvergunning voor kappen en handelen in strijd met ruimtelijke ordening te verlenen.

 

Procedure

 

Het projectplan en de omgevingsvergunning doorlopen de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van deze besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn. De procedure voor de leggerwijziging wordt eveneens uitgevoerd overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Inzage

 

Het ontwerp-projectplan, de ontwerp-vergunning, de ontwerp- leggerwijziging, het m.e.r. beoordelingsbesluit en de bijbehorende stukken kunt u inzien met ingang van 15 oktober 2021 tot en met 25 november 2021:

- bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht, na telefonische afspraak via (043) 389 7452;

- in het Stadskantoor, Hanzeplaat 1 te Venlo, na telefonische afspraak via 14 077 of per mail via rni@venlo.nl;

- in het kantoor van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond, na telefonische afspraak via (088) 889 0100.

 

Deze ontwerp-besluiten en bijbehorende stukken worden gedurende de inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (bekendmakingen, Provinciaal Blad) en op www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen.

 

Hoe kunt u reageren?

 

Ontwerp-projectplan en ontwerp-omgevingsvergunning

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht en de Waterwet kan een ieder gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp-projectplan en de ontwerp-vergunning ter inzage zijn gelegd, schriftelijk of mondeling een zienswijze over deze ontwerp-besluiten naar voren brengen.

 

 

Ontwerp-leggerwijzigingsbesluit

Een ieder kan gedurende een periode van zes weken met ingang van de dag waarop het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de leggerwijziging naar voren brengen.

 

Tegen het ontwerp-leggerwijzigingsbesluit dat samenhangt met een projectplan kunnen enkel zienswijzen worden ingediend tegen gewijzigde beschermingszones voor zover daarbij de ligging van een beschermingszone (beschermingszone, profiel van vrije ruimte en buitenbeschermingzone) is vastgesteld of gewijzigd. Een eventuele zienswijze over de gewijzigde kernzone dient kenbaar gemaakt te worden tegen het ontwerp-projectplan.

 

M.e.r. beoordelingsbesluit

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden hierdoor los van de voor te bereiden besluiten (projectplan en uitvoeringsbesluiten) rechtstreeks in hun belang worden getroffen. Indien u niet rechtstreeks door het m.e.r. beoordelingsbesluit in uw belang wordt getroffen maar wel bezwaar heeft tegen dit besluit, dan kunt u gebruik maken van de rechtsmiddelen die open staan om tegen het projectplan op te komen.

 

Indienen zienswijzen

Zienswijzen over het ontwerp-projectplan en/of ontwerp-omgevingsverguning en/of ontwerp-leggerwijziging moeten worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Limburg, ter attentie van dhr. J. Goudriaan, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw zienswijze betrekking heeft. Gedeputeerde Staten van Limburg zorgen ervoor dat de zienswijzen worden behandeld door de betreffende bevoegde gezagen.

 

Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452 of mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. (043) 389 7498.

 

Wat gebeurt er daarna?

 

De zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de besluiten. In een nota van beantwoording wordt toegelicht in hoeverre de zienswijzen aanleiding hebben gegeven tot wijziging ten opzichte van de ontwerp-besluiten. Degenen die een zienswijze naar voren hebben gebracht, worden hierover schriftelijk geïnformeerd.

 

Tegen de definitieve besluiten kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. Ook niet-belanghebbenden kunnen beroep instellen, mits zij een zienswijze hebben ingediend tegen een ontwerp-besluit.

 

Vragen?

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. (043) 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. (043) 389 7498, j.simonis@prvlimburg.nl