Kennisgeving inspraak omgevingsvergunningen voor dijkverbetering Beesel

 

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat:

 • -

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel op 21 september 2021 een omgevingsvergunning voor het aanleggen en veranderen van wegen hebben verleend;

 • -

  Burgemeester en Wethouders van de gemeente Beesel op 24 september 2021 een omgevingsvergunning voor het bouwen van damwanden hebben verleend.

Deze besluiten betreffen zogenaamde uitvoeringsbesluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het projectplan “Dijkverbetering Beesel”. Dit projectplan is op 10 maart 2020 door Gedeputeerde Staten van Limburg goedgekeurd en vervolgens vanaf vrijdag 3 april tot en met vrijdag 15 mei 2020, samen met andere uitvoeringsbesluiten en een leggerwijzigingsbesluit ter visie gelegd. Op 10 maart 2021 is het projectplan onherroepelijk geworden na uitspraak van de Raad van State. Het projectplan beschrijft de te nemen dijkverbeteringsmaatregelen in de gemeente Beesel. De dijkverbeteringsmaatregelen worden uitgevoerd omdat het bovengenoemde traject niet voldoet aan de wettelijke norm voor dijkveiligheid. Het project “Dijkverbetering Beesel” maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Noordelijke Maasvallei.

 

Procedure

Het projectplan dijkverbetering Beesel en de daarbij behorende uitvoeringsbesluiten waaronder deze omgevingsvergunningen doorlopen de projectprocedure voor waterstaatswerken, conform paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet. Op de voorbereiding van deze besluiten is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Op grond van artikel 5.8 en 5.12 van de Waterwet coördineren Gedeputeerde Staten van Limburg de bekendmaking van de besluiten die voor de uitvoering van het projectplan nodig zijn. In een eerdere fase zijn het goedkeuringsbesluit, het projectplan Waterwet dijkverbetering Beesel, de omgevingsvergunningen voor de onderdelen kappen en afwijken bestemmingsplan, een ontheffing en een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming en een verkeersbesluit bekend gemaakt en ter visie gelegd. Deze besluiten zijn inmiddels onherroepelijk.

De ontwerp-omgevingsvergunningen hebben ter inzage gelegen van 30 juli 2021 t/m 9 september 2021. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen deze ontwerp-besluiten. Er zijn geen belangrijke wijzigingen aangebracht in de definitieve besluiten ten opzichte van de ontwerp-besluiten.

 

Inzage

De omgevingsvergunningen en de bijbehorende stukken liggen ter inzage met ingang van vrijdag 1 oktober 2021 tot en met donderdag 11 november 2021.

Deze vergunningen en bijbehorende stukken worden gedurende deze inzagetermijn gepubliceerd op de website www.overheid.nl (Provinciaal Blad). U kunt ze ook vinden via https://zoek.officielebekendmakingen.nl (klik dan op officiële bekendmakingen).

De analoge stukken liggen gedurende deze termijn ter inzage:

 • 1.

  bij de receptie van het Gouvernement, Limburglaan 10, 6229 GA te Maastricht;

 • 2.

  in het gemeentehuis van de gemeente Beesel, Raadhuisplein 1, 5953 AL te Reuver;

 • 3.

  ten kantore van het Waterschap Limburg, Maria Theresialaan 99, 6043 CX te Roermond.

Indien u bovenstaande stukken analoog wilt inzien, verzoeken wij u om telefonisch contact op te nemen met:

- Provincie Limburg, de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452; of

- Gemeente Beesel, de heer T. van Loon, tel. 077- 474 9256; of

- Waterschap Limburg, de heer R. Gaastra, tel. 06 - 24 58 63 24.

 

Rechtsbescherming

Tegen de vergunningen kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden. 

Ook niet-belanghebbenden zouden beroep kunnen instellen, mits zij een zienswijze zouden hebben ingediend tegen een ontwerp-vergunning. Zoals hierboven vermeld zijn er echter geen zienswijzen ontvangen.

Beroep kan worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop deze bekendmaking is gedaan. Dit betekent dat de beroepstermijn voor het indienen van een beroepschrift loopt van vrijdag 1 oktober 2021 tot en met donderdag 11 november 2021.

Op deze besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Hieruit volgt dat wanneer u beroep instelt, u in uw beroepschrift de beroepsgronden dient op te nemen en dat er na afloop van de beroepstermijn geen nieuwe beroepsgronden kunnen worden aangevoerd.

Het beroepschrift moet worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

De vergunningen treden in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn.

Indien beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op verzoek een voorlopige voorziening treffen.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen of te verzoeken om een voorlopige voorziening via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/

Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Zie genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inhoudsvereisten beroepschrift en verzoek om voorlopige voorziening

Het beroepschrift tegen de vergunningen dient ten minste te bevatten:

- naam en adres van de indiener;

- de dagtekening en ondertekening van het beroep;

- vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en, zo mogelijk, de datum en het kenmerk van het besluit; en

- een opgave van de reden(en) op grond waarvan men zich niet met het besluit kan verenigen.

Daarbij wordt u verzocht expliciet aan te geven op welk onderdeel uw beroep betrekking heeft.

De hiervoor genoemde eisen waaraan een beroepschrift moet voldoen, zijn van overeenkomstige toepassing op een verzoek om een voorlopige voorziening. De indiener van het verzoekschrift overlegt daarbij een afschrift van het beroepschrift.

Griffierecht

Voor de behandeling van een beroep en voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

 

Heeft u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

de heer J. Goudriaan, tel. 043 - 389 7452, jl.goudriaan@prvlimburg.nl of

mevrouw J. Thoolen-Simonis, tel. 043 - 389 7498, j.simonis@prvlimburg.nl

 

Naar boven