Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 7925verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit provinciale weg N675 Breskens – Zuidzande (Traverse N675).

Instellen voetgangersoversteekplaats binnen de bebouwde kom van Boerenhol ter hoogte

van km 5,850.

 

 

Middelburg, 23 augustus 2021

Zaaknummer : 86594

Afdeling : Infrastructuur en Vastgoed

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

betreft:

Verkeersbesluit voor de provinciale weg N675 Breskens – Zuidzande (Traverse N675).

Instellen voetgangersoversteekplaats binnen de bebouwde kom van Boerenhol ter hoogte

van km 5,850.

 

Overwegingen met betrekking tot het besluit

Bevoegdheidsgrondslag

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) genoemde verkeerstekens.

De betreffende weg N675 is in beheer bij de provincie Zeeland.

Op grond van artikel 18, eerste lid onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Motivering en belangenafweging

De provinciale weg N675 is gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg. Deze weg loopt van km 5,270 tot kilometer 6,340 door de bebouwde kom van Boerenhol (gemeente Sluis).

Door de afsluiting van de Langeweg in 2017 en de groei van het aantal vakantieparken langs de kust is het verkeer de afgelopen jaren op de N675 en door de bebouwde kom van Boerenhol toegenomen. Dit leidt steeds vaker tot hinder en verkeersonveilige situaties. Daarom heeft de Provincie Zeeland in samenwerking met de gemeente Sluis een verkeerskundig onderzoek uitgevoerd naar hoe de situatie veiliger kan worden gemaakt en de leefbaarheid voor de bewoners kan worden verbeterd. Hieruit is een eerste maatregelen-pakket samengesteld om de verkeersveiligheid in Boerenhol te verbeteren.

Eén van die maatregelen is, ondanks het verwachte beperkt aantal gebruikers (minder dan 100 oversteekbewegingen per dag), mede en met name op verzoek van de bewoners, de aanleg van een voetgangersoversteekplaats binnen de bebouwde kom van Boerenhol. De verwachting is dat voetgangers hierdoor veilig(er) kunnen oversteken, terwijl de doorstroming van het verkeer geborgd blijft.

Overig

De in dit verkeersbesluit genoemde verkeersmaatregelen strekken tot de volgende in artikel 2 van de

Wegenverkeerswet 1994 genoemde belangen:

Lid 1, sub. a.: het verzekeren van de veiligheid op de weg;

Lid 1, sub. b.: het beschermen van weggebruikers en passagiers;

Lid 1, sub. c.: het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

Gelet op artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de politie.

Gelet op artikel 25 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is overleg gepleegd met de aangrenzende wegbeheerder.

Gelet op artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en

artikel 2, 5 en 6 van de Bekendmakingswet wordt dit besluit bekendgemaakt door publicatie in het Provinciaal Blad en is voor een ieder in te zien op www.overheid.nl.

Zoals aangegeven is deze verkeersmaatregel in samenwerking met de gemeente Sluis tot stand gekomen.

Op 8 juli 2020 zijn door de Provincie Zeeland en de gemeente Sluis de eerste schetsontwerpen van het maatregelenpakket tijdens een bewonersbijeenkomst aan de bewoners van Boerenhol gepresenteerd. Bewoners konden op- en aanmerkingen maken op de schetsontwerpen. Deze inbreng is zoveel als mogelijk verwerkt in het maatregelenpakket, zoals gepresenteerd op een bewonersbijeenkomst op 10 december 2020. I.c. heeft dit geresulteerd in de aanleg van genoemde voetgangersoversteekplaats.

De planning is de voetgangersoversteekplaats medio 3e/4e kwartaal 2021 aan te leggen.

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen

Besluiten wij:

1. Door het aanbrengen van markering (zebra), zoals bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 2, lid 9, van de Uitvoeringsvoorschriften BABW en het plaatsen van bijbehorende verkeersborden L2 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990), op de provinciale weg N675 Breskens - Zuidzande (Traverse N675), binnen de bebouwde kom van Boerenhol, ter hoogte van km 5,850, een voetgangersoversteekplaats, zoals bedoeld in artikel 49 lid 2 van het RVV 1990, in te stellen;

2. in te trekken, voor zover nodig, eerder genomen besluiten.

 

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND,

namens dezen,

ir. C.A.J. Verhoeve MPM,

hoofd afdeling Infrastructuur en Vastgoed

 

Mededeling(en)

Inlichtingen

Nader gewenste inlichtingen zijn te verkrijgen op onderstaande telefoonnummers:

Verkeersmaatregelen:

06 - 52 75 62 14

06 - 55 48 44 47

06 - 28 90 41 10

Procedure:

06 - 25 72 65 07

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Wie is belanghebbende?

Volgens artikel 1:2 van de Algemene wet bestuursrecht bent u belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit betrokken is. Uw belang moet zich dan wel onderscheiden van de belangen van grote aantallen anderen. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als u eigenaar, huurder of gebruiker bent van een perceel in de directe omgeving van de weg waarop het besluit betrekking heeft. Volgens vaste jurisprudentie is dat onderscheid bij een willekeurige verkeersdeelnemer onvoldoende aanwezig.

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.

U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. I.c. is dat de dag na de datum van bekendmaking in het Provinciaal Blad. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden.

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken.

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.