Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 686Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 26 januari 2021, nr. 1558671/1558683, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

 

Overwegende dat het in verband met de uitbraak van COVID-19 gewenst is om de Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten 2020 te wijzigen;

 

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011;

 

Besluiten:

ARTIKEL I

De Uitvoeringsregeling subsidie buurtbusprojecten Noord-Holland 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 3

Aan artikel 3 wordt een vierde lid toegevoegd, die als volgt komt te luiden:

 

  • 4.

    Gedeputeerde Staten kunnen in verband met de uitbraak van COVID-19 afwijken van het bepaalde in het derde lid.

B.

 

Artikel 4

Artikel 4, tweede lid, komt als volgt te luiden:

 

  • 2.

    Een aanvraag om subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b of c, is tijdig ingediend indien de aanvraag is ontvangen tussen 1 januari en 1 oktober van het kalenderjaar waarop de aanvraag om subsidie betrekking heeft.

C.

 

Artikel 11

Artikel 11 wordt gewijzigd en wordt vernummerd tot artikel 8.

 

D.

 

Artikel 12

Artikel 12 wordt gewijzigd en wordt vernummerd tot artikel 9.

 

E.

 

Artikel 13

Artikel 13 wordt onder vernummering tot artikel 10 als volgt gewijzigd:

 

Artikel 10

  • 1.

    Deze regeling treedt in werking op 1 februari 2021.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Haarlem, 26 januari 2021.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.Th.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris