Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2021, 6049verkeersbesluit of -mededelingN316; verkeersbesluit tijdelijke verkeersmaatregelen fase 2 werkzaamheden Europaweg in de gemeente Doetinchem

 

VERKEERSBESLUIT ZAAKNUMMER 2021-002570, 16 juli 2021

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen een verkeersbesluit voor het afsluiten van een deel van de N316 (Europaweg) voor de periode van 1 mei tot en met 23 juli 2021 ten behoeve van de werkzaamheden tussen de aansluiting A18/N316 (kilometer 9,150) en de bebouwde komgrens van Doetinchem (kilometer 9,830) in de gemeente Doetinchem.

 

Aanleiding

De provinciale weg N316 is een gebiedsontsluitingsweg tussen Vorden en ’s-Heerenberg. De weg vormt een noord-zuidroute door de Achterhoek, vanaf Vorden (N319) via Doetinchem naar ’s-Heerenberg (N816 en N827). De provincie voert gefaseerd maatregelen uit op het wegvak tussen de op- en afrit van de A18 en de bebouwde komgrens van Doetinchem. Deze maatregelen bestaan uit het realiseren van een vrije rechtsaffer voor weggebruikers op de aansluiting A18 west – Doetinchem ter hoogte van kilometer 9,150. Tevens worden beide aansluitingen van de toe- en afritten A18 op de N316 voorzien van een verkeersregelinstallatie (VRI). Deze maatregelen sluiten ook aan bij de plannen van de gemeente Doetinchem om de verkeersafwikkeling op de Europaweg (N316) in Doetinchem te verbeteren. Voor het realiseren van deze maatregelen is door de provincie reeds een verkeersbesluit genomen (zaaknummer: 2020-000751).

 

Om gedurende de werkzaamheden de veiligheid en bereikbaarheid voor weggebruikers en wegwerkers/bouwvakkers te garanderen worden in elke fase diverse maatregelen getroffen. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in fase 2 wordt de N316 afgesloten tussen kilometer 9,150 en kilometer 9,830 en worden omleidingsroutes aangegeven.

 

Voor het afsluiten van een wegvak is een verkeersbesluit noodzakelijk. Als wegbeheerder van de N316 is de provincie Gelderland verplicht dit verkeersbesluit te nemen.

 

Beleidskaders

Wettelijke grondslag

Dit besluit wordt genomen conform:

• artikel 2, lid 1 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 12 en 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

• afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

• het geldende Algemeen reglement mandaat, Gelderland.

 

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met Rijkswaterstaat Oost-Nederland, de gemeente Doetinchem en met de korpschef van Politie eenheid Oost-Nederland, district Noord- en Oost-Gelderland.

 

Zienswijzen

Op het verkeersbesluit dat ter visie heeft gelegen van 25 maart 2021 tot en met 6 mei 2021 zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Belangenafweging: knelpunten en maatregelen

In het Functioneel Kader Wegennet van de provincie Gelderland is de N316 aangeduid als ‘regionale verbindingsweg’. De bijbehorende wegcategorie is ‘Gebiedsontsluitingsweg (GOW) – Voorkeur’. De aansluiting N316/A18 is gelegen aan de zuidwestzijde van Doetinchem. De Europaweg in Doetinchem ontsluit via deze aansluiting onder meer diverse woonwijken, het centrum en bedrijventerreinen op het landelijke hoofdwegennet.

 

Maatregelen aan de N316

De gemeente Doetinchem wil de verkeersafwikkeling op de Europaweg (N316) in Doetinchem verbeteren en voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen. Daartoe is men voornemens om kruispunten op te waarderen en de Europaweg te voorzien van twee rijbanen met elk twee rijstroken.

 

In de huidige situatie zijn beide aansluitingen van de toe- en afritten A18 op de N316 uitgevoerd als voorrangskruispunt, met de N316 als voorrangsweg. Rekening houdend met de functie van de N316 is de huidige vormgeving van de kruispunten niet gewenst. Er kunnen relatief grote verschillen ontstaan in snelheid per richting, waardoor zich ernstige ongevallen kunnen voordoen. Om het verkeer te kunnen sturen zijn verkeerslichten gewenst. Deze kunnen ingrijpen bij calamiteiten op de A18. Daarom is er voor realisatie van VRI’s gekozen in combinatie met een vrije rechtsaffer op de relatie A18 west – Doetinchem ter hoogte van kilometer 9,150. Voor het uitvoeren van de tweede fase van de maatregelen wordt de N316 Europaweg tussen kilometer 9,150 en kilometer 9,830 gedurende de periode van zaterdag 1 mei 2021 tot en met vrijdag 23 juli 2021 afgesloten. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden kan deze periode zo nodig worden verkort of verlengd.

 

Bereikbaarheid en omleidingsroutes

De bedrijven en woningen rondom de N316 Europlaan blijven bereikbaar. Er worden omleidingsroutes voor doorgaand en lokaal verkeer ingesteld. Het doorgaand langzaam- en gemotoriseerd verkeer dat gebruik maakt van Europalaan wordt omgeleid via het wegennet in Doetinchem. Naast de bereikbaarheid van omliggende bedrijven en andere lokale bestemmingen met diverse vervoerwijzen, is ook de bereikbaarheid van het bouwterrein voor werkverkeer van belang.

 

De omleidingsroutes binnen Doetinchem zijn tussen de provincie en gemeente Doetinchem afgestemd.

 

• Omleiding route A18-Doetinchem, via A18 afrit 2 Wehl- N815 (Weemstraat) en de N813 (Broekhuizersstraat-Liemersweg) en vise versa;

• Omleiding route Doetinchem Centrum-Duitse grens, via N317 en N335 (Stroombroek- Braamt);

• Woonwijk Dichteren en Kilder, via A18 afrit 2 Wehl en N815;

• Bedrijventerrein Wijnbergen, via A18 afrit 3 Doetinchem-Oost, N317, N335 en de Doetinchemseweg.

 

Hulpdiensten

De hulpdiensten zijn geïnformeerd over de bereikbaarheid gedurende de periodes van afsluiting.

 

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland nemen voor de provinciale weg N316 Europaweg, tussen kilometer 9,150 en kilometer 9,830, in gemeente Doetinchem het volgende verkeersbesluit:

 

I. door het plaatsen van verkeersborden model C1 en C16 van het RVV 1990 met onderbord “uitgezonderd werkverkeer” en van bakens en/of waarschuwingshekken een geslotenverklaring in te stellen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee en voor voetgangers, gedurende de periode van zaterdag 1 mei 2021 tot en met vrijdag 23 juli 2021. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden kan deze periode zo nodig worden verkort of verlengd.

 

Ter inzage

Een link naar het verkeersbesluit is vanaf 22 juli 2021 te vinden op de website van de provincie Gelderland (https://www.gelderland.nl/N316/N316-Europaweg-aansluiting-A18). De tekst van het verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt zaaknummer 2021-002570 dan als zoekopdracht ingeven. Tevens ligt een kopie van het verkeersbesluit van 22 juli tot en met 2 september 2021 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Doetinchem. Ten gevolge van actuele COVID-19-maatregelen is fysieke inzage op het gemeentehuis wellicht niet of slechts beperkt mogelijk. Neemt u in dat geval contact op met de betreffende gemeente of het Provincieloket via 026-359 9999 voor meer informatie en ondersteuning.

 

Instellen beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij Gedeputeerde Staten naar voren heeft gebracht, kan gedurende de bovengenoemde termijn van zes weken na de dag waarop het besluit kenbaar is gemaakt hiertegen beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland (Postbus 9090 6800 EM Arnhem) inzake de besluitpunten van het verkeersbesluit.

 

Diegene die een beroepschrift heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, tel. (026) 3592000 of op www.rechtspraak.

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

 

 

Ina Joosten

Teammanager Asset Gebruik Wegen