Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2021, 511Overige besluiten van algemene strekkingN345; ontwerp-verkeersbesluit instellen maximumsnelheid 50km/u ter hoogte van Gietelo, in de gemeente Voorst

 

 

verkeersbesluit zaaknummer 2020-017992, D.D. 13 januari 2021

 

Aanleiding

In 2021 voert de provincie Gelderland groot onderhoud uit op en aan de provinciale weg N345 (traject 40) tussen de A1 en Zutphen. Onderdeel van het onderhoud is de herinrichting van het stuk tussen km 10,30 en 10,80, gelegen ter hoogte van het buurtschap Gietelo. Hierbij aandacht voor relatie tussen inrichting en de maximumsnelheid.

 

De N345 is een provinciale weg in Gelderland. De weg loopt vanuit Apeldoorn naar Brummen. De weg is 22 kilometer lang. In het Functioneel Kader Wegennet van de provincie Gelderland is de N345 gecategoriseerd als een gebiedsontsluitingsweg (GOW) voorkeur. Voor een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom geldt in principe een maximumsnelheid van 80 km/u en binnen de bebouwde kom 50km/u.

 

De N345 is tussen km 10,30 en km 10,80 gelegen in het buurtschap Gietelo. De maximumsnelheid bedraagt momenteel 80 km/u. In het kader van de leefbaarheid en verkeersveiligheid, is Gedeputeerde Staten van Gelderland voornemens een verkeersbesluit te nemen voor het verlagen van de maximumsnelheid op dit deel van de provinciale weg N345 naar 50km/u.

 

Beleidskaders

Wettelijke grondslag

Dit besluit wordt genomen conform:

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 12 en 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

 

Omgevingsvisie

Dit besluit wordt genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is verantwoordelijk voor het op peil houden- en verbeteren van- de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. De omgevingsvisie stelt vast dat bij knelpunten op het gebied van wegen, wordt gekeken naar het optimaal benutten van bestaande infrastructuur alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd.

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Voorst en met de korpschef van Politie Eenheid Oost-Nederland, district Noord- en Oost Gelderland. Beide staan niet negatief tegenover de aanpassingen.

 

In voorbereiding op het onderhoud heeft er een inloopavond plaatsgevonden voor de omgeving in november 2019. Het getoonde ontwerp van de maatregelen is hierna geoptimaliseerd en heeft als basis gediend voor dit ontwerp-verkeersbesluit.

 

Belangenafweging: knelpunten en maatregelen

Om het Nederlandse wegennet zo uniform en herkenbaar mogelijk te maken zijn onder de noemer

‘Duurzaam Veilig’ ontwerprichtlijnen opgesteld per wegfunctie. Hierin wordt een koppeling gelegd tussen de functie van een weg, de inrichting en een bijpassende maximumsnelheid. De functie, de inrichting en het gebruik van een weg moeten elkaar zoveel mogelijk versterken om tot een

veilige, voorspelbare en geloofwaardige verkeerssituatie te komen.

 

De provinciale weg N345 nabij Gietelo is gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg voorkeur. De maximumsnelheid op dit traject bedraagt 80 km/u. De weg is ook grotendeels ingericht als een gebiedsontsluitingsweg, maar is ter hoogte van Gietelo krap vanwege de vele obstakels (onder meer bomen), relatief smalle profielbreedte en circa 30 aanliggende erven met bijbehorende parkeervakken en uitritten.

Deze factoren geven de weg ter plaatse een lokaal binnen-de-bebouwde-kom karakter en neigen naar een noodzakelijke bijpassende uitstraling, zij het over beperkte lengte.

 

Daarnaast, mede als gevolg van een aantal grootschalige infrastructurele ingrepen (verbreding A1, rondwegen Voorst en De Hoven) zal de verkeersintensiteit op de N345 ter hoogte van Gietelo in 2030 naar verwachting toenemen. De verwachte verkeersgroei van 40% (berekening voor Covid-19) is uitzonderlijk en zal een merkbaar negatief effect hebben op het verkeersgeluid en op de leefbaarheid in Gietelo.

Een eventuele verlaging van de snelheid van 80 km/u naar 50 km/u leidt naar verwachting tot een merkbare geluidreductie en heeft ook subjectief een positief effect op leefbaarheid.

 

Omdat de functie van de weg, de inrichting en de maximumsnelheid van de weg niet overeen komen, is in overleg met de gemeente Voorst een plan uitgewerkt om de snelheid te verlagen naar 50km/u tussen de Appense Enkweg (km 10,3) en de rotonde bij de N790 Deventerweg (km 10,8).

 

In het ontwerp zijn snelheidsremmende maatregelen opgenomen. Er wordt een middengeleider aangelegd ter hoogte van de westelijke ‘grens’ van Gietelo (km 10,3). Hiermee wordt de lagere maximumsnelheid benadrukt. Tevens wordt hiermee de mogelijkheid beperkt voor automobilisten om in te halen. Daarnaast worden borden geplaatst die de geldende maximumsnelheid weergeven en wordt de markering aangepast.

 

Door meer groen aan te brengen in de bermen tussen de rijbaan en het fietspad, wordt het wegbeeld rustiger en lijkt Gietelo meer op een woongebied. De maatregel draagt bij aan het verminderen van de snelheid. Om ruimte te maken voor de groenstroken wordt een deel van de verharde stroken tussen de rijbaan en het fietspad verwijderd.

Daarnaast worden de in-/uitritten langs de weg bij woningen verbreed. Deze maatregel verhoogt de verkeersveiligheid voor bestemmingsverkeer, dat door deze maatregel makkelijker en veiliger de weg op en af kan rijden.

 

Als wegbeheerder van de N345 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen een verkeersbesluit te nemen.

 

Voornemen

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om voor de provinciale weg N345, tussen kilometer 10,30 en kilometer 10,80 het volgende verkeersbesluit te nemen:

 

I. door het plaatsen van borden model A1-50 zoals beschreven in bijlage 1 van het RVV 1990, vanaf N345 kilometer 10,30 bij de Appense Enkweg tot aan N345 kilometer 10,80 rotonde Deventerweg een maximumsnelheid in te stellen van 50 kilometer per uur;

 

II. door het plaatsen van de borden model D2 zoals beschreven in bijlage 1 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de middengeleiders in te stellen, bij kilometer 10,45.

 

Ter inzage

Een link naar het ontwerp-verkeersbesluit is vanaf 21 januari 2021 te vinden op de website van de provincie Gelderland (https://www.gelderland.nl/N345-Sluinerweg-Zutphen).

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt zaaknummer 2020-017992 dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 21 januari tot en met 4 maart 2021 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Voorst, Hietweideweg 20 in Twello.

 

Ten gevolge van actuele COVID-19-maatregelen is fysieke inzage op het gemeentehuis wellicht niet of slechts beperkt mogelijk. Neemt u in dat geval contact op met de heer P.J. Wegdam via het Provincieloket via 026-359 9999 voor meer informatie en ondersteuning.

 

Inbrengen zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een mening in de vorm van een zienswijze bekend maken inzake het voorgenomen ontwerp verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht. De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen

T.a.v. de heer P.J. Wegdam

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

 

Indienen kan ook digitaal via post@gelderland.nl

 

Op de enveloppe / in het e-mail onderwerp dient duidelijk “zaaknummer 2020-017992, maximumsnelheid Gietelo” vermeld te worden. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u binnen vijf weken na de dag van bekendmaking een afspraak maken via het Provincieloket met de heer P.J. Wegdam, telefoon 026-359 9999. Ook voor een toelichting op het ontwerp verkeersbesluit kunt u bij hem terecht.

 

Arnhem, 13 januari 2021 zaaknummer 2020-017992