Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 4650Overige overheidsinformatieProvincie Noord-Holland - ontwerp-Natuurbeheerplan 2022

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken op grond van de inspraakverordening van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat van 17 juni tot en met 28 juli 2021 het ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 ter inzage ligt. U kunt de stukken inzien op onze website: https://maps.noord-holland.nl/Natuurbeheerplan 

Inhoud ontwerp-Natuurbeheerplan 2022

De provincie Noord-Holland hecht veel belang aan de bescherming en de ontwikkeling van de Noord-Hollandse natuur en het landschap en beschouwt dit als één van haar kerntaken. Bij de uitvoering van het natuur- en landschapsbeheer zijn veel partijen betrokken. De provincie stelt de kaders door een Natuurbeheerplan vast te stellen. Op basis van het Natuurbeheerplan kunnen beheerders bij de provincie een subsidie aanvragen voor de uitvoering van dit beheer.

Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 beschrijft de provinciale ambities voor het natuurbeheer in Noord-Holland en de wijze waarop deze ambities – in samenwerking met beheerders, vrijwilligers, gemeenten en waterschappen – kunnen worden gerealiseerd. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 bestaat uit een plan en een set kaarten.

Het kaartmateriaal – zowel de beheertypen- als de ambitiekaart – is geactualiseerd, onder andere als gevolg van realiseren van natuurprojecten. Ook zijn technische correcties uitgevoerd, zodat de kaartgrenzen preciezer aansluiten bij de te beheren gebieden. De kaarten met zoekgebieden agrarisch natuurbeheer (deelkaarten open grasland, open akker, droge dooradering, natte dooradering en agrarisch waterbeheer) zijn vrijwel ongewijzigd ten opzichte van het Natuurbeheerplan 2020-2021.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling of wijziging van een Natuurbeheerplan is de algemene uniforme voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Op grond van deze procedure heeft een ieder het recht om in de periode van de terinzagelegging schriftelijk of mondeling te reageren op het ontwerp-wijzigingsbesluit. Het ontwerp-Natuurbeheerplan 2022 ligt ter inzage van 17 juni tot en met 28 juli 2021.

U kunt de stukken inzien op onze website: https://www.noord-holland.nl/Onderwerpen/Natuur/Natuurbeheer en de kaarten inzien op https://geoapps.noordholland.nl/app/natuurbeheerplan.

Om het plan bij de provincie Noord-Holland in te zien kunt u een afspraak maken met Mw M. Anneveldt-Pot, tel. 023-514 3684 of e-mail potm@noord-holland.nl.

Indienen zienswijze

Indien u een zienswijze wilt indienen kunt u dit in de genoemde periode doen via een webformulier, dat is te vinden op: https://formulieren.noord-holland.nl/pnh/natuurbeheerplan_2022

Wij verzoeken u uw zienswijze over kaarten te voorzien van duidelijk kaartmateriaal en kadastrale gegevens te vermelden. Uw schriftelijke zienswijze kunt u ook sturen naar Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van mevrouw M. Anneveldt, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van ‘Zaaknummer 1628748 Zienswijze ontwerp-Natuurbeheerplan 2022’.

Procedure

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend ontvangt een ontvangstbevestiging met daarin meer informatie over de vervolgprocedure. De ingediende zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in de besluitvorming over het Natuurbeheerplan betrokken. Het definitieve Natuurbeheerplan, zal eind 2021 door Provinciale Staten van Noord-Holland worden vastgesteld. Als indiener van een zienswijze ontvangt u na vaststelling bericht over de nota van beantwoording en over de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2022.

Vanaf half november 2021 wordt de subsidie voor (agrarisch) natuurbeheer en beheer van Landschapselementen opengesteld en kan subsidie worden aangevraagd.

Informatie

Voor nadere inlichtingen kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de provincie Noord-Holland, mevrouw M. Anneveldt-Pot, tel.: 023–514 3684 , e-mail potm@noord-holland.nl