Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2021, 4336Overige besluiten van algemene strekkingN786; ontwerp-verkeersbesluit verplaatsen komgrens en opheffen 60km-zone rotonde tussen A50 – Eerbeek

 

 

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT zaaknummer 2021-006959, 2 juni 2021

 

Aanleiding

De provinciale weg N786 vormt een verbinding tussen Apeldoorn en Dieren (N348) en ontsluit deze kernen en het omliggende gebied naar het hoofdwegennet (A50). In de wegennetvisie van de provincie Gelderland is de N786 opgenomen als een erftoegangsweg.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens om een verkeerbesluit te nemen, voor het realiseren van een aantal maatregelen op de N786 tussen de A50 en Eerbeek. De komgrens van Eerbeek wordt verlegd van 9,600 kilometer naar 9,400 kilometer en daarbij wordt een komslinger gerealiseerd bij kilometer 9,500. Daarnaast wordt de 60km-zone op de rotonde tussen Loenen en Eerbeek aangepast bij kilometer 8,200.

Als wegbeheerder van de N786 is de provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde maatregel op dit traject een verkeersbesluit te nemen.

 

Beleidskader

Wettelijke grondslag

Dit besluit wordt genomen conform:

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

 

Omgevingsvisie

Dit besluit is genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is verantwoordelijk voor het op peil houden- en verbeteren van- de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. De omgevingsvisie stelt vast dat bij knelpunten op het gebied van wegen, wordt gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd.

 

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeenten Apeldoorn en Brummen, vervoersmaatschappij Breng en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost-Gelderland.

 

Belangenafweging: knelpunten en maatregelen

De provincie neemt maatregelen op de N786 ter hoogte van Eerbeek tussen kilometer 9,600 en 9,400 en de rotonde tussen Loenen en Eerbeek bij kilometer 8,200.

 

Komgrens/slinger Eerbeek (km 9,400)

Ter hoogte van Eerbeek is de snelheid van het gemotoriseerd verkeer bij het binnenrijden van de kom te hoog. In de huidige situatie is er ter hoogte van de komgrens geen onderbreking van de rechte rijlijn van de N786 en is komgrens enkel gemarkeerd met komborden. Daarnaast sluit het omgevingsbeeld niet aan bij het wensbeeld van een bebouwde komsituatie, met aan de zuidzijde enkel bos en geen bebouwing. De doorlopende bomenrij langs de zuidzijde van de N786 zorgt voor een ‘tunnel’-beeld, dat doorgaans snelheid verhogend werkt. Consequenties van de hoge snelheid zijn een gevaarlijke oversteek vanaf de aanliggende woningen, verminderde leefbaarheid van de aanwonenden en moeilijkheden bij het oprijden van de weg vanaf de uitritten. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties met risico op kop-staart ongevallen.

 

De provincie is van plan om de komgrens van Eerbeek te verleggen van kilometer 9,600 naar kilometer 9,400. Met het verleggen van de komgrens, wordt een maximumsnelheid ingesteld van 50km/u. Door het realiseren van een komslinger bij kilometer 9,400, wordt een extra snelheid remmende maatregel toegepast. Door deze maatregelen verbetert de verkeersveiligheid en zijn er voor verkeer vanaf de aanliggende erfaansluitingen minder risico op ongevallen bij het in- en uitrijden van de hoofdrijbaan.

 

Rotonde tussen Loenen en Eerbeek (8,200)

De Loenenseweg, die loopt vanaf de rotonde tussen Loenen en Eerbeek ter hoogte van kilometer 8,200 op de N786, behoort tot een 60km-zone. In de huidige situatie wordt ook de rotonde tussen Loenen en Eerbeek bij deze 60km-zone getrokken. Een rotonde zet op zich al aan tot afremmen waardoor extra bebording rond de rotonde overbodig is. De provincie is van plan de 60km-zone op de Loenenseweg pas bij het verlaten van de rotonde te laten ingaan, zodat op de rotonde de reguliere maximumsnelheid van 80km/u geldt en daar minder borden hoeven te staan. Dit zorgt voor een rustiger en duidelijker wegbeeld.

 

Met deze maatregelen wil de provincie de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers verhogen.

 

Voornemen

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om voor de provinciale weg N786 tussen de A50 bij kilometer 3,300 en Eerbeek bij kilometer 10,200 het volgende verkeersbesluit te nemen:

 

I. door het plaatsen van de borden D2 conform bijlage 1 van het RVV 1990 op de middengeleider, een verplichte rijrichting rechts langs de middengeleider in te stellen, bij kilometer 9,500.

 

II. door het verplaatsen het borden A1-50 conform bijlage 1 van het RVV 1990 van kilometer 9,600 naar kilometer 9,400, de bebouwde komgrens van Eerbeek te verleggen.

 

III. door het verplaatsen van de borden A1-60-ZB conform bijlage 1 van het RVV 1990 ná de rotonde bij kilometer 8,200, de Loenenseweg ten noorden van de rotonde aan te duiden als 60km-zone.

IV. door het verplaatsen van de borden A2-60-ZE conform bijlage 1 van het RVV 1990 vóór de rotonde naar de Loenenseweg de 60km-zone op de rotonde op te heffen, bij kilometer 8,200.

 

Ter inzage

Een link naar het ontwerp-verkeersbesluit is vanaf 7 juni 2021 te vinden op de website van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl->verkeer en vervoer->overzicht van alle provinciale wegen->N786: Apeldoorn-Dieren).

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt zaaknummer 2021-006959 dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 7 juni tot en met 19 juli 2021 ter inzage in het desbetreffende gemeentehuis van de gemeenten Apeldoorn en Brummen.

 

Ten gevolge van actuele COVID-19-maatregelen is fysieke inzage op het gemeentehuis wellicht niet of slechts beperkt mogelijk. Neemt u in dat geval contact op met mevrouw M.J. Pijnappels via het Provincieloket via 026-359 9999 voor meer informatie en ondersteuning.

 

Inbrengen zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een mening in de vorm van een zienswijze bekend maken inzake het voorgenomen ontwerp verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht. De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen

T.a.v. mevrouw M.J. Pijnappels

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

 

Indienen kan ook digitaal via post@gelderland.nl

 

Op de enveloppe/ in het e-mail onderwerp dient duidelijk “zaaknummer 2021-006959, N786 –Eerbeek” vermeld te worden. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u binnen vijf weken na de dag van bekendmaking een afspraak maken via het Provincieloket met mevrouw M.J. Pijnappels, telefoon 026-359 9999. Ook voor een toelichting op het ontwerp verkeersbesluit kunt u bij haar terecht.