Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2021, 4145Overige overheidsinformatieOntwerp Provinciaal programma Wonen en werken en milieueffectrapportage

Op 25 mei hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht het Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken en het bijbehorende milieueffectrapport vastgesteld. De provincie wil weten wat u van deze documenten vindt. Daarom liggen deze 6 weken ter inzage zodat iedereen daarop kan reageren. In het vierde kwartaal van 2021 zullen Gedeputeerde Staten de definitieve versie van het Provinciaal programma Wonen en werken vaststellen.

Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken

Het programma wonen en werken is een uitwerking van de Omgevingsvisie. Daarin staat beschreven dat we voor de keuze van woon- en werklocaties van de ‘regionale programmering’ afspraken willen maken met gemeenten. Het afgelopen jaar hebben we daarover met gemeenten en regio’s overleg gehad. Dit heeft geresulteerd in regionale programma’s wonen en werken voor de regio’s U16, Foodvalley (Utrechtse gemeenten) en Amersfoort (Utrechtse gemeenten). De essentie van deze regionale programma’s hebben wij opgenomen in het Ontwerp provinciale programma. Hierin is onderverdeeld naar regio en is per gemeente een programma voor wonen en werken opgenomen. Nieuwe uitbreidingslocaties, waarvan de ontwikkeling door dit programma mogelijk wordt gemaakt, zijn daarbij specifiek aangegeven. Daarnaast is ook een overzicht opgenomen van de met de gemeenten gemaakte afspraken op het gebied van betaalbaarheid, duurzaamheid en evenwichtige groenontwikkeling.

Milieueffectrapport

Voor het Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken is een milieueffectrapport gemaakt (planMER). Hierin worden de milieu- en leefomgevingseffecten van het programma beoordeeld. Doel is om de (milieu)effecten inzichtelijk te hebben ter ondersteuning van de besluitvorming over het programma. Hiermee kunnen milieubelangen volwaardig worden meegewogen. Een zogenaamde ‘passende beoordeling’ maakt onderdeel uit van het planMER. Hiermee worden de risico’s op significante gevolgen op de instandhoudingsdoelen c.q. de kans op aantasting van de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-netwerk in beeld gebracht. Het milieueffectrapport is ter advisering aangeboden aan de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.).

Terinzagelegging

Het Ontwerp Provinciaal programma wonen en werken en het planMER liggen vanaf dinsdag 1 juni 2021 tot en met maandag 12 juli 2021 ter inzage. Ze zijn op papier tijdens kantooruren in te zien in het Huis voor de Provincie Utrecht.

Digitaal inzien van de documenten

U kunt het Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken en het planMER inzien als PDF via www.provincie-utrecht.nl/terinzage

Zienswijzen en opmerkingen

Van 1 juni tot en met 12 juli 2021 kan iedereen bij Gedeputeerde Staten zienswijzen indienen op de documenten die ter inzage liggen. Dit kan op verschillende manieren:

 • 1.

  online via een ‘zienswijze-formulier’

  Het zienswijze-formulier vindt u op www.provincie-utrecht.nl/terinzage. Dit formulier kunt u gebruiken voor het Ontwerp Provinciaal programma Wonen en werken en het planMER.

 • 2.

  digitaal via e-mail

  Stuur uw zienswijze aan: programmawonenwerken@provincie-utrecht.nl. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.

 • 3.

  schriftelijk via een brief

  Richt uw brief aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, t.a.v. programma wonen en werken, mw. I. Schartman, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Vermeld bij uw zienswijze: uw aanhef (de heer of mevrouw), voorletter(s), achternaam, adres, postcode en woonplaats, e-mailadres.

 • 4.

  mondeling op de hoorzitting

  Voor degenen die niet digitaal of schriftelijk kunnen reageren, bestaat de mogelijkheid om dit mondeling te doen. Tijdens de hoorzitting op donderdag 8 juli van 15 tot 16 uur kunt u een mondelinge zienswijze indienen. U kunt hierbij niet in gesprek gaan met Gedeputeerde Staten. De hoorzitting vindt digitaal plaats. U moet zich hiervoor aanmelden. Dit kan door te mailen naar programmawonenwerken@provincie-utrecht.nl of telefonisch op 06-21124619.

Wij verzoeken u de zienswijze(n) zo beknopt en concreet mogelijk te formuleren. Wilt u ook aangeven welk(e) document, hoofdstuk(ken), onderwerp(en) het betreft. Hiermee zorgt u ervoor, dat u een zo concreet mogelijk antwoord krijgt op uw zienswijze.

Vervolg september 2021

Alle ontvangen zienswijzen worden door Gedeputeerde Staten betrokken bij de besluitvorming over het definitieve provinciaal programma. Deze besluitvorming is gepland in september 2021. Alle zienswijzen worden met een reactie van de provincie opgenomen in een Nota van Beantwoording. De indieners van zienswijzen ontvangen daarvan bericht.

Heeft u nog vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze bekendmaking, dan kunt u die stellen via programmawonenwerken@provincieutrecht.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.