Provincie Noord-Holland - terinzagelegging - Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)

Kennisgeving: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland maken mede namens Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam bekend in het kader van de Opwaardering (Nieuwe) Bennebroekerweg een Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor een ieder ter inzage te leggen.

De provincie Noord-Holland, de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam werken in het project Opwaarderen Nieuwe Bennebroekerweg gezamenlijk aan het verbeteren van de doorstroming en verkeersveiligheid van de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205.  

Tijdens de uitvoering van de verkenning zal een m.e.r.-procedure worden doorlopen. In het MER zullen de milieueffecten op de omgeving in beeld gebracht worden die samenhangen met de te maken keuzes in het kader van de opwaardering van de (Nieuwe) Bennebroekerweg. Ten behoeve daarvan is een concept Notitie Reikwijdte & Detailniveau opgesteld. De concept Notitie Reikwijdte & Detailniveau beschrijft het wat, waar, waarom en hoe van de onderzoeken ten behoeve van het MER.

De provincie Noord-Holland vervult bij de tervisielegging van de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau een coördinerende rol. Het stelt – namens de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam - een ieder in de gelegenheid binnen de gestelde kaders mogelijke oplossingen voor de maatschappelijke opgave aan te reiken.

Terinzagelegging:

De concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ligt ter inzage van 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021. U kunt de concept NRD digitaal inzien via https://www.noord-holland.nl/Actueel/Terinzageleggingen.

Indien u de concept NRD op papier wilt inzien op het hoofdkantoor van Provincie Noord-Holland aan Houtplein 33 te Haarlem, maakt u een afspraak via Info DIV, 023 - 514 44 40 of info.div@noord-holland.nl. Mocht u de NRD willen inzien op het raadhuis in Hoofddorp dan kunt u een mail met dit verzoek sturen naar nieuwebennebroekerweg@haarlemmermeer.nl (graag hiervoor als onderwerp ‘inzien NRD raadhuis Hoofddorp’ gebruiken).

Participatiebijeenkomst:

Op donderdag 3 juni 2021 bieden wij u de mogelijkheid deel te nemen aan een participatiebijeenkomst. In deze participatiebijeenkomst zullen de concept NRD en het project verder worden toegelicht. De participatiebijeenkomst zal online plaatsvinden tussen 19:30-21:00. Mocht u willen deelnemen aan deze bijeenkomst, stuur dan een mail met uw aanmelding naar nieuwebennebroekerweg@haarlemmermeer.nl met als onderwerp: ‘aanmelding participatiebijeenkomst’ en wij sturen u de online uitnodiging toe.

Zienswijzen:

We zijn benieuwd wat u van de aanpak vindt. Wellicht heeft u verbetersuggesties of alternatieve oplossingen en vragen u die met ons te delen. Schriftelijke zienswijzen kunnen tot en met 30 juni 2021 worden opgestuurd naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem onder vermelding van zaaknummer 1616960 of naar nieuwebennebroekerweg@haarlemmermeer.nl met als onderwerp: ‘inspraakreactie zaaknummer 1616960’.   

Verdere procedure:

De ingekomen zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota. De definitieve Notitie Reikwijdte en Detailniveau zal worden vastgesteld door één van de samenwerkende partijen, die tijdens de m.e.r.-procedure en het vervolg als bevoegd gezag zal optreden. Wie bevoegd gezag is, wordt gelijktijdig met de periode van tervisielegging bepaald. Alle indieners van een zienswijze krijgen bericht over de reactie op hun zienswijze.

 

Naar boven