Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 3827Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Noord-Holland - ter inzage legging - Regionaal Waterprogramma 2022 – 2027

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij het ontwerpRegionaal Waterprogramma 2022 – 2027 incl. bijlagen hebben vastgesteld en ter inzage leggen:

Het betreft het ontwerp–Regionaal Waterprogramma 2022 – 2027 bestaande uit de deelprogramma’s:

 • 1.

  Oppervlaktewater

 • 2.

  Grondwater

 • 3.

  Overstromingsrisico’s

Met dit programma wordt invulling gegeven aan het waterbeleid in de Omgevingsvisie 2050 voor zover het uitvoering van Europese richtlijnen over water betreft. Een goede waterkwaliteit, duurzaam voorraadbeheer en bescherming tegen overstroming zijn de centrale elementen van het programma. Voor de deelprogramma’s oppervlaktewater, grondwater en overstromingsrisico’s is uitgewerkt welke doelen de provincie wil bereiken en hoe hieraan een bijdrage wordt geleverd met een breed pakket aan maatregelen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan natuurgebieden, drinkwaterwinningen en zwemwateren, die volgens Europese richtlijnen worden beschermd vanwege de specifieke eisen die hier gelden. Het waterprogramma voldoet daarmee aan de Waterwet (artikel 4.4), maar ook alvast aan de toekomstige Omgevingswet (artikel 3.8).

 

De drie deelprogramma’s geven invulling aan de volgende Europese richtlijnen:

 • 1.

  Oppervlaktewater: Kaderrichtlijn Water, Zwemwaterrichtlijn

 • 2.

  Grondwater: Grondwaterrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn

 • 3.

  Overstromingsrisico’s: Richtlijn Overstromingsrisico’s

 

Kaderrichtlijn water (KRW)

De KRW is een Europese richtlijn voor schoon water met opgaven voor Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen. Parallel aan dit provinciale waterprogramma wordt het Nationale Waterprogramma (NWP) opgesteld en die van de waterschappen. De KRW-plannen van deze overheden hangen nauw samen en liggen daarom in dezelfde periode ter inzage. Een overzicht van alle plannen voor schoon water in uw regio vindt u op: www.rijnwest.nl/inspraak.

 

Bovengenoemd ontwerpRegionaal Waterprogramma 2022 – 2027 ligt van woensdag 19 mei tot en met dinsdag 29 juni 2021 ter visie. In deze periode kunnen belanghebbenden en ingezetenen van de provincie schriftelijk of mondeling een zienswijze omtrent het ontwerpRegionaal Waterprogramma 2022 – 2027 naar voren brengen.

 

Waar kunt u het ontwerpRegionaal Waterprogramma 2022 – 2027 en de daarbij behorende bijlagen inzien?

Het ontwerp–Regionaal Waterprogramma ligt tijdens kantooruren ter inzage op het kantoor van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem. Voor een verzoek om inzage kan een afspraak gemaakt kan worden via Info DIV, tel. 023 514 4440 of info.div@noord-holland.nl. U kunt het ontwerp–Regionaal Waterprogramma ook downloaden via de website van de provincie Noord-Holland: Terinzageleggingen - Provincie Noord-Holland (noord-holland.nl).

 

Hoe dient u uw zienswijze in?

Gedurende de inzagetermijn kunt u uw zienswijze op de ontwerpbesluiten schriftelijk of mondeling indienen. Maak uw zienswijze zo concreet mogelijk. Geef daarbij aan op welk onderdeel van het ontwerp–Regionaal Waterprogramma uw zienswijze betrekking heeft en wat uw motivering is. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer. Ieder die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een reactie op de zienswijze. De zienswijzen kunnen leiden tot aanpassing van het ontwerp–Regionaal Waterprogramma. Provinciale Staten stellen uiteindelijk het ontwerp–Regionaal Waterprogramma vast.

Wij willen u erop attent maken dat een ingediende zienswijze mogelijk ook betrekking kan hebben op een waterprogramma van een andere overheid genoemd onder het kopje KRW. In dat geval kan het zijn dat uw zienswijze door ons ook wordt doorgestuurd naar die overheid. Als u daartegen geen bezwaar heeft, vermeld dit dan s.v.p. in uw zienswijze.

 

Schriftelijk:

U kunt uw reactie o.v.v. ‘zienswijze Waterprogramma’ sturen naar onderstaand adres:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/Sector Omgevingsbeleid, mevr. J. Lanting, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

U kunt uw zienswijzen ook per e-mail versturen aan: waterprogramma@noord-holland.nl onder vermelding van ‘zienswijze Waterprogramma’.

 

Mondeling:

Voor het mondeling inbrengen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met mevr. J. Lanting tel. 023 514 3853.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevr. J. Lanting van de provincie Noord-Holland, tel. 023 514 3853 of per e-mail waterprogramma@noord-holland.nl en de website van de provincie.