Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2021, 3444Beschikkingen | afhandelingBodem Wbb, verbreding A9 Badhoevedorp - Holendrecht

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens gedeputeerde staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij ingevolge de Wet bodembescherming (Wbb) de volgende beschikking heeft afgegeven:

Vaststelling ernst (van de bodemverontreiniging) & spoed (spoedeisendheid van de sanering) + instemming saneringsplan. Het betreft een handeling waarbij slechts een gedeelte van de verontreiniging van de bodem wordt verwijderd of verplaatst. Het betreft de locatie A9 Badhoevedorp-Holendrecht, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amstelveen en gemeente Ouder-Amstel.

Er zijn geen zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking naar voren gebracht. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het eerder gepubliceerde ontwerp.

Deze beschikking is onderdeel van het project weguitbreiding A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht.

Aanvrager: FCC Construccion S.A.

Zaaknummer: 9953310

Inzage

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op loket.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- Provincie Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nlof telefonisch, 023-5144440);

- gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 te Hoofddorp (op afspraak via 0900-1852);

- gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel 1 te Amstelveen, balie Bouwen en Vergunningen (op afspraak, telefoon 020-5404911);

- gemeente Ouder-Amstel, Vondelstraat 1 te Ouderkerk aan de Amstel (op afspraak, telefoon 020-4962121).

In verband met sluiting van overheidsdiensten als gevolg van de Corona-pandemie kan het zijn dat stukken die ter inzage zijn gelegd niet ter plaatse kunnen worden ingezien. De stukken zullen daarom desgewenst, op verzoek digitaal worden toegestuurd. U kunt contact opnemen met gemeente of provincie over alternatieve mogelijkheden van inzien. Wilt u stukken digitaal ontvangen of heeft u vragen, dan kunt u gebruik maken van dit webformulier of telefonisch contact opnemen met telefoonnummer 088-5670200.

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier. Er wordt dan contact met u opgenomen.

Beroep

Als u belanghebbende bent bij het besluit, kunt u binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Vermeld in uw beroepschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening en de reden(en) waarom u beroep instelt. Stuur ook een kopie van dit besluit mee en vermeld het referentienummer/kenmerk van dit besluit.

Het indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het behandelen van een verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Voor meer informatie over het instellen van beroep kunt u de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ downloaden van de website www.rijksoverheid.nl. Voor algemene informatie over procedures kunt u ook bellen met de rijksoverheid op telefoonnummer 1400 (lokaal tarief).

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.