Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2021, 3047Overige besluiten van algemene strekkingN315; ontwerp-verkeersbesluit aanleggen rotonde Haaksbergseweg Rietmolen

 

ONTWERP-VERKEERSBESLUIT zaaknummer 2021-003703, 13 april 2021

 

Aanleiding

De provinciale weg N315 is een belangrijke schakel in de wegenstructuur van de Achterhoek en vormt een verbinding tussen de N18 richting Lochem en Zutphen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn voornemens om een verkeersbesluit te nemen, voor het realiseren van een rotonde op de N315 tussen Neede en de N18 ter hoogte van Rietmolen bij kilometer 41,800, in gemeente Berkelland.

Als wegbeheerder van de N315 is de Provincie Gelderland verplicht om voor de beoogde verkeersmaatregelen een verkeersbesluit te nemen.

Beleidskader

Wettelijke grondslag

Dit besluit wordt genomen conform:

• artikel 2, lid 1, onder a Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 15, lid 1 en 2 Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 18, lid 1, onder b Wegenverkeerswet 1994;

• artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

• afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht;

• het Algemeen Reglement Mandaat Provincie Gelderland.

 

Omgevingsvisie

Dit besluit is genomen binnen de kaders van de provinciale Omgevingsvisie. De provincie is verantwoordelijk voor het op peil houden- en verbeteren van- de kwaliteit van de bestaande wegen, waterwegen en fietspaden in provinciaal beheer. De omgevingsvisie stelt vast dat bij knelpunten op het gebied van wegen, wordt gekeken naar het voorkomen en benutten alvorens er nieuwe infrastructuur wordt aangelegd.

 

Procedure totstandkoming

Tijdens de procedure heeft overleg plaatsgevonden met de gemeente Berkelland, vervoersmaatschappij Keolis (Syntus) en met de korpschef van de Politie Eenheid Oost-Nederland, district Noord en Oost-Gelderland.

 

Belangenafwegingen: knelpunten en maatregelen

De provincie neemt maatregelen op de Haaksbergseweg (N315) tussen Neede en de N18, en is van plan een rotonde te realiseren ter hoogte van Rietmolen bij kilometer 41,800.

De provinciale weg N315 is een verbinding tussen de N18 richting Lochem en Zutphen en de regio Achterhoek. Een goede doorstroming op de N315 is hiervoor noodzakelijk. De huidige Haaksbergseweg (N315), tussen de bebouwde kom van Neede en de aansluiting van de N18 is te smal conform de provinciale richtlijnen en heeft verkeersonveilige aansluitingen met de zijwegen ter hoogte van Rietmolen. Dit zorgt voor een verminderde doorstroming en voor gevaarlijke verkeerssituaties.

Ter hoogte van Rietmolen bij kilometer 41,800 wordt een rotonde aangelegd en komen bushaltes. De rotonde zorgt ervoor dat verkeer van en naar de zijwegen beter doorstroomt, en voetgangers en fietsers veilig kunnen oversteken. Daarnaast wordt de Haaksberseweg (N315) tussen de bebouwde kom van Neede en de N18 verbreed en wordt het fietspad langs de Haaksbergseweg verbreed en verlegd.

De werkzaamheden vinden plaats tussen 1 maart en 31 juli 2021. Tijdens de gehele periode is de rijbaan en het naastgelegen fietspad afgesloten voor al het verkeer. Via borden langs de weg wordt het verkeer omgeleid.

 

Voornemen

Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van plan om voor de provinciale weg N315 tussen Neede en de N18 het volgende verkeersbesluit te nemen, bij kilometer 41,800:

 

I. door het plaatsen van de borden A1 van bijlage 1, behorende bij het RVV 1990, waar boven, het woord ‘zone’ is aangebracht, de Munsterdijk ten zuiden van de rotonde aan te duiden als 60 km-zone, bij kilometer 41,800.

 

II. door het plaatsen van de borden B6 conform bijlage 1 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV 1990 vóór de rotonde, bestuurders te verplichten om voorrang te verlenen aan bestuurders op de rotonde, bij km 41,800;

 

III. door het plaatsen van de borden B6 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van haaientanden als bedoeld in artikel 80 van het RVV bestuurders op het (brom-)fietspad te verplichten om voorrang te verlenen aan het verkeer op de hoofdrijbaan, bij kilometer 41,800;

 

IV. door het plaatsen van het bord C15 conform bijlage 1 van het RVV 1990, op de Achterste Russchemorsdijk ten zuiden van de rotonde, de rotonde aan te duiden als gesloten voor fietsen, bromfietsen en voor gehandicaptenvoertuigen;

 

V. door het plaatsen van de borden model D1 conform bijlage 1 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting op de rotonde in te stellen, bij kilometer 41,800;

 

VI. door het plaatsen van de borden model D2 van het RVV 1990, een verplichte rijrichting rechts langs de middengeleiders op de rotonde in te stellen, bij kilometer 41,800;

 

VII. door het plaatsen van de borden G7 van het RVV 1990, een verplicht voetpad in te stellen bij, bij kilometer 41,800;

 

VIII. door het plaatsen van de borden G12A en G12a met onderbord OB502 van het RVV 1990, de het vrijliggende pad om de rotonde aan te wijzen als in twee richtingen te berijden (brom)fietspad, bij kilometer 41,800;

Ter inzage

Een link naar het ontwerp-verkeersbesluit is vanaf 25 maart te vinden op de website van de provincie Gelderland; https://www.gelderland.nl/N315-Neede.

De tekst van het ontwerp-verkeersbesluit is ook te vinden op de website van de rijksoverheid (zoek.officielebekendmakingen.nl->Zoek in). U kunt zaaknummer 2021-003703 dan als zoekopdracht ingeven.

Tevens ligt een kopie van het ontwerp-verkeersbesluit van 22 april maart tot en met 3 juni 2021 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Berkelland.

 

Ten gevolge van actuele COVID-19-maatregelen is fysieke inzage op het gemeentehuis wellicht niet of slechts beperkt mogelijk. Neemt u in dat geval contact op met M.J. Pijnappels via het Provincieloket via 026-359 9999 voor meer informatie en ondersteuning.

 

Inbrengen zienswijze

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van de bekendmaking een mening in de vorm van een zienswijze bekend maken inzake het voorgenomen ontwerp verkeersbesluit. De zienswijze kan schriftelijk of mondeling worden ingebracht. De schriftelijke zienswijze dient te worden gezonden aan:

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland

Afdeling Beheer en Onderhoud Wegen

T.a.v. mevrouw M.J. Pijnappels

Postbus 9090

6800 GX Arnhem

 

Indienen kan ook digitaal via post@gelderland.nl

 

Op de enveloppe/ in het e-mail onderwerp dient duidelijk “zaaknummer 2021-003703, –N315 rotonde Rietmolen” vermeld te worden. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u binnen vijf weken na de dag van bekendmaking een afspraak maken via het Provincieloket met mevrouw M.J. Pijnappels, telefoon 026-359 9999. Ook voor een toelichting op het ontwerp verkeersbesluit kunt u bij haar terecht.

 

Arnhem, 13 april 2021 zaaknummer 2021-003703