Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2021, 2467Overige besluiten van algemene strekkingProvincie Zuid-Holland - Besluit tot vaststelling van de bedieningstijden van de provinciale bruggen en sluizen in traject 5

GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZUID-HOLLAND,

 

Overwegende,

 

Dat het gewenst is om bedieningstijden van bruggen en sluizen op een aantal provinciale vaarwegen, te weten de vaarwegtrajecten 1 tot en met 10, in algemene zin en in enkele specifieke situaties aan te passen of opnieuw vast te stellen;

 

Dat drie jaar na de aanpassingen van de zomerbediening, in 2018, in de provincie Zuid-Holland blijkt dat de verruiming van de bedieningstijden op de provinciale vaarwegen vrijwel niet heeft geleid tot meer passages van bruggen en sluizen in de avonduren;

 

Dat een aantal formele bedieningstijdenbesluiten van betrokken bruggen en sluizen om die reden een actualisatie behoeven;

 

Dat bij de vaststelling van de bedieningstijden van bruggen en sluizen op een aantal provinciale vaarwegen de beleidsuitgangspunten uit de Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland (BRTN) en de Richtlijn Vaarwegen van Rijkswaterstaat op een juiste manier doorvertaald worden in nieuwe bedieningstijdenbesluiten;

 

Dat de bedieningstijden van de bruggen en sluizen op werkdagen voldoen aan de aanbevelingen van de Beleidsvisie Recreatie Toervaart Nederland (BRTN);

 

Besluiten

gelet op het bepaalde in artikel 5.4 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland;

 

 • I.

  in te trekken alle in het verleden vastgestelde besluiten omtrent de bedieningstijden voor de bruggen en sluizen over de provinciale vaarwegen die in het hierna onder II genoemde besluit zijn vermeld;

 • II.

  de bedieningstijden van de Spanjaardsbrug en de Zijlbrug te Leiden en de Doesmolenbrug te Kaag en Braassem, over respectievelijk de Zijl en de Does, ook bekend als Traject 5, vast te stellen zodat de nieuwe tijden als volgt komen te luiden:

   

  Spanjaardsbrug, Zijlbrug:

  1 april t/m 31 oktober

  maandag t/m vrijdag: 06.00 uur - 22.00 uur

  zaterdag: 09.00 uur - 19.00 uur

  zon- en feestdagen: 09.00 uur - 19.00 uur

   

  Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag:

  voor recreatievaart: 06.45 uur - 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur

  voor beroepsvaart: Brugregime.

  Brugregime: tijdens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45 uur ‑ 09.30 uur en van 16.00 uur ‑ 18.00 uur) en geen bediening recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod, kwartiersbediening voor recreatievaart.

   

  1 november t/m 31 maart

  maandag t/m vrijdag: 06.00 uur - 22.00 uur

  zaterdag: 09.00 uur - 13.00 uur

  zon- en feestdagen: Gesloten

   

  Spitsuursluiting op maandag t/m vrijdag:

  voor recreatievaart: 06.45 uur - 09.30 uur en 16.00 uur - 18.00 uur

  voor beroepsvaart: Brugregime.

  Brugregime: tijdens spitstijden halfuursbediening beroepsvaart (van 06.45 uur ‑ 09.30 uur en van 16.00 uur ‑ 18.00 uur) en geen bediening recreatievaart. Buiten spitstijden: beroepsvaart op aanbod, kwartiersbediening voor recreatievaart.

   

  Doesmolenbrug:

  1 april t/m 31 oktober

  maandag t/m vrijdag: 06.00 uur - 22.00 uur

  zaterdag: 09.00 uur - 19.00 uur

  zon- en feestdagen: 09.00 uur - 19.00 uur

   

  1 november t/m 31 maart

  maandag t/m vrijdag: 06.00 uur - 22.00 uur

  zaterdag: 09.00 uur - 13.00 uur

  zon- en feestdagen: Gesloten

   

 • III.

  te bepalen dat, in de bovengenoemde perioden van de spitsuursluiting voor de recreatievaart, het meevaren van de recreatievaart met de beroepsvaart wordt toegestaan, met inachtneming van de aanwijzingen van het bedienend personeel;

 • IV.

  te bepalen dat voor de onder dit besluit vallende bruggen geldt dat zij:

  • a.

   op 24 en 31 december - geen zaterdag of zondag zijnde - worden bediend tot 18.00 uur;

  • b.

   in dringende gevallen en onder bijzondere omstandigheden, na tijdig telefonisch verzoek, ook buiten de vastgestelde bedieningsuren zullen worden bediend;

 • V.

  te bepalen dat dit besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en van kracht wordt op: 1 april 2021;

 • VI.

  dit besluit ter kennisneming te zenden aan:

  • a.

   Koninklijke BLN-Schuttevaer, Scheepmakerij 320, 3331 MC Zwijndrecht;

  • b.

   ANWB, Postbus 93200, 2509 BA Den Haag;

  • c.

   Koninklijk Nederlands Watersportverbond, Postbus 2658, 3430 GB Nieuwegein;

  • d.

   Rijkswaterstaat water verkeer en leefomgeving, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht;

  • e.

   Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden;

  • f.

   Gemeente Leiderdorp, Postbus 35, 2350 AA Leiderdorp;

  • g.

   Gemeente Kaag en Braassem, Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen.

Hoogachtend,

namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

Mr. D.P. Boddé

Hoofd Juridische Expertise en Handhaving

Dienst Beheer Infrastructuur

Deze brief is digitaal vastgesteld, hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.

Bezwaar en voorlopige voorziening

 

Bezwaar maken

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7.1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

t.a.v. het Awb-secretariaat

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

In de linkerbovenhoek van de enveloppe vermeldt u “Awb-bezwaar”.

 

Het indienen van bezwaar betekent overigens niet dat het besluit niet geldt.

 

Voorlopige voorziening aanvragen

Indien u de inwerkingtreding van dit besluit wilt uitstellen, kunt u - als u tegen dit besluit bezwaar heeft gemaakt - bij de rechtbank om een voorlopige voorziening vragen op grond van artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

U kunt het verzoek richten aan:

de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag

sector Bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag.

 

Meer informatie

Op de website https://loket.rechtspraak.nl/ vindt u meer informatie over de bezwaarprocedure en de aanvraag van een voorlopige voorziening. Ook leest u daar welke mogelijkheden er zijn om een bezwaar of een verzoek om een voorlopige voorziening digitaal in te dienen.

 

Wij verzoeken u in uw correspondentie met de provincie altijd het DOS-nummer te vermelden dat wij rechts bovenaan in deze brief hebben opgenomen.

 

Besluit van 26 maart 2021 met kenmerk PZH-2021-772655704