Provincie Groningen - verlening ontheffing - verbod van wegnemen van nesten van sterns, vanwege de sloop van het havenkantoor en het tijdelijk plaatsen (en na drie jaar weer verwijderen) van een broedponton in de haven van Lauwersoog - de Haven 1, Lauwersoog

Op grond van de Wet natuurbescherming is aan Haven Lauwersoog ontheffing verleend voor het verbod van wegnemen van nesten van sterns, vanwege de sloop van het havenkantoor aan de Haven 1, te Lauwersoog en het tijdelijk plaatsen (en na drie jaar weer verwijderen) van een broedponton in de haven van Lauwersoog.

Als u het niet eens bent met dit besluit bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift in te dienen. Meer informatie daarover vindt u op de website van de provincie Groningen (www.provinciegroningen.nl/bezwaarmaken). Als u overweegt een bezwaarschrift in te dienen, zouden wij het op prijs stellen als u eerst contact met ons opneemt. Wellicht kunnen uw bezwaren door een toelichting van ons worden weggenomen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. U kunt daarvoor een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Een voorlopige voorziening is een zelfstandige procedure. Meer informatie over het vragen van een voorlopige voorziening vindt u op www.rechtspraak.nl.

Naar boven