Provinciaal blad van Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeelandProvinciaal blad 2021, 1557Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van gedeputeerde staten van Zeeland houdende openstelling en vaststelling subsidieplafond Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen

Besluit van gedeputeerde staten van Zeeland van 23 februari 2021, kenmerk 20859, aangaande het vaststellen van een openstellingsperiode en een subsidieplafond in het kader van hoofdstuk 22 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013.

 

Gedeputeerde staten van Zeeland,

  • -

    overwegende dat voor verstrekking van subsidie in het kader van hoofdstuk 22 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen’ een openstellingsperiode en een subsidieplafond dient te worden vastgesteld;

  • -

    gelet op artikel 22.7, eerste lid, van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013;

besluiten vast te stellen:

 

Artikel I

Aanvragen voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 22 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, kunnen worden ingediend van 1 maart 2021 tot en met 31 mei 2021.

 

Artikel II

Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies in het kader van hoofdstuk 22 ‘Bijzondere bepalingen voor verstrekking van subsidie in het kader van Hergebruik Leegstaande Panden voor Wonen’ van het Algemeen subsidiebesluit Zeeland 2013, voor de openstellingsperiode, bedoeld in artikel I, bedraagt € 1.000.000,-.

 

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van 23 februari 2021.

Drs. J.M.M Polman, voorzitter

A.W. Smit, secretaris

Uitgegeven 1 maart 2021

De secretaris, A.W. Smit