Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2021, 1195Overige besluiten van algemene strekkingBeslút ta fêststelling fan subsydzjeplafonds en iepenstellings fan de Subsydzjeregeling Kultuer en Mienskip Fryslân, dy’t heart by it beslút fan Deputearre Steaten fan 9 febrewaris 2021

Deputearre Steaten stelle foar de Subsydzjeregeling kultuer en mienskip Fryslân de neikommende subsydzjeplafonds en iepenstellings fêst:

 

 

Paragraaf 2.1 Frysktalige literatuer

 • a.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 2.1.2, ûnderdiel a oant en mei e, kinne fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 30 septimber 2021 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond foar kêst 2.1.2, ûnderdiel a oant en mei e, is € 55.000, jildt fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 30 septimber 2021.

Paragraaf 2.2 Oersetten en bewurkjen fan literatuer

 • a.

  Oanfragen kinne fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 30 septimber 2021 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond is € 25.000, jildt fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 30 septimber 2021.

Paragraaf 2.3 Frysk Mediafûns

[ferfalle]

 

Paragraaf 2.4 Promoasje Frysktalige boeken

 • a.

  Oanfragen kinne fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 30 septimber 2021 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond is € 10.000, jildt fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 30 septimber 2021.

Paragraaf 2.5 Frysk taalgebrûk

 • a.

  Oanfragen kinne fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 30 septimber 2021 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond is € 10.000, jildt fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 30 septimber 2021.

Paragraaf 2.6 Utjaan Frysktalige literatuer

 • a.

  Oanfragen kinne fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 23 april 2021 en fan 3 maaie 2021 oant en mei 27 augustus 2021 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond dat jildt fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 23 april 2021 is € 50.000, en dat jildt fan 3 maaie 2021 oant en mei 27 augustus 2021 is € 50.000,.

Paragraaf 3.1 Brûsfûns

[ferfalle]

 

Paragraaf 3.2 Leechdrompelige kulturele aktiviteiten

 • a.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel a is € 0.

 • b.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel b is € 0.

 • c.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel c, is € 0.

 • d.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel d, is € 0.

 • e.

  Oanfragen foar aktiviteiten lykas neamd yn kêst 3.2.2, ûnderdiel e, kinne fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 29 oktober 2021 yntsjinne wurde.

 • f.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel e, is € 5.000, jildt fan 22 febrewaris 2021 oant en mei 29 oktober 2021.

 • g.

  It subsydzjeplafond foar kêst 3.2.2, ûnderdiel g, is € 0.

Paragraaf 3.3 Produksje profesjonele poadiumkeunsten en muzykkomposysjes

[ferfalle]

 

Paragraaf 3.4 Iepenloftspullen

It subsydzjeplafond is € 0.

 

Paragraaf 3.5 Útkeap teater en muzyk

[ferfalle]

 

Paragraaf 3.7 Kulturele fernijing

[ferfalle]

 

Paragraaf 4.1 Meartaligens yn it ûnderwiis

[ferfalle]

 

Paragraaf 4.2 Lesoeren Frysk yn it ûnderwiis

 • a.

  Oanfragen kinne fan 2 april 2021 oant en mei 15 oktober 2021 yntsjinne wurde.

 • b.

  It subsydzjeplafond is € 130.000, jildt fan 2 april 2021 oant en mei 15 oktober 2021.

Dit beslút wurdt fan krêft mei yngong fan de dei nei de datum fan útjefte fan it Provinciaal blad, dêr’t it yn pleatst is.

 

Sa fêststeld yn de gearkomste fan Deputearre Steaten fan Fryslân fan 9 febrewaris 2021.

Foarsitter drs. A.A.M. Brok

Sekretaris R.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM