Kennisgeving verlenging beslistermijn - reguliere procedure Wabo - Wijziging uitvoering bassin, BV Landgoed De Princepeel, Volkelseweg 57 Wilbertoord Z/156028

November 2021, ’s-Hertogenbosch

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn voor een aanvraag voor een vergunning van BV Landgoed De Princepeel met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het wijzigen (toevoegen van enkele leidingen) van een 8-tal bestaande bassins (compartimenten) op de locatie Volkelseweg 57 Wilbertoord.

Aan deze procedure is het kenmerk Z/156028 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Correspondentie middels e-mail kunt u richten aan info@odbn.nl.

Naar boven