Provincie Zeeland – Verlening ontheffingen Wet natuurbescherming voor het doden en vangen van diverse soorten ganzen in de provincie Zeeland

Gedeputeerde Staten van Zeeland delen mede dat zij in week 53 het Faunabeheerplan Ganzen 2021-2026 gedeeltelijk hebben goedgekeurd. In samenhang met dit besluit hebben GS in het kader van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming de volgende ontheffingen (gedeeltelijk) verleend aan de Faunabeheereenheid Zeeland: voor het gebruik van geluiddempers op het geweer door beheerders in dienst van terrein beherende organisaties bij de uitvoering van het ganzenbeheer, voor het doden van brandganzen met behulp van het geweer voor gronden gelegen in werkgebieden van Wildbeheereenheid Rodanborg en Wildbeheereenheid Reimerswaal in aanvulling op de provinciale vrijstelling en voor het vangen en doden van grauwe ganzen, Canadese ganzen, en brandganzen met behulp van vangkooi en/of vangkraal met gebruikmaking van middelen die krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden zijn toegelaten.

Tevens besluiten GS om ontheffing te weigeren voor het gebruik van het geweer (verruiming van afschottijden) een uur voor zonsopgang en een uur na zonsondergang in aanvulling op de provinciale /landelijke vrijstelling in de zomerperiode.

 

Ter inzage

Het goedkeuringsbesluit van het Faunabeheerplan en de ontheffingen liggen 6 weken na de publicatiedatum ter inzage. U kunt op afspraak de stukken inzien in het Provinciehuis, Abdij 6 in Middelburg. U kunt hiervoor contact opnemen met het informatiecentrum: 0118-631011. Kopieën van stukken worden op verzoek toegestuurd. Ook hiervoor kunt u contact opnemen met het informatiecentrum. In alle gevallen dient u het kenmerk van de besluiten te vermelden: ZK19000221.

 

Beroep

Belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebben ingediend of die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit, kunnen schriftelijk beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

In het beroepschrift neemt u ten minste op uw naam, uw adres, de datum, tegen welk besluit u beroep instelt (zo mogelijk een kopie meezenden) en waarom. Het beroepschrift dient te worden ondertekend. U moet het beroepschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de termijn kan ertoe leiden dat met uw beroep geen rekening wordt gehouden. Als u overweegt beroep in te stellen, kunt u een informatiefolder aanvragen op het telefoonnummer 0118-631000. U kunt de informatie ook downloaden via www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/beroep-instellen.

Wij wijzen u erop dat het beroep niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, loc

Naar boven