Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2020, 9658Plannen | ruimtelijkVaststelling inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen en besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, Provinciale Staten van Utrecht op 9 december 2020 het inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen gewijzigd hebben vastgesteld. Met het oog hierop hebben Gedeputeerde Staten van Utrecht op grond van artikel 110c van de Wet geluidhinder op 10 november 2020 een besluit hogere waarden Wetgeluidhinder genomen.

Het doel van het inpassingsplan

Met het provinciaal inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen wordt realisatie van een onderdoorgang van het spoor bij Maarsbergen, en het verleggen van de N226 in westelijke richting, planologisch juridisch mogelijk gemaakt. Dit heeft als doel het verbeteren van de verkeersveiligheid, doorstroming en leefbaarheid in Maarsbergen en omgeving. De natuur en houtopstanden die met dit project verloren gaan, en deels onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland, worden conform het compensatiebeginsel gecompenseerd.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan

De zienswijzen geven aanleiding voor beperkte en ondergeschikte aanpassingen van het inpassingsplan ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan. Naast de wijzigingen die uit de zienswijzen voortvloeien, zijn enkele ambtshalve wijzigingen ten opzichte van het ontwerpinpassingsplan doorgevoerd. Voor informatie over de wijzigingen wordt verwezen naar de Zienswijzennota die bij de stukken ter inzage ligt.

Hogere waarden Wet geluidhinder

Bij de vaststelling van het inpassingsplan dient de Wet geluidhinder in acht te worden genomen. Bij 40 woningen in de directe omgeving van het project zal de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden worden. Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben hiervoor hogere waarden vastgesteld. Het gaat om woningen aan de Engweg, Tuindorpweg, Van Beuningenlaan, Stinus Blomlaan en de Woudenbergseweg. Voor de woningen waarvoor een hogere grenswaarde wordt verleend, wordt na realisatie van het plan een gevelonderzoek uitgevoerd om te bepalen of voldaan wordt aan het wettelijk vastgestelde geluidsniveau binnenskamers. Als dat niet het geval is, worden aanvullende maatregelen aan de gevel van de woning getroffen.

Terinzagelegging

Het inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen ligt samen met het besluit hogere waarden Wet geluidhinder, met ingang van 18 december 2020 gedurende zes weken ter inzage. De stukken zijn tijdens de gebruikelijke openingstijden in te zien aan de balie van:

- het provinciehuis van Utrecht, Archimedeslaan 6 te Utrecht;

- het gemeentehuis van Utrechtse Heuvelrug, Kerkplein 2 te Doorn.

Daarnaast is het inpassingsplan Spooronderdoorgang N226 Maarsbergen met het daarbij behorende besluit hogere waarden Wet geluidhinder raadpleegbaar op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan heeft de ID-code:NL.IMRO.9926.IP1709N226Maarsber-VA01.

Beroep

De Wet geluidhinder koppelt de beroepstermijn van het besluit tot vaststelling van hogere waarden aan de beroepstermijn voor het inpassingsplan. Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 18 december 2020 gedurende zes weken, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het besluit tot gewijzigde vaststelling van het inpassingsplan en tegen het besluit tot vaststelling van hogere waarden als bedoeld in de Wet geluidhinder. Hetzelfde geldt voor een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Tevens kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. Zowel het beroep tegen het inpassingsplan als tegen het besluit hogere waarden, moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep. Meer informatie hierover staat op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Hiervoor is een DigiD vereist. Voor het indienen van beroep is griffierecht verschuldigd. Het besluit tot vaststelling van het inpassingsplan en het besluit tot vaststelling van hogere waarden treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Degene die beroep heeft ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Hiervoor is eveneens griffierecht verschuldigd.

Op dit plan is de Crisis- en herstelwet (Chw) van toepassing. Deze wet bevat bijzondere procedurele bepalingen voor de beroepsprocedure (artikel 11, lid 2 onder a, b en c van het Besluit uitvoering Chw). Dit heeft tot gevolg dat (a) de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, (b) het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend en (c) dat het beroep na afloop van deberoepstermijn niet meer kan worden aangevuld.

Informatie

- Voor meer informatie over het inpassingsplan kunt u contact opnemen met dhr. R. van Duinkerken of mw. A. Heinhuis van het domein Stedelijke Leefomgeving van de provincie Utrecht op respectievelijk telefoonnummer 06-52769721 of 06-52769553.

- Heeft u vragen over het besluit hogere waarden Wet geluidhinder, dan kunt u contact opnemen met de RUD Utrecht via telefoonnummer 06-55498013 of info@rudutrecht.nl. Wilt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk (Z-VERG-2019-6671) vermelden?