Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2020, 9336Plannen | ruimtelijkProvincie Overijssel terinzagelegging Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Natura 2000 gebied Witte Veen, MER en gecoördineerde ontgrondingenvergunning

Aanleiding

Witte Veen is in juni 2013 aangewezen als Natura 2000-gebied. Voor het Natura 2000-gebied Witte Veen is een inrichtingsplan opgesteld. Op basis van het inrichtingsplan is een ruimtelijk plan opgesteld in de vorm van een Provinciaal Inpassingsplan.

Gedeputeerde Staten hebben op 8 december 2020 het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Witte Veen inclusief MER vastgesteld.

Herstellen en versterken kwetsbare natuur Witte Veen

De Hegebeek aan de noordzijde van het Witte Veen is door de jaren heen diep uitgesleten. Dit heeft een verdrogend effect op het gebied waar onder andere hoogveen, vochtige heide, moerasbos en vennen voorkomen. Door de verondieping van de Hegebeek wordt meer water vastgehouden in het natuurgebied. Dit heeft een positief effect op de natuurwaarden van het gebied. Tevens worden in het Witte Veen herstelmaatregelen uitgevoerd voor het behoud van de habitattypen.

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)

Als de functie of het gebruik van de grond wijzigt, dan wordt dit vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Percelen waar geen maatregelen getroffen worden of waar na uitvoering van de maatregelen de functie landbouw gehandhaafd kan blijven, worden uit het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) gehaald.

Milieueffectrapport (MER)

Daarnaast is voor Witte Veen een Milieueffectrapport (MER) opgesteld vanwege ontgrondingen in het gebied. Het MER ligt gelijktijdig met het ontwerp PIP ter inzage.

Gecoördineerde vergunning

Gelijktijdig met het ontwerp PIP wordt ook een ontwerp-ontgrondingenvergunning ter inzage gelegd. Het PIP en de vergunning volgen een gecoördineerde procedure op grond van de provinciale coördinatieverordening die door Provinciale Staten op 9 november 2016 is vastgesteld.

Terinzagelegging ontwerp PIP, Reactienota, MER en ontwerp-ontgrondingenvergunning

U kunt vanaf 5 januari tot en met 15 februari 2021 het ontwerp PIP inclusief bijlagen bekijken. In deze periode mag iedereen een zienswijze indienen op het ontwerp PIP inclusief bijlagen en/of op de ontwerp-vergunning.

Het ontwerp PIP inclusief bijlagen is digitaal beschikbaar via www.overijssel.nl/loket/ter-inzage of via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.9923.ipWitteveen-on01. De ontwerp-ontgrondingenvergunning is digitaal alleen te raadplegen via de provinciale ter-inzage website.

U kunt het ontwerp ook op papier bekijken. Dit kan op werkdagen, alleen op afspraak, tijdens kantooruren op de volgende locaties:

- Gemeentehuis Haaksbergen, Blankenburgerstraat 28, 7481 EB HAAKSBERGEN

- Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE ZWOLLE

Een zienswijze indienen

Iedereen mag een zienswijze indienen. Dit kan op de volgende manieren:

- Stuur een email naar Natura2000PIP@overijssel.nl onder vermelding van ‘Witte Veen, nummer 5872062’

- Stuur een brief aan:

Gedeputeerde Staten van Overijssel

T.a.v. de heer Cees Ortelee

O.v.v. ‘Witte Veen, nummer 5872062’

Postbus 10078, 8000 GB Zwolle

- Bel met de heer Ortelee op telefoonnummer (038) 499 79 15.

Ook voor vragen over de procedure of het indienen van een mondelinge reactie kunt u contact opnemen de heer Cees Ortelee, c.ortelee@overijssel.nl, (038) 499 79 15.

Wat er gebeurt met uw zienswijze?

De eventuele zienswijzen op het ontwerp PIP en de ontwerp-vergunning worden verwerkt in het definitieve PIP en/of de definitieve vergunning. Het definitieve PIP wordt te zijner tijd ter besluitvorming aan Provinciale Staten aangeboden. Vervolgens worden het PIP en de gecoördineerde vergunning voor zes weken ter inzage gelegd.

Meer informatie?

Tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerp-PIP organiseren wij een digitale informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden (via Zoom). Tijdens de bijeenkomst worden de maatregelen die worden genomen in Witte Veen nader toegelicht, krijgt u meer informatie over het proces, de juridische procedure en kunt u vragen stellen.

Datum: 14 januari 2021

Tijd: Sessie 1: 16.00 – 17.30 uur; Sessie 2: 19.30 – 21.00 uur

U bent hiervoor van harte uitgenodigd. U dient zich hiervoor via natura2000PIP@overijssel.nl vooraf aan te melden. Wij verzoeken u ook om aan te geven aan welke sessie u wilt deelnemen (middag of avond) en met hoeveel personen.

Aanmelden kan tot en met vrijdag 8 januari 2021. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk maandag 12 januari een email met de inlog-gegevens om deel te kunnen nemen aan de informatiebijeenkomst.

Voor inhoudelijke vragen of vragen over het gebiedsproces kunt u contact opnemen met de projectleider Witte Veen, de heer Carry van der Wal, c.vd.wal@overijssel.nl, (06) 41 64 12 90.

Meer weten? Kijk op www.overijssel.nl/natura2000