Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 8883Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 24 november 2020, nr. 1413610/1520385 tot wijziging de kaarten bij het Natuurbeheerplan 2020-2021

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

 

Overwegende

 

dat Provinciale Staten op 18 november 2019 het Programma Natuur Ontwikkeling 2020-2024 hebben vastgesteld, waarvan het Natuurbeheerplan 2020-2021 onderdeel is. Op grond van artikel 7 van de Uitvoeringsregeling subsidie kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Holland, dat het noodzakelijk is de ambitiekaart die deel uitmaakt van het Natuurbeheerplan 2020-2021 aan te passen.

 

Toelichting

 

In het natuurbeheerplan 2018 is het zoekgebied Bovenlanden vastgesteld. Binnen het zoekgebied kan 14,6 ha nog als NNN worden aangewezen. In overleg met gebiedspartners wordt sindsdien gezocht naar een passende locatie. Zodra die passende locatie gevonden is, worden de percelen begrensd en wordt een ambitie toegevoegd. Voor het gebied de Bovenlanden is recentelijk 2,1 ha verworven. Om deze om te kunnen vormen naar natuur, moet er een ambitie op liggen. Voorstel is om hier een ambitietype op te leggen.

 

Besluiten:

Haarlem, 24 november 2020.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

namens dezen,

het hoofd van sector Groen, G. Biermann

Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem. U kunt telefonisch een folder aanvragen over de bezwaarprocedure (023-514 41 41) of voor meer informatie de provinciale website bezoeken: www.noord-holland.nl.