Provinciaal blad van Noord-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Noord-HollandProvinciaal blad 2020, 7184Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake Amsterdam Heliport

6 oktober 2020

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Besluiten:

  • 1.

    De ontwerp-m.e.r.-beoordelingsnotitie Amsterdam Heliport vast te stellen en te constateren dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een Milieueffectrapport (MER);

  • 2.

    Het ontwerp-luchthavenbesluit (ontwerp-LHB) Amsterdam Heliport vast te stellen;

Kennisgeving

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat conform afd. 3.4 (Wro en Wlv) vanaf 9 oktober 2020 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage ligt:

  • De vastgestelde ontwerp-m.e.r.-beoordelingsnotitie helihaven Amsterdam Heliport;

  • Het besluit op de ontwerp-m.e.r.-beoordelingsnotitie dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een Milieueffectrapport (MER);

  • Het vastgestelde ontwerp-luchthavenbesluit (LHB) Amsterdam Heliport;

Conform de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) is de provincie verplicht om bestaande Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen (hierna: BIGNAL)-beschikkingen voor regionale luchthavens om te zetten in een luchthavenbesluit (LHB). Dit ontwerpbesluit behelst de omzetting van de bestaande vergunning van Amsterdam Heliport.

De nieuwe vergunning kent drie wijzigingen. Een aanpassing van de route, het vergroten van de ruimte binnen de vergunning specifiek voor traumahelikopters en het inperken van de vergunning zodat deze aan de stikstofvereisten voldoet.

Ten behoeve van dit besluit hebben Gedeputeerde Staten een milieueffectbeoordeling uitgevoerd. Op grond van de kenmerken van de activiteit, de plaats van de activiteit en de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit, is besloten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) rechtvaardigen. De ontwerp-m.e.r. beoordeling laat zien, dat door de routeaanpassing de milieueffecten van het ontwerp-LHB kleiner zijn dan de milieueffecten van de huidige BIGNAL-beschikking.

Terinzagelegging

Het ontwerp-luchthavenbesluit, de ontwerp-m.e.r.-beoordelingsnotitie en het besluit op de ontwerp m.e.r.-beoordelingsnotitie liggen vanaf 9 oktober 2020 gedurende 6 weken bij de provincie ter inzage op het Houtplein 33 te Haarlem (op afspraak, via info.div@noord-holland.nl of telefonisch, 023-5144440).

Daarnaast zijn het ontwerp-luchthavenbesluit helihaven Amsterdam Heliport en de ontwerp-m.e.r.-beoordelingsnotitie Milieueffecten helihaven Amsterdam Heliport digitaal te raadplegen op www.noord-holland.nl.

Inspraak

Gedurende de termijn van tervisielegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerp-luchthavenbesluit, de ontwerp-m.e.r.-beoordelingsnotitie en het besluit op de ontwerp m.e.r.-beoordelingsnotitie. De zienswijze dient te worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Directie Beleid/Sector RO ter attentie van Richard Hermans, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over het project of de procedure kunt u van maandag tot en met vrijdag bellen met Richard Hermans, via het telefoonnummer 06-31688075.

Haarlem, 6 oktober 2020.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

A.T.H. van Dijk, voorzitter

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris