Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2020, 6870Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van Gedeputeerde Staten van 15 september 2020, PZH-2020-749667993, tot openstelling en vaststelling van deelplafonds voor de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland voor het jaar 2020 (Besluit openstelling en deelplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-Holland 2020)

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

 

gelet op artikel 5, tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 en artikel 1.2 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland;

 

Besluiten:

Artikel 1 Hoogte subsidieplafond

De deelsubsidieplafonds behorende bij de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland bedragen voor de in artikel 3 genoemde aanvraagperiode:

  • a.

    voor de paragrafen 2 en 3 gezamenlijk: € 750.000,-;

  • b.

    voor de paragrafen 2a en 3a gezamenlijk: € 750.000,-.

Artikel 2 Verdelingsmaatstaf

De deelsubsidieplafonds worden verdeeld overeenkomstig de verdelingsmaatstaf genoemd in de artikelen 2.8. 2a.8, 3.8, en 3a.8 van de Subsidieregeling campussen Zuid-Holland.

Artikel 3 Openstelling

Een aanvraag tot subsidieverlening voor de paragrafen 2, 2a, 3 en 3a kan worden ingediend van 1 oktober 2020 09:00 tot en met 31 december 2020 17:00.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit openstelling en deelsubsidieplafonds Subsidieregeling campussen Zuid-Holland 2020.

Den Haag, 15 september 2020

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

F. Vermeulen, plv. voorzitter

drs. H.M.M. Koek, secretaris

Toelichting

De Subsidieregeling campussen Zuid-Holland heeft als doel Zuid-Hollandse campussen als brandpunten voor innovatie en ondernemerschap binnen het regionale innovatie ecosysteem te versterken. Met het besluit tot openstelling en vaststelling van de deelplafonds kunnen aanvragen vanaf 1 oktober 2020 in behandeling worden genomen.