Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2020, 2226Overige besluiten van algemene strekkingTweede ondermandaat Programmering PR08/01/01

Bekendmaking van het besluit van 8 april 2020 - zaaknummer 2020-000056 tot wijziging van een regeling

 

 

De afdelingsmanager Programmering

 

Gelezen het voorstel tweede ondermandaat aan de Teammanager Vitaal Platteland van de afdeling Programmering PR08/01/01.

Gelet op het besluit van de algemeen directeur van 17 juli 2017 (Provinciaal Blad nr. 2017/3205).

Gelet op artikel 3, lid 2 van het Algemeen reglement mandaat Gelderland 2009.

 

Besluit

 

Artikel 1  

Vast te stellen het tweede ondermandaat PR08/01/01 aan de Teammanager Vitaal Platteland van de afdeling Programmering voor de hieronder opgenomen bevoegdheid:

 

Bevoegdheid

Vaststellen en wijzigen van openstellingsbesluiten, subsidieplafonds en nadere regels zoals bedoeldin de Verordening POP3 subsidies Provincie Gelderland artikel 1.3 eerste tot en met derde lid.

 

Grondslag

Artikel 1.3, lid 4, van de Verordening POP3 susbsidies Provincie Gelderland

 

Begrenzing

N.v.t.

 

Artikel 2  

In te trekken het bij besluit van 25 juli 2017 vastgestelde eerste ondermandaat PR08/01/01 (Provinciaal Blad nr. 2017/3379, zaaknummer 2017-000124).

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin het wordt geplaatst.

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Ron Dragt

Afdelingsmanager Programmering

Gepubliceerd te Arnhem

N amens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Ron Dragt

Afdelingsmanager Programmering

 

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer 026 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag ‘bezwaarschrift’ vermelden op de envelop en op de brief. Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaar en bij het Provincieloket 026 359 99 99. Als u een bezwaarschrift indient, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.