Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2019, 956Overige besluiten van algemene strekking



Provincie Overijssel – Subsidieplafonds 2019

 

Besluit: dd. 05-02-2019

Kenmerk: 2019/0012643

Inlichtingen bij: Hilal Coskun

Telefoon: 038 – 499 83 81

E-mail: h.coskun@overijssel.nl

 

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel,

Delen mee dat op basis van de artikelen 3:40 en 4:27 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, lid 1 en artikel 5, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Overijssel 2005, het subsidieplafonds voor 2019 als volgt is gewijzigd:

 

UITVOERINGSBESLUIT SUBSIDIES OVERIJSSEL 2017

 

 

Paragraaf 6.18 Kleinere evenementen 2019: € 210.000,- (het vorige subsidieplafond was € 175.000,-).

Dit bedrag is bestemd voor reeds ingediende aanvragen.

 

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking 1 dag na publicatie van dit provinciaal blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd.